διωγμῖται
διωγμίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mounted policeman
 • Forms:
διωγμοῖς
διωγμόν
διωγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • persecution
  • act of pursuing
διωγμοῦ
διωγμούς
διωγμῶν
διώδευε, διώδευεν
διωδεύθη
διωδεύσαμεν
διώδευσαν
διώδευσε, διώδευσεν
διῳδηκότος
 • Parse:
  • Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • to swell with anger
 • Root:διοιδέω
διωθεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: διωθέω
διωθέω
 • Active Meaning:
  • to force away
  • to tear away
 • Middle Meaning:
  • to push away
  • to force one's way through
 • Forms:
  • διώσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • διωθεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
δίωκε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
διώκειν
διώκεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: διώκω
διῳκεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to manage, keep house
 • Root: διοικέω
διώκεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: διώκω
διώκεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
διώκετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: διώκω
διώκῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: διώκω
διῳκηκώς
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to keep house; to manage
 • Root: διοικέω
διώκῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: διώκω
διῳκοδομημένων
διώκομαι
διωκόμεθα
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: διώκω
διωκομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: διώκω
διωκόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: διώκω
διωκόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: διώκω
διωκόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: διώκω
διώκοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: διώκω
διώκονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
διώκοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: διώκω
διώκοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: διώκω
διώκοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: διώκω
διωκόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: διώκω
διῶκται
διώκτην
διώκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: persecutor
 • Forms:
διώκτων
διώκω
 • Meaning:
  • to run after, pursue, chase
  • to hasten, run, press on (toward somewhere)
  • to aspire, (to something), pursue, strive for, seek after
  • to persecute
  • to harass persistently
  • to drive away, drive out
  • to force to move away; put to flight, cause to flee
 • Forms:
Present
 • διώκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διωκόμεθα Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • διωκομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • διώκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δίωκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • διώκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διώκειν Verb: Pres Act Infin
 • διώκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • διώκετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • διώκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • διώκῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • διώκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • διωκόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διωκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διωκόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διώκοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • διώκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διώκοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • διώκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διώκοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • διωκόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • διώκωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • διώκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • διώκωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • διώκωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐδίωκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐδίωκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐδίωκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διώξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • διώξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • διώξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διώξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • διώξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • διώξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • διώξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • διώξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • διωχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • διώξαντα
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • διῶξαι Verb: Aor Act Infin
 • διώξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διώξασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • διωξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • διώξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • διώξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δίωξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διώξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • διώξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • διώξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • διωχθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • διωχθεῖσαι Part: Aor Pass Nom Plur Fem
 • διωχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • διωχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐδιώξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδίωξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδίωξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδιώξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδιώχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδιώχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐδιώχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • δεδιωγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
διώκωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: διώκω
διώκων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: διώκω
διώκωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: διώκω
διώκωσι, διώκωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διώκω
διώλεσε
διώλλυντο
διωνυμία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pair of names
 • Forms:
  • διωνυμίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
διωνυμίας
διῶξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: διώκω
διώξαντες
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root:διώκω
διώξας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: διώκω
διώξασιν
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: διώκω
διωξάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: διώκω
διώξεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: διώκω
διώξεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
διώξετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: διώκω
διώξεως
διώξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώξῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώξητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: διώκω
δίωξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • chase, pursuit
 • Forms:
  • διώξεως
   • Noun: Gen Sing Fem
διώξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: διώκω
δίωξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώξονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
διώξουσι, διώξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
διώξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: διώκω
διώξωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: διώκω
διώξωσι, διώξωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διώκω
διωρθώθησαν
διωρθωκέναι
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
 • Meaning:
  • to make straight
 • Root:διορθόω
διώρισα
διώρισε, διώρισεν
διώρισται
διώροφα
διώροφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • second level (cabins of a ship)
  • second story (of living quarters)
 • Forms:
  • διώροφα Adj: Nom/Acc Plur Neut
διώρυγας
διώρυγες
διώρυγος
διῶρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a trench, conduit, canal
  • brook, channel
 • Forms:
διώρυξα
διώρυξε, διώρυξεν
διώρυχες
διώσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: διωθέω
διωστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a pole (which is passed through rings)
  • a stave (for carrying the ark)
  • instrument for pushing out
 • Forms:
Masculine
  Singular Plural
NOM διωστήρ διωστῆρες
GEN διωστῆρος διωστήρων
DAT διωστῆρι διωστῆρσι(ν)
ACC διωστῆρα διωστῆρας
διωστῆρας
διωστῆρσι, διωστῆρσιν
διωχθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: διώκω
διωχθεῖσαι
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Fem
 • Root: διώκω
διωχθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: διώκω
διωχθῆναι
διωχθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω