ἔα
 • Parse: Interjection
 • Meaning:
  • let alone; let it be
  • leave us alone! (Luke 4:34)
  • aha! (an exclamation of surprise or displeasure)
  • ha!, hey you! (esp. before a question)
  • alas
ἐᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: ἐάω
ἔαγα
ἐάγην
ἕαδα
ἕαδον
ἐαθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: ἐάω
ἑάλω
ἑάλωκα
ἑάλωκεν
ἑαλωκυίας
ἑάλων
ἑάλως
ἑάλωσαν
ἐάν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • if, though
  • when, whenever (like ὃταν) as in Isa. 24:13; Amos 7:2; Tob 6:17; I John 2:28; John 12:32; 14:3; Heb 3:7; Ps. 94:7

   καὶ ἐὰν παύσηται ὁ τρύγητος
   when the vintage is done (Isa 24:13)

  • After verbs of swearing: No, Not, Never (a Hebraism expressing strong negation even after an implied oath)

   Ἐὰν δῶτε τὰς θυγατέρας ὑμῶν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν
   You shall never give your daughters to their sons (Neh 13:25)

  • ἐὰν καὶ = even if (Est 4:16; Ezek 14:15; Job 14:5; Lev 15:25; 25:14; Gal 6:1)

   ἐὰν καὶ προλημφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι
   even if someone is caught in a trespass (Gal 6:1)

  • ἐὰν δὲ καὶ = but if also (Ezek 14:21; Hos 8:7; Job 16:6; 27:14; 31:14; Man 4:4:2; Par 31:6; I Cor 7:11, 28; 2 Tim 2:5; Luke 14:34; Matt 18:17)

   ἐὰν δὲ καὶ σιωπήσω, τί ἔλαττον τρωθήσομαι
   but if I am also silent, how will I be wounded less? (Job 16:6)

  • ἐὰν μή = unless, except, otherwise

   οὐ μή σὲ ἀποστείλω, ἐὰν μή με εὐλογήσῃς
   I won't send you away, unless you bless me (Gen 32:26)

  • ἐάν τε ... ἐάν τε = whether ... or whether (Esdra 8:24; Sir 13:25; Susan 22; Wis 3:17; Rom 14:8)

   ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν
   whether we live or whether we die, we are the Lord's (Rom 14:8)

  • ᾧ ἐὰν = in case, in which if

   ᾧ ἐὰν παραβῇ ἡ γυνὴ
   in case the woman strays (Num 5:29)

ἐᾴν
 • Parse: Noun
 • Meaning: permission
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Esther 8:12s
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἐᾶν, ἐᾷν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἐάω
ἐάνπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: if indeed, if only, supposing that

  ἐάνπερ καὶ διασωθῇ
  and if indeed he should escape

 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 2Macc 3:38
  Apostolic Fathers: _

ἔαξα
ἔαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: spring (as a season of the year)
 • Forms:
  • ἔαρος Noun: Gen Sing Neut
  • ἔαρι Noun: Dat Sing Neut
ἔαρι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: ἔαρ
ἐαρινοί
ἐαρινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of spring (season)
 • Forms:
ἐαρινήν
ἔαρος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: ἔαρ
ἔας
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐάω
ἐᾷς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐάω
ἐᾶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐάω
ἐάσαι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • Part: Pres Act Dat Sing Fem
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐάω
ἐάσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐάω
ἐασάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to allow
 • Root: ἐάω
ἐάσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Meaning: to allow
 • Root: ἐάω
ἐάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐάω
ἐάσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐάω
ἐάσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐάω
ἔασεν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Infin
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root:ἐάω
ἐάσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐάω
ἐάσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἐάω
ἐᾶσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ἐάω
ἔασον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐάω
ἐάσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐάω
ἐᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐάω
ἐάτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐάω
ἑαυτά
ἑαυταῖς
ἑαυτάς
ἑαυτῇ
ἑαυτήν
ἑαυτῆς
ἑαυτό
ἑαυτοῖς
 • Parse: Reflexive pronoun: 3rd Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἑαυτοῦ
ἑαυτόν
ἑαυτοῦ
 • Parse: Reflexive pronoun: 3rd Gen Sing Masc/Neut
 • Note: Although it is technically used of the 3rd person, it is also used for the 1st and 2nd person (Rom 8:23; Matt 23:31). It is also equivalent to ἁλλήλων (Mark 10:26; John 12:19).
 • Meaning: himself, herself, itself, themselves, myself, yourselves
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
GENἑαυτοῦἑαυτῆςἑαυτοῦ
DATἑαυτῷἑαυτῇἑαυτῷ
ACCἑαυτόνἑαυτήνἑαυτό
Plural
 MascFemNeut
GENἑαυτῶν
DATἑαυτοῖςἑαυταῖςἑαυτοῖς
ACCἑαυτούςἑαυτάςἑαυτά
ἑαυτούς
ἑαυτῷ
ἑαυτῶν
ἐάω
 • Meaning:
  • to let, permit, allow, suffer
  • to let go, leave alone, leave undisturbed
  • to leave (an anchor in the sea)
 • Forms:
Present
 • ἐᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • ἐᾶν Verb: Pres Act Infin
 • ἔας Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐάσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ἐάσαι Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • ἐᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • εἴα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • εἴων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • εἴων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐαθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐάσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐᾶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἔασον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • εἴασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • εἴασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἰάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἴασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἴασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing