νάβλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lute, a musical stringed instrument (10 or 12 strings)
 • Hebrew:
 • Forms:
νάβλαις
νάβλας
ναζίρ
 • Parse: Hebrew Noun
 • Meaning: Nazarite
ναζιραίοι
ναζιραῖον
ναζιραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Substantive: Nazirite
 • Hebrew:
 • Forms:
  • ναζιραῖον Adj: Acc Sing Masc
  • ναζιραίους Adj: Acc Plur Masc
  • ναζιραίοι Adj: Nom Plur Masc
ναζιραίους
ναθιναῖοι
ναθινιμ
ναθινιν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: temple servants, sacred slaves
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ezra 2:43,58, 70; 7:7,24; 8:17,20; Neh 3:26,31; 7:46,60,73; 10:29; 11:3
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ναθιναῖοι Nethinim
  • ναθινιμ Nethinim
ναί
 • Parse: particle
 • Meaning: yes, even so, surely, truth, verily, yea

  ναὶ δή
  yes indeed, certainly yes

ναίω
 • Meaning:
  • to dwell, inhabit, be situated
  • to run over, be full
 • Forms:
  • ναίων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ναίων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ναίω
νακκαριμ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: sheep breeders, herdsmen
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Amos 1:1
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

νᾶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: anything flowing, juice, running water, a river, stream
 • Forms:
νάματος
ναοί
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: ναός
ναοῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: ναός
ναόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ναός
ναός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • temple, shrine, fane
  • palace
 • Forms:
ναοῦ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ναός
ναούς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: ναός
ναοφόροι
ναοφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: temple-bearer, shrine-bearer
 • Forms:
  • ναοφόροι Adj: Nom Plur Masc
νάπαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: νάπη
νάπαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: νάπη
νάπας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: νάπη
νάπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wooded valley, forest glen, woody dell
 • Forms:
νάπῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: νάπη
νάπην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: νάπη
νάπης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: νάπη
νάρδον
νάρδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nard, spikenard
 • Hebrew:
 • Forms:
νάρδου
νάρδων
ναρκάω
 • Meaning:
  • to paralyze, numb
  • grow stiff
 • Forms:
  • ἐνάρκησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ναρκήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
νάρκην
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grow stiff
 • Root: ναρκάω
ναρκήσει
νασίβ
 • Parse: Hebrew transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: deputy, official
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Kings 16:28e (LXX) 22:47 (MT)
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

νασίφ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: officer
ναυαγέω
 • Meaning:
  • to shipwreck, cause a shipwreck
  • to be shipwrecked (stranded)
 • Note: origin of English word "navigate"
 • Forms:
  • ἐναυάγησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐναυάγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ναυαγός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: shipwrecked
ναύκληροι
ναύκληρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ship-owner, owner of a ship, a captain
ναυκλήρους
ναυκλήρῳ
ναῦλον
ναῦλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fare, fee, travel charge, (amount charged for transportation)
 • ἔδωκεν τὸ ναῦλον αὐτοῦ
  he paid its fare (Jonah 1:3)

ναυμαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sea-fight, sea-battle
ναυμαχίας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: sea-fight, sea-battle
 • Root: ναυμαχία
ναῦν
ναυπηγέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a shipbuilder
 • Forms:
  • ναυπηγήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
ναυπηγήσασθαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Infin
 • Meaning: to be a shipbuilder
 • Root: ναυπηγέω
ναυπήγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dockyard
 • Forms:
  • ναυπηγίῳ Noun: Dat Sing Neut
ναυπηγίῳ
ναῦς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Meaning: a ship, boat
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMναῦςναῦς, νῆες
GENνηός, νεώςνηῶν, νεῶν
DATνηίναυσί(ν)
ACCναῦνναῦς, νῆας
VOCναῦνῆες
ναυσί, ναυσίν
ναῦται
ναύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sailor, shipman; a boatman, i.e., seaman
 • Forms:
ναυτία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: seasickness
ναυτίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: seasickness
 • Root: ναυτία
ναυτικῇ
ναυτικοί
ναυτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • seafaring, naval
 • Substantival Meaning:
  • sailor, mariner, seaman
 • Forms:
  • ναυτικοί Adj: Nom Plur Masc
  • ναυτικούς Adj: Acc Plur Masc
ναυτικούς
ναὐτό
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • very, actual
ναύτου
ναυτῶν
νάφθα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: naphtha, petroleum product
 • Hebrew:
 • Forms:
νάφθαν
νάχαλ, ναχὰλ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: river, brook
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Jer. 38:40 LXX (31:40 MT); 1Chron 11:32
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ναῷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ναός