ἱππάζομαι
 • Meaning: to drive horses, drive a chariot, ride a horse
 • Forms:
  • ἱππάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἱππαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἱππαζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
ἱππαζόμενοι
ἱππαζομένους
ἱππάρχαι
ἵππαρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: captain of horses, commander of cavalry
 • Forms:
  • ἱππάρχαι Noun: Nom Plur Masc
ἱππασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cavalry
  • horses of cavalry
  • horsemanship, riding a horse
  • chariot-driving
 • Forms:
ἱππασίας
ἱππάσονται
ἱππεῖς
ἵππευεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to be a horseman
 • Root: ἵππεθεν
ἱππεύοντας
ἱππευόντων
ἱππεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • horseman, cavalryman, an equestrian, i.e., member of a cavalry corps
  • driver of horse-driven chariot
 • Forms:
ἵππευσε, ἵππευσεν
ἱππεῦσι, ἱππεῦσιν
ἱππεύω
 • Meaning: to ride a horse
 • Forms:
  • ἱππεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἱππευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἵππευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἱππέων
ἱππέως
ἱππικαῖς
ἱππικάς
ἱππικόν
ἱππικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • horseman; the cavalry force
  • pertaining to a horseman, of a horse
  • pertaining to cavalry
 • Forms:
  • ἱππικαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • ἱππικάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἱππικόν Adj: Nom Sing Masc
  • ἱππικοῦ Adj: Gen Sing Neut
ἱππικοῦ
ἱππόδρομον
ἱππόδρομος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: horse track, horse race course, hippodrome
ἱπποδρόμου
ἱπποδρόμῳ
ἵπποι
ἵπποις
ἱπποκόμος
 • Parse #1: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: decked with horse-hair
 • ——
 • Parse #2:
 • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: groom, esquire, one who cares for horses
ἵππον
ἵππος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: horse, cavalry
ἵππου
ἵππους
ἵππῳ
ἵππων
ἵπταμαι
 • Meaning: to fly; to rush along
ἵπτασθαι