ἐμή
 • Parse: Adj: 1st Person Nom Sing Fem
 • Root: ἐμός
ἐμῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐμέω
ἐμῇ
 • Parse: Adj: 1st Person Dat Sing Fem
 • Root: ἐμός
ἐμήκυνε, ἐμήκυνεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: μηκύνω
ἐμήν
 • Parse: Adj: 1st Person Acc Sing Fem
 • Root: ἐμός
ἐμηνύθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μηνύω
ἐμήνυσε, ἐμήνυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: μηνύω
ἐμῆς
 • Parse: Adj: 1st Person Gen Sing Fem
 • Root: ἐμός
ἐμηχανᾶτο
ἐμηχανήσατο
ἐμηχανῶντο