μέγα
μεγάλα
μεγάλαι
μεγάλαις
μεγάλας
μεγαλαυχεῖ
μεγαλαυχεῖν
μεγαλαυχέω
 • Meaning: to boast, brag, become proud, be arrogant, be egotistical
 • Forms:
  • ἐμεγαλαύχησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμεγαλαύχουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐμεγαλαύχουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • μεγαλαυχεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μεγαλαυχεῖν Verb: Pres Act Infin
  • μεγαλαυχῆσαι Verb: Aor Act Infin
μεγαλαυχῆσαι
μεγαλαυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: great boasting, boastfulness, arrogance
 • Forms:
μεγαλαυχίας
μεγαλεῖα
μεγαλεῖον
μεγαλεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • magnificent, splendid, grand, greatness
 • Substantival Meaning:
  • mighty deed, great thing, wondrous work
 • Forms:
μεγαλειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • magnificence, majesty, mighty power, grandeur, sublimity
  • bounty, generous provision
 • Forms:
μεγαλειότητα
μεγαλειότητι
μεγαλειότητος
μεγαλείῳ
μεγαλείων
μεγαλείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: magnificent, splendid
μεγάλη
μεγάλῃ
μεγάλην
μεγάλης
μεγαλόδοξος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: greatly glorious, of great fame
 • Forms:
μεγαλοδόξως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gloriously, famously
μεγαλοδωρεά
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • great gift, bounty
μεγαλοδωρεαῖς
μεγαλοδωρεάν
μεγαλοδωρεᾶς
μεγαλοεργία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • great achievement
 • Forms:
  • μεγαλουργίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
μεγάλοι
μεγάλοις
μεγαλοκράτωρ
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Masc
 • Meaning: mighty in power, majestic ruler
μεγαλομερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • magnificent, glorious, sumptuous
  • consisting of large particles
 • Forms:
μεγαλομεροῦς
μεγαλομερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: magnificently, grandly in style
μεγαλομοιρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: magnificence
 • Forms:
μεγαλομοιρίᾳ
μεγαλοπρεπεῖ
μεγαλοπρέπεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: majesty, sublimity (of God), magnificence
 • Forms:
μεγαλοπρεπείᾳ
μεγαλοπρέπειαν
μεγαλοπρεπείας
μεγαλοπρεπές
μεγαλοπρεπέσι
μεγαλοπρεπεστάτην
μεγαλοπρεπέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of μεγαλοπρεπής
 • Meaning: most magnificent, most majestic
μεγαλοπρεπῆ
μεγαλοπρεπής
μεγαλοπρεποῦς
μεγαλοπρεπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: magnificently, honourably
μεγαλοπτέρυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: with great wings
 • Forms:
μεγαλορήμονα
μεγαλορημονέω
 • Meaning:
  • to boast, be a boaster
  • to use great words, talk boastfully
μεγαλορημοσύνας
μεγαλορημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boastful talking, high-sounding words, big talking, boasting
 • Forms:
μεγαλορήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: boastful, boasting, talking big
 • Forms:
  • μεγαλορήμονα Adj: Acc Sing Fem
μεγαλοῤῥήμονα
μεγαλορρημονέω
 • Meaning: to use great words, boast, brag
 • Forms:
  • ἐμεγαλορημόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμεγαλορρημόνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμεγαλορρημόνησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐμεγαλορρημόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μεγαλορρημονήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • μεγαλορρημονοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • μεγαλοῤῥημονοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
μεγαλορρημονήσῃς
μεγαλορρήμονι
μεγαλορρημονοῦντες
μεγαλορρημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boastful talking, high-sounding words, bragging
 • Forms:
μεγαλορρήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: boastful
 • Forms:
  • μεγαλορρήμονι Adj: Dat Sing Fem
μεγαλόσαρκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • great of flesh, very fat
  • with a great member, having a long phallus
 • Forms:
μεγαλοσάρκους
μεγαλοσθενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of great strength
 • Forms:
μεγαλοσθενοῦς
μεγαλοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: highness
 • Forms:
μεγαλοσύνην
μεγάλου
μεγαλουργίας
μεγάλους
μεγαλοφρονέω
 • Meaning: to be high-minded, be confident, be courageous
 • Forms:
  • μεγαλοφρονουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • μεγαλοφρονοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
μεγαλοφρονουμένων
μεγαλοφρονοῦντα
μεγαλοφροσύνη
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • greatness of mind
 • Forms:
  • μεγαλοφροσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
μεγαλοφροσύνῃ
μεγαλόφρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • high-minded man, noble man, generous man
  • arrogant person
μεγαλόφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loud-voiced, speaking loudly
 • Forms:
μεγαλοφώνως
μεγαλοψυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • greatness of soul, highmindedness, lordliness
  • Negative: arrogance
 • Forms:
μεγαλοψυχίᾳ
μεγαλοψυχίας
μεγαλόψυχοι
μεγαλόψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: high-souled, magnanimous, generous
 • Forms:
μεγαλοψύχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: magnanimously, generously
μεγαλύναι
μεγαλῦναι
μεγαλύνας
μεγαλύνατε
μεγαλύνει
μεγαλυνεῖ
μεγαλύνεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: μεγαλύνω
μεγαλύνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μεγαλύνω
μεγαλύνηται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: μεγαλύνω
μεγαλυνθείη
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
  • Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: μεγαλύνω
μεγαλυνθείης
μεγαλυνθέν
μεγαλυνθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:μεγαλύνω
μεγαλυνθῆναι
μεγαλυνθήσεται
μεγαλυνθήσομαι
μεγαλυνθησόμεθα
μεγαλυνθήσονται
μεγαλυνθήτω
μεγαλυνόμενος
μεγαλύνονται
μεγαλύνοντες
μεγαλυνόντων
μεγαλυνοῦμεν
μεγαλυνοῦσι, μεγαλυνοῦσιν
μεγαλύνουσι, μεγαλύνουσιν
μεγαλύνω
 • Active Meaning:
  • to enlarge, increase, make great
  • to increase the intensity of an activity
  • to declare great
  • to consider great
  • to make great, extol, magnify
  • to exalt, glorify, praise
 • Middle Meaning:
  • to boast against
  • to consider oneself great, boast
  • to gain eminence
  • to be acknowledged as eminent
  • to be great, become great
 • Passive Meaning:
  • to become powerful
  • to grow, increase
  • to be made great, magnified
  • to be precious
 • Forms:
Present Verbs
 • μεγαλύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μεγαλύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • μεγαλύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • μεγαλύνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μεγαλύνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Present Participles
 • μεγαλύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • μεγαλυνόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • μεγαλυνόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • μεγαλύνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐμεγαλύνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμεγαλύνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • μεγαλυνοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • μεγαλυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μεγαλυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • μεγαλυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • μεγαλυνθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • μεγαλυνθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • μεγαλυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist Verbs
 • ἐμεγάλυνα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐμεγάλυνας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐμεγάλυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμεγαλύνθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμεγαλύνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐμεγαλύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐμεγαλύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • μεγαλῦναι Verb: Aor Act Infin
 • μεγαλύνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • μεγαλύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μεγαλύνηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • μεγαλυνθείης Verb: Aor Pass Opt 2nd Sing
 • μεγαλύνωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • μεγαλυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • μεγαλυνθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • μεγαλυνθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
Aorist Participles
 • μεγαλυνθέντα
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • μεγαλύνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • μεγαλυνθείη Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • μεγαλυνθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
Perfect
 • μεμεγάλυνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
μεγαλυνῶ
μεγαλύνωμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: μεγαλύνω
μεγαλύνων
μεγάλῳ
μεγάλωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • might
  • pre-eminence, greatness in importance
 • Forms:
μεγαλώματος
μεγάλων
μεγαλώνυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • with a great name, with a great title
  • giving glory
 • Forms:
μεγάλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • greatly, very much, largely
  • major

   ὃς ἐὰν μεγάλως εὔξηται
   whoever makes a major vow (Num 6:2)

μεγαλωστί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: loudly, very much, exceedingly, far and wide, over a vast space
μεγαλωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: majesty, greatness, i.e., (figuratively) divinity (often God himself)
 • Forms:
μεγαλωσύνῃ
μεγαλωσύνην
μεγαλωσύνης
μέγαν
μέγας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see μειζότερος
 • Meaning:
  • great in size, big, large
  • great in intensity, great in degree, loud
  • great in importance, high-ranking
  • great in consequences
  • grave in seriousness
  • mature, great in age, older

   ἕως μέγας γένηται Σηλὼμ
   until Shelah becomes mature (Gen 38:11)

  • high, mighty, very, strong
 • Note: For comparative see μείζων
 • Note: For superlative see μέγιστος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμέγαςμεγάλημέγα
GENμεγάλουμεγάληςμεγάλου
DATμεγάλῳμεγάλῃμεγάλῳ
ACCμέγανμεγάληνμέγα
Plural
 MascFemNeut
NOMμεγάλοιμεγάλαιμεγάλα
GENμεγάλων
DATμεγάλοιςμεγάλαιςμεγάλοις
ACCμεγάλουςμεγάλαςμεγάλα
μέγας δή
 • Parse: Adjective
 • Meaning: very great
μεγέθει
μεγέθεσι, μεγέθεσιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Meaning: greatness, magnitude
 • Root: μέγεθος
μέγεθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • large size
  • greatness, magnitude
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμέγεθοςμέγεθη
GENμεγέθουςμεγεθῶν
DATμεγέθειμέγεθεσι(ν)
ACCμέγεθοςμέγεθη
μεγέθους
μέγιστα
μέγισται
μεγίσταις
μεγιστάν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a great man, a nobleman, a grandee, magnate, courtier
 • Forms:
μεγιστᾶνας
μεγιστᾶνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning: great men, lords, grandees
 • Forms:
  • μεγιστᾶσιν Noun: Dat Plur Masc
μεγιστᾶνι
μεγιστάνων
μεγίστας
μεγιστᾶσι, μεγιστᾶσιν
μέγιστε
μεγίστη
μεγίστῃ
μεγίστην
μεγίστης
μέγιστοι
μεγίστοις
μέγιστον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom Sing Neut
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μέγιστος
μέγιστος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of μέγας
 • Note: For comparative see μείζων
μέγιστος δή
 • Parse: adjective
 • Meaning: quite the greatest
μεγίστου
μεγίστους
μεγίστῳ
μεγίστων
μεγίστως
 • Parse: Superlative Adverb
 • Meaning: most greatly (in size, sound, age, strength, quality)