φθάνει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
φθάνειν
φθάνοιεν
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • Root: φθάνω
φθάνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: φθάνω
φθάνουσι, φθάνουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to come ahead of others, do first
 • Root: φθάνω
φθάνω
 • Meaning:
  • to excel, profit
  • to arrive, reach
  • to come before, precede, rise before
  • to outdistance others
  • to be the first to arrive
  • to act ahead of time and too early
  • to have just arrived, arrive, come
  • to befall
 • Forms:
Present
 • φθάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φθάνειν Verb: Pres Act Infin
 • φθάνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
Imperfect
Future
Aorist
 • ἔφθασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφθάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔφθασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔφθασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔφθασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • φθάσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • φθάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • φθάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • φθάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • φθάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἔφθακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
φθαρῇ
φθαρήσεται
φθαρήσονται
φθάρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • corruption, corrupted thing, corrupted act
  • defective features (unsuitable for offerings)
 • Forms:
φθάρματα
φθαρτά
φθαρτήν
φθαρτῆς
φθαρτοῖς
φθαρτόν
φθαρτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • corruptible, perishable, destructible
  • damaged
 • Forms:
φθαρτοῦ
φθαρτούς
φθαρτῶν
φθάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φθάνω
φθάσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: φθάνω
φθάσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φθάνω
φθάσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φθάνω
φθάσωσι, φθάσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φθάνω
φθέγγεσθαι
φθέγγεσθε
φθέγγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to utter a sound
 • Root: φθέγγομαι
φθέγγομαι
 • Meaning:
  • to speak, utter a sound
  • to proclaim (esp., a prophecy)
 • Forms:
Present
 • φθέγγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • φθέγγεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • φθεγγόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • φθεγγόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • φθεγγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • φθεγγομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • φθέγγου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
Future
 • φθέγξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • φθέγξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • φθέγξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐφθέγξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • φθέγξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • φθέγξαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • φθεγξάμενον Part: Aor Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • φθεγξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • φθέγξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • φθεγξάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
φθεγγόμεναι
φθεγγόμενοι
φθεγγόμενος
φθεγγομένῳ
φθεγγομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to utter a sound
 • Root: φθέγγομαι
φθέγγου
φθέγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: voice, sound, something uttered
 • Forms:
φθέγξαιτο
φθεγξάμενον
φθεγξάμενος
φθεγξαμένου
 • Parse: Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to utter a sound
 • Root: φθέγγομαι
φθεγξαμένων
φθέγξασθαι
φθέγξασθε
φθεγξάσθωσαν
φθέγξεται
φθέγξομαι
φθέγξονται
φθεῖραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φθείρω
φθείρας
φθείρει
φθείρεται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: φθείρω
φθείρῃ
 • Parse: Verb: Pres/Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φθείρω
φθειριεῖ
φθειρίζει
φθειρίζω
 • Meaning: to delouse, remove lice, pick off the lice
 • Forms:
  • φθειριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φθειρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
φθειρόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φθείρω
φθειρόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: φθείρω
φθειρόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φθείρω
φθείρονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φθείρω
φθείρουσι, φθείρουσιν
φθείρω
 • Active Meaning:
  • to destroy, ruin, spoil, ravage
  • to disfigure, damage
  • to ruin (financially)
  • to disable
  • to seduce (a virgin)
  • to corrupt (morally)
  • to cheat (in a competition)
 • Passive Meaning:
  • to be morally corrupted
  • to be led astray
 • Forms:
Present
 • φθειρόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • φθειρόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • φθειρόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • φθείρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • φθείρεται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • φθείρῃ Verb: Pres/Aor Act Subj 3rd Sing
 • φθείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φθειρόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • φθείρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • φθείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φθείρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔφθειρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • φθαρήσονται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
 • φθερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • φθαρήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • φθερεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • φθερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐφθάρη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφθάρησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐφθείραμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔφθειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔφθειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • φθαρῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
 • φθείρας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • φθεῖραι Verb: Aor Act Infin
Perfect
 • ἔφθαρται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφθαρμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐφθαρμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
φθείρων
φθερεῖ
φθερεῖτε
φθερῶ
φθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: φθάνω
φθινοπωρινά
φθινοπωρινός
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • late autumn
  • time when fruit withers
 • Forms:
φθίνουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: φθίνω
φθίνω
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • to wane (of the moon)
  • to consume, destroy, kill
 • Forms:
  • φθίνουσαν Part: Pres/Fut Act Acc Sing Fem
φθίω
 • Meaning: to wane, decay, dwindle
φθόγγοι
φθόγγοις
φθόγγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sound, utterance (clear and distinct with a message)
  • a musical note (vocal or instrumental)
φθονεροί
φθονερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • envious
  • unduly possessive of (something and unwilling to part with it0
 • Forms:
φθονεσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φθονέω
φθονέω
 • Meaning:
  • to envy, be jealous of (someone), resent, be envious
  • to begrudge, be unwilling to act generously
 • Forms:
  • ἐφθόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φθονήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • φθονήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • φθονεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • φθονοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
φθονήσας
φθονήσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to envy, be jealous
 • Root: φθονέω
φθονήσασαι
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • Meaning: to envy, be jealous
 • Root: φθονέω
φθονήσωμεν
φθόνοι
φθόνον
φθόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: malevolent envy, jealousy, ill-will
φθόνου
φθονοῦντες
φθόνους
φθόνῳ
φθορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • corruption, destruction, dissolution, deterioration, ruin, decay
  • perishable (Col 2:22)
  • abortion
  • seduction (of a maiden)
  • exhaustion (physical and mental)
  • moral depravity, moral decay
  • destruction (of last days)
 • Note: Compare ἀφθαρσία esp in 1Cor 15:42
 • Forms:
φθορᾷ
φθοράν
φθορᾶς
φθοράς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φθορά
φθορεῖς
φθορεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: corrupter, seducer, abortionist
 • Forms:
φθορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • corruption
  • mischief
 • Forms:
φθόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a nasty person, dangerous person
 • Forms: