μαν
 • Parse: Transliterated Heb
 • Hebrew:
 • Meaning: manna
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ex 16:32,33,35
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

μαναά
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: gift, grain offering, freewill offering, bloodless sacrifice
 • Note: Opposite to (a bloody sacrifice)
μανααν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: gift, grain offering, freewill offering
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Neh 13:5
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

μάνδρα
μάνδρᾳ
μανδραγόραι
μανδραγόρας
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: mandrake
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμανδραγόραςμανδραγόραι
GENμανδραγόρουμανδραγορῶν
DATμανδραγόρᾳμανδραγόραις
ACCμανδραγόρανμανδραγόρας
μανδραγόρου
μανδραγορῶν
μάνδραι
μάνδραις
μάνδραν
μάνδρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μάνδρα
μανδρῶν
μανδύαν
μανδύας
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: coat, cloak, garment, wool cloak
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμανδύαςμανδύαι
GENμανδύουμανδυῶν
DATμανδύᾳμανδύαις
ACCμανδύανμανδύας
μανδύου
μανδυῶν
μανείς
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to rage, to be furious, be insane
 • Root: μαίνομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Meaning: wrath
 • Root: μῆνις
μανέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • to be insane
 • Root:μαίνομαι
μανή
 • Parse: Hebrew Noun: Nom Sing
 • Meaning: mene
μανῆναι
μανῇς
μανήσονται
μάνθανε
μανθάνειν
μανθάνετε
μανθανέτω
μανθανέτωσαν
μανθάνομεν
μανθάνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μανθάνω
μανθανόντων
μανθάνουσι, μανθάνουσιν
μανθάνω
 • Meaning:
  • to learn, understand
  • to learn by education; to learn by study (in a school)
  • to discover by asking around
  • to find out by observation
 • Forms:
Present
 • μαθέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • μάνθανε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • μανθάνειν Verb: Pres Act Infin
 • μανθάνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • μανθανέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • μανθανέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • μανθάνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • μανθάνοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • μανθανόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • μανθάνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μανθάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μανθάνωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • μανθάνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐμάνθανες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
Future
 • μαθήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • μαθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • μαθήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • μαθήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • μαθοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • ἔμαθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔμαθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐμάθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔμαθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • μάθε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μαθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • μάθετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • μάθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μάθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • μαθόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • μάθω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • μάθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • μαθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • μάθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • μαθόντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • μαθόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • μάθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
Perfect
 • μεμάθηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • μεμαθηκέναι Verb: Perf Act Infin
 • μεμαθηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • μεμαθηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
μανθάνωσι, μανθάνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μανθάνω
μανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • insanity, madness, craziness, absurdity, frenzy, delirium, stupidity
  • weakened sense: eccentricity, queerness, excitement
 • Forms:
μανιάκην
μανιάκης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an armlet, necklace
μανίαν
μανίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μανία
μανιῶδες
μανιώδης
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • like madness, mad, maniacal
  • mentally deranged
 • Forms:
  • μανιῶδες Adj: Nom/Acc Plur Neut
μάννα
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: manna; an edible gum
μάντει
μαντεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: divination, prophecy, oracle, prophesying, prophetic power
 • Forms:
μαντεῖα
μαντεῖαι
μαντείαν
μαντείας
μαντεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an oracle, divination
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμαντεῖονμαντεῖα
GENμαντείουμαντείων
DATμαντείῳμαντείοις
ACCμαντεῖονμαντεῖα
μάντεις
μαντειῶν
μαντεύεσθαι
μαντεύομαι
 • Meaning:
  • to prophesy, divine, give an oracle
  • to consult an oracle
  • to practise divination
 • Forms:
  • μαντευομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • ἐμαντεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • μαντεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μαντευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • μαντευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • μαντευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μαντευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • μάντευσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • μαντεύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • μαντεύσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • μαντεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
μαντευομένη
μαντευομένης
μαντευόμενοι
μαντευόμενος
μαντευομένων
μαντεύονται
μάντευσαι
μαντεύσασθαι
μαντεύσησθε
μαντικήν
μαντικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • prophetic, oracular
  • like a prophet
 • Forms:
  • μαντικήν Adj: Acc Sing Fem
μάντιν
μάντις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: seer, soothsayer, diviner, prophet