πέδαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: πέδη
πέδαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: πέδη
πέδας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πέδη
πεδάω
 • Meaning:
  • to constrict
  • to fetter, bind fast, shackle the feet
 • Forms:
  • ἐπεδήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπεδήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πεδήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • πεδήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • πεπεδημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • πεπεδημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • πεπεδημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
πεδεινήν
πεδεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Alt form of πεδινός
 • Meaning: plain, level flat
 • Forms:
  • πεδεινήν Adj: Acc Sing Fem
πέδη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a fetter, a shackle for the feet
 • Forms:
πεδήσαντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: πεδάω
πεδήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: πεδάω
πεδῆται
πεδήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a fettered (person), a prisoner, captive
  • a hindered one
πεδία
πεδίλοις
πέδιλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sandal
 • Forms:
  • πεδίλοις Noun: Dat Plur Neut
πεδινή
πεδινῇ
πεδινήν
πεδινῆς
πεδινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Alt form πεδεινός
 • Meaning: plain, flat, level (ground) (as opposed to steep)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπεδινόςπεδινήπεδινόν
GENπεδινοῦπεδινῆςπεδινοῦ
DATπεδινῷπεδινῇπεδινῷ
ACCπεδινόνπεδινήνπεδινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπεδινοίπεδιναίπεδινά
GENπεδινῶνπεδινῶνπεδινῶν
DATπεδινοῖςπεδιναῖςπεδινοῖς
ACCπεδινούςπεδινάςπεδινά
πεδινοῦ
πεδινῶν
πεδίοις
πεδίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: plain, level place, field
 • Forms:
πεδίου
πεδίῳ
πεδίων