ψάλατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ψάλλω
ψαλάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ψάλλω
ψαλεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ψάλλω
ψάλῃ, ψαλῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ψάλλω
ψαλίδα
ψαλίδας
ψαλίδες
ψαλίδος
ψαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rounded mouldings between the capital and the column (Ex. 27:10,11)
  • receptical rings for the staves of the altar of incense (Ex. 30:4), housing
  • U-shaped band (for hanging curtains)
  • a pair of scissors
 • Forms:
ψάλλε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ψάλλω
ψάλλειν
ψαλλέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ψάλλω
ψάλλομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ψάλλω
ψάλλοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ψάλλω
ψάλλοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ψάλλω
ψαλλόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ψάλλω
ψαλλούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: ψάλλω
ψάλλω
 • Meaning:
  • to touch sharply, pluck (strings of a harp)
  • to pull, twitch, twang, strum
  • to make melody, sing (psalms)
  • to perform music
  • to praise with music
 • Forms:
Present
 • ψάλῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ψάλλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ψάλλειν Verb: Pres Act Infin
 • ψαλλέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ψάλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ψάλλοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ψάλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ψαλλόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ψαλλούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ψάλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ψάλλωσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἔψαλλε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔψαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔψαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ψαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ψαλοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ψαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ψάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ψάλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ψαλάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
Perfect
ψάλλων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ψάλλω
ψάλλωσι, ψάλλωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ψάλλω
ψαλμοί
ψαλμοῖς
ψαλμοῖσι
ψαλμόν
ψαλμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • plucking, strumming, twanging (with fingers of the strings of a musical instrument to make music)
  • a music score, psalm
  • song of praise, psalm
 • Forms:
ψαλμοῦ
ψαλμούς
ψαλμῷ
ψαλμῶν
ψαλοῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ψάλλω
ψαλτά
ψάλται
ψαλτήρια
ψαλτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: psaltery, stringed musical instrument, lyre, harp
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψαλτήριονψαλτήρια
GENψαλτηρίουψαλτηρίων
DATψαλτηρίῳψαλτηρίοις
ACCψαλτήριονψαλτήρια
ψαλτηρίου
ψαλτηρίῳ
ψαλτηρίων
ψαλτηρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: harp
ψάλτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: harper, instrumentalist
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψάλτηςψάλται
GENψάλτουψαλτῶν
DATψάλτῃψάλταις
ACCψάλτηνψάλτας
ψαλτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sung to the harp, sung of
 • Forms:
ψαλτῳδεῖν
ψαλτῳδέω
 • Meaning: to sing to the harp
 • Forms:
  • ψαλτῳδεῖν Verb: Pres Act Infin
ψαλτῳδοί
ψαλτῳδοῖς
ψαλτῳδός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: psalm singer, psalm singing, psalmist
 • Forms:
ψαλτῳδούς
ψάλω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ψάλλω
ψαλῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ψάλλω
ψαμάθοιο
ψαμάθοις
ψάμαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sand
 • Forms:
 • Note: Alt. Noun: Gen Sing Fem ψαμάθοιο
ψάμμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sand
ψάμμου
ψαμμωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of plaster, of stucco
 • Forms:
ψαροί
ψαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: grey, gray, dapple-grey (of horses)
 • Forms:
ψαύσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: ψαύω
ψαύσειεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ψαύω
ψαύω
 • Meaning: to touch
 • Forms:
  • ψαύσai Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ψαύσai Verb: Aor Act Infin
  • ψαύσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing