ποτ’
ποτά
ποταμοί
ποταμοῖς
ποταμόν
ποταμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • river, stream, current, brook, freshet
  • flood of water
  • drinkable fresh water
  • running water
ποταμοῦ
ποταμούς
ποταμοφόρητον
ποταμοφόρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • inundated, deluged
  • carried away by a flood
  • river-borne, overwhelmed by a stream
 • Forms:
  • ποταμοφόρητον Adj: Acc Sing Fem
ποταμῷ
ποταμῶν
ποταπαί
ποταπή
ποταπήν
ποταποί
ποταπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of what sort?, of what kind?
  • whatever, of what possible sort
  • how great, how wonderful, how glorious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMποταπόςποταπήποταπόν
GENποταποῦποταπῆςποταποῦ
DATποταπῷποταπῇποταπῷ
ACCποταπόνποταπήνποταπόν
Plural
 MascFemNeut
NOMποταποίποταπαίποταπά
GENποταπῶνποταπῶνποταπῶν
DATποταποῖςποταπαῖςποταποῖς
ACCποταπούςποταπάςποταπά
ποταπούς
ποταπῷ
ποταπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in what way, how
ποτέ, ποτε
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning:
  • Of time
   • at some unknown point of time
   • ever, once, at any time, at some time or other, formerly, previously, aforetime, at long last
   • ποτὲ μὲν... ποτὲ δὲ = at one time... at another
  • Suppositionally
   • presume, suppose
  • Generalizing
   • following a relative: whoever, whatever
  • With negative
πότε
 • Parse: Interrogative Adverb
 • Meaning:
  • when? at what time?
  • ἕως πότε = how long?
  • whatever
 • Forms:
  • ποτ’ Adverb
πότερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πότερος
πότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: whether, whether (this or that)
 • Note: Acts like an Adverb
 • Forms:
  • πότερον Adj: Acc Sing Masc
πότημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a drink, draught, portion
  • a flight
ποτήρια
ποτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cup, drinking-vessel
  • the contents within a cup
  • one's destiny, lot or fate
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMποτήριονποτήρια
GENποτηρίουποτηρίων
DATποτηρίῳποτηρίοις
ACCποτήριονποτήρια
ποτηρίου
ποτηρίῳ
ποτηρίων
ποτιεῖ
ποτιεῖς
ποτιεῖτε
πότιζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ποτίζω
ποτίζει
ποτίζειν
ποτιζομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ποτίζω
ποτίζω
 • Active Meaning:
  • people:
   • to give someone a drink
   • to force someone to drink something
   • to make someone drunk
  • animals: to water, cause (an animal) to drink, give (water) to (animal), e.g., water the horses
  • plants, field: to irrigate, water
 • Middle Meaning:
  • to water oneself, drink
 • Passive Meaning:
 • Forms:
Present
 • πότιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ποτίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ποτίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ποτιζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ποτίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ποτίζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐποτίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐποτίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπότιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐποτίζετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐπότιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπότιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ποτιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ποτιοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ποτιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ποτιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ποτιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ποτισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ποτιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ποτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπότισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐποτίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπότισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπότισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐποτίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ποτίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ποτίσαντες Part: 1Aor Act Nom Plur Masc
 • ποτίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπότισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπότισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐποτίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ποτίσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • ποτισθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ποτισθέντα Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • ποτίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πότισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • πεποτισμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • πεπότικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεπότικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ποτίζων
ποτίζωσι, ποτίζωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ποτίζω
ποτιοῦμεν
ποτιοῦσι, ποτιοῦσιν
ποτίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ποτίζω
ποτίσαντες
ποτίσας
ποτίσει
ποτίσῃ
ποτισθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • Root: ποτίζω
ποτισθήσεται
πότισον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ποτίζω
ποτιστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: channel, water trough, animal's drinking trough
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMποτιστήριονποτιστήρια
GENποτιστηρίουποτιστηρίων
DATποτιστηρίῳποτιστηρίοις
ACCποτιστήριονποτιστήρια
ποτιστηρίων
ποτίσωμεν
ποτιῶ
πότοι
πότοις
ποτοῖς
πότον
ποτόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: drink, draught, something which someone drinks
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMποτόνποτά
GENποτοῦποτῶν
DATποτῷποτοῖς
ACCποτόνποτά
VOCποτόνποτά
πότος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • drinkable liquid, wine, water, etc
  • fit for drinking, potable liquid
  • drinking party, orgy, carousal
ποτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • drunk, fit for drinking
  • drink (e.g., drink of wine, drink of water)
 • Forms:
  • ποτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ποτόν Adj: Acc Sing Masc
  • ποτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
πότου
πότῳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πότος
ποτῷ
ποτῶν