ἐγγαστριμύθοις
ἐγγαστρίμυθον
ἐγγαστρίμυθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: a ventriloquist, spirit medium, spirit channel
 • Note: a person who could speak without moving his lips and claimed that he had a demon in his stomach who spoke
 • Forms:
ἐγγαστριμύθους
ἐγγαστριμύθῳ
ἐγγαστριμύθων
ἐγγεγλυμμένα
ἐγγεγραμμένα
ἐγγεγραμμένη
ἐγγεγραμμένος
ἐγγέγραπται
ἐγγίει
ἔγγιζε
ἐγγίζει
ἐγγίζειν
ἐγγίζῃ
ἐγγίζομεν
ἐγγίζοντας
ἐγγίζοντες
ἐγγίζοντι
ἐγγίζοντος
ἐγγιζόντων
ἐγγίζουσα
ἐγγιζούσαις
ἐγγίζουσαν
ἐγγιζούσῃ
ἐγγιζούσης
ἐγγίζουσι, ἐγγίζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐγγίζω
ἐγγίζω
 • Meaning:
  • to bring near, bring up to
  • to approach, be at hand, come near, draw near
  • to be near, close by
  • to get to, reach
  • to be next of kin, closely related to
  • to be on the point of +Infin
  • to come close to the point of (doing something)
  • to accelerate the coming of
 • Forms:
Present
 • ἔγγιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐγγίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐγγίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐγγίζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐγγίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐγγίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐγγίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐγγίζοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἐγγίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐγγιζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐγγίζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐγγιζούσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • ἐγγίζουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἐγγιζούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • ἐγγιζούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ἐγγίζουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἐγγίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐγγίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἤγγιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἐγγίει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐγγιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐγγίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐγγίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐγγίσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐγγίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐγγίσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐγγίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐγγισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐγγισάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐγγίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐγγίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐγγίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔγγισόν Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐγγίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐγγίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἤγγισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἤγγισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤγγισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠγγίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤγγισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤγγισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠγγίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἤγγικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἤγγικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐγγίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
ἐγγίζων
ἐγγίκασιν
ἐγγίνεται
ἐγγίγνομαι
 • Meaning: to be born in (a place)
ἐγγιοῦσι, ἐγγιοῦσιν
ἐγγίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐγγίζω
ἐγγίσαντος
ἐγγίσας
ἐγγίσασα
ἐγγίσατε
ἐγγισάτω
ἐγγισάτωσαν
ἐγγίσει
ἐγγίσῃ
ἐγγίσῃς
ἐγγίσητε
ἔγγισόν
ἔγγιστα
ἐγγίσω
ἐγγίσωμεν
ἐγγίσωσι, ἐγγίσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐγγίζω
ἐγγιῶ
ἐγγίων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἐγγύς
 • Meaning: nearer
ἐγγλυφῆναι
ἐγγλύφω
 • Meaning:
  • to cut in, carve
  • to mark carvings (on something)
  • to engrave
 • Forms:
  • ἐγγεγλυμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐγγλυφῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἐγγόνοις
ἔγγονος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: grandchild, grandson, granddaughter
ἐγγόνων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: grandchild
 • Root: ἔγγονος
ἔγγραπτον
ἔγγραπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • inscribed, written, decreed
 • Substantival Meaning:
  • a written document
 • Forms:
ἐγγράπτων
ἐγγραφέσθωσαν
ἐγγραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: written message, missive
 • Note: Also as a verb: ἐγγραφή
 • Forms:
ἐγγραφή
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγγραφήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγγραφήσονται
ἔγγραφοι
ἐγγραφόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to inscribe, write
 • Root: ἐγγράφω
ἔγγραφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: enrolled, recorded
 • Forms:
ἐγγράφω
 • Meaning:
  • to record in writing, write in, write down
  • to enroll (for a purpose)
  • to name in writing
 • Forms:
Present
 • ἐγγραφέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἐγγραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐνέγραψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐγγράψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐγγράψαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐγγράψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
Perfect
 • ἐγγεγραμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐγγεγραμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐγγεγραμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐγγέγραπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐγγράφως
ἐγγράψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐγγράφω
ἐγγυᾶσθαι
ἐγγυάω
 • Active Meaning:
  • to give or hand over as a pledge, be surety
  • to stand security, secure
  • to betroth, promise
 • Middle Meaning:
  • to give surety
  • to promise to give in marriage
 • Forms:
  • ἐγγυᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐγγυήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγγυήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἐγγυώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐνεγυήσω Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Sing
ἐγγύη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • acting as a guarantor
  • surety, pledge, security
 • Forms:
ἐγγύῃ
ἐγγύην
ἐγγυήσεται
ἐγγυήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐγγυάω
ἐγγύθεν
 • Parse: Adverb and/or Preposition
 • Meaning:
  • Adverb: from nearby, from near at hand
  • Preposition +Gen: close by
ἔγγυον
ἔγγυος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • guarantor
  • something that guarantees
  • reliable
  • reliance
  • surety pledged, a bondsman
 • Forms:
ἐγγύου
ἐγγύς
 • Parse: Adverb
 • Note: For comparative, see ἐγγίων
 • Note: For superlative, see ἐγγύτατος
 • Meaning:
  • near, near at hand
  • close (relative)
  • nearby
  • ready
 • Forms:
  • ἔγγιστα Adverb
  • ἐγγίων Comparative Adj: Nom Sing Masc
ἐγγύτατοι
ἐγγύτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἐγγύς
 • Meaning: nearest
ἐγγύτερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nearer, closer
ἐγγυτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nearer, closer
ἐγγυωμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to give over as a pledge
 • Root: ἐγγυάω
ἐγγυώμενος