προνηστευσάτω
προνηστεύω
 • Meaning: to fast beforehand
 • Forms:
  • προνηστευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
προνοεῖ
προνοεῖσθαι
προνοέω
 • Active Meaning:
  • to be concerned for, care about
  • to think of beforehand, take care, plan before
  • to care for, provide for (someone, something)
  • to take thought for, take into consideration, have regard for
  • to foresee, perceive before
 • Middle Meaning:
  • to take precautions (to prevent something from happening)
  • to pay regard to
  • to give thought to
  • to take thought for (someone's problem or danger)
 • Forms:
  • προνοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προνοοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • προενόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προνοεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προνοηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • προνοηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • προνοήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • προνοοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • προνοοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • προνοούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • προνοοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • προνοήσατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
προνοηθῇ
προνοηθῆναι
προνοήθητι
προνοήσατε
προνοήσει
πρόνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Of God: providence, forethought
  • Of men: foresight, care, provision for, concern for, attention
  • Of men: thought taken for someone before what might happen to him
 • Forms:
προνοίᾳ
πρόνοιαν
προνοίας
προνομευθήσεται
προνομεύοντας
προνομεύοντες
προνομευόντων
προνομεύουσι, προνομεύουσιν
προνομεῦσαι
προνομεύσαντας
προνομευσάντων
προνομεύσει
προνομεύσεις
προνομεύσῃς
προνόμευσον
προνομεύσουσι, προνομεύσουσιν
προνομεύσω
προνομεύσωσι, προνομεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προνομεύω
προνομεύω
 • Meaning:
  • to plunder, spoil, capture
  • to go out for foraging
 • Forms:
Present
 • προνομεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • προνομεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • προνομευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • προνομεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Future
 • προνομευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • προνομεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προνομεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προνομεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • προνομεύσω Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • προνόμευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προνομεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπρονομεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπρονομεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπρονόμευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπρονόμευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προνομεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • προνομεύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • προνομεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • προνομευσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἐπρονόμευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • πεπρονομευμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
προνομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • plunder, spoil, booty (i.e., what was gained from plundering)
  • a foraging, a foraging expedition, foray (i.e., the act of plundering)
 • Forms:
προνομῇ
προνομήν
προνομῆς
προνομία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • privilege
 • Forms:
προνοοῦ
προνοοῦμεν
προνοουμένη
προνοούμενοι
προνοοῦντες
προνοοῦσι, προνοοῦσιν
προνουμηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the day before a new moon
 • Forms:
προνουμηνιῶν