πληγαί
πληγαῖς
πληγάς
πληγείς
πληγέντες
πληγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • blow, stroke (of a whip)
  • wound, bruise (as a result of a blow)
  • the act of hitting
  • plague, misfortune, a calamity
 • Forms:
πληγῇ
πληγήν
πληγῆς
πληγήσεσθε
πληγήσεται
πληγῆτε
πληγίζω
 • Meaning: to strike, smite
 • Forms:
  • πεπλήγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
πληγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: apoplectic stroke
πληγῶν
πλήθει
πλήθεσι, πλήθεσιν
πλήθη
πλῆθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • quantity, number, abundance
  • large number, multitude
  • crowd (of people), throng, host, group
  • a meeting, assembly, congregation
  • the majority
  • people, populace, population
  • fellowship, community, church
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπλῆθοςπλήθα
πλήθη
GENπλήθουςπληθῶν
DATπλήθειπλήθεσι(ν)
ACCπλήθοςπλήθα
πλήθη
πλήθους
πληθύν
πληθύναι
πληθῦναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πληθύνω
πληθύνας
πληθύνατε
πληθυνεῖ
πληθύνει
πληθυνεῖτε
πληθύνεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: πληθύνω
πληθυνέσθωσαν
πληθύνεται
πληθύνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πληθύνω
πληθύνῃς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: πληθύνω
πληθύνητε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: πληθύνω
πληθυνθείη
πληθυνθείησαν
πληθυνθέντος
πληθυνθέντων
πληθυνθῇ
πληθυνθῆναι
πληθυνθήσεται
πληθυνθήσονται
πληθυνθῆτε
πληθυνθῶσι, πληθυνθῶσιν
πλήθυνον
πληθύνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πληθύνω
πληθύνοντες
πληθυνόντων
πληθύνου
πληθύνουσα
πληθυνοῦσι, πληθυνοῦσιν
πληθύνουσι, πληθύνουσιν
πληθύνω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to increase the quantity of
  • to abound, multiply, enhance
  • to persist, continue
 • Forms:
Present
 • πληθύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πληθύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • πληθύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πληθύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • πληθύνητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • πληθύνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • πληθύνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • πληθύνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πληθύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • πληθυνέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • πληθύνοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • πληθύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πληθυνόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • πληθύνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • πληθύνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
 • ἐπληθύνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπλήθυνον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπλήθυνον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐπλήθυνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπληθύνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • πληθυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • πληθυνεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • πληθυνοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • πληθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • πληθυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • πληθυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπλήθυνα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπληθύναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπλήθυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπλήθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπληθύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπλήθυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πληθύναι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • πληθῦναι Verb: Aor Act Infin
 • πληθύνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • πληθύνατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπληθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπληθύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπληθύνθησαν Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • πληθύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πλήθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • πληθυνθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • πληθυνθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • πληθυνθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • πληθυνθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
 • πληθυνθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • πληθυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • πληθυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • πληθυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • ἐπεπληθύνθη Verb: PluPerf Pass Ind 3rd Sing
 • πεπληθυμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • πεπληθυμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πεπλήθυνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
πληθυνῶ
πληθύνων
πληθύνωσι, πληθύνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πληθύνω
πληθύουσα
πληθύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fullness
  • a great quantity (of people), a throng, a crowd
 • Forms:
πληθύω
 • Meaning: to be full, become full
 • Note: intransitive of πληθύνω
πλήθω
 • Meaning:
  • to accomplish, complete
  • to fill, supply, fulfill
  • to imbue, influence
  • to end, finish (time)
 • Forms:
  • ἔπλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπλησθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πλήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • πλήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • πλησθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • πλησθήναι Verb: Aor Pass Infin
  • πλησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • πλησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
πληθῶν
πλήκτην
πλήκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pugnacious, bully, belligerent
 • Forms:
  • πλήκτην Noun: Acc Sing Masc
πληκτίζομαι
 • Meaning: to exchange blows
πληκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: beaten
πλημμέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fault, error, sin, trespass
  • offering for sin
  • lie, deceit
  • a mistake in music, false note
 • Forms:
πλημμελείᾳ
πλημμέλειαι
πλημμελείαις
πλημμέλειαν
πλημμελείας
πλημμελεῖν
πλημμελέω
 • Meaning:
  • to go wrong, do wrong, transgress, offend, err
  • to misstep, make a mistake
  • to trespass
  • to make a false note in music
 • Forms:
  • πλημμελεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπλημμέλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλημμελήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπλημμέλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλημμελήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλημμέλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλημμέλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πλημμελήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πλημμελήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πλημμελήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλημμελήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πλημμελήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πλημμελήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
πλημμέλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a moral fault, trespass, mistake
  • something given or paid as compensation (for an offence or damage caused)
πλημμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • faulty, erring
  • out of favour
  • out of tune
  • wrongful, outrageous
 • Forms:
πλημμελήσατε
πλημμελήσει
πλημμελήσεως
πλημμελήσῃ
πλημμελήσῃς
πλημμέλησιν
πλημμέλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of trespassing, act of sinning
  • act of committing an error
  • transgression, mistake
πλημμελήσουσι, πλημμελήσουσιν
πλημμελήσωσι, πλημμελήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πλημμελέω
πλήμμυρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: flood, high water, the flood-tide, a freshet
 • Forms:
πλημμύρας
πλημμυρέω
 • Meaning: to overflow, be redundant, rise like the flood-tide
 • Forms:
  • πλημμυροῦντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Nom/Act Acc Plur Neut
πλημμύρης
πλημμυροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Nom/Act Acc Plur Neut
 • Root:πλημμυρέω
πλήν
 • Parse: Preposition/Conjunction
 • Meaning:
  • Adversative: but
  • contrariwise, nevertheless
  • solely, only
  • other than, apart from, besides
  • surely
  • πλὴν ὅτι = however (a parenthetic afterthought)
  • other than, except
  • not counting together, exclusive of
  • later, besides, in addition to
  • however
πλῆξαι
πλήξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: πλήσσω
πλήξει
πλήξεις
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: πλήσσω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: πλῆξις
πλῆξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: stroke, percussion
πλήξων, πλήσσουσιν
 • Parse: Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: πλήσσω (to strike with terror)
πλήρει
πλήρεις
πλῆρες
πληρεστάτην
πλήρη
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: πλήρης
πλήρης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • filled, full (of something)
  • complete (without lacking), full
  • rich in content
  • replete, covered over
 • Cognates:

  ἡμιπλήρης = half-full; παμπλήρης = quite full; πλήρης = full; συμπλήρης = completely filled; ὑπερπλήρης = overfull

 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMπλήρηςπλῆρες
GENπλήρους
DATπλήρει
ACCπλήρηπλῆρες
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMπλήρειςπλήρη
GENπληρῶν
DATπλήρεσι(ν)
ACCπλήρειςπλήρη
πληροῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Opt /Subj 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πληροῖς
πληρουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: πληρόω
πληρούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: πληρόω
πληρούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to make full
 • Root: πληρόω
πληρουμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πληρουμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Fem
 • Root: πληρόω
πληροῦν
πληροῦντας
πληροῦντες
πληροῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πλήρους
πληροῦσθαι
πληροῦσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: πληρόω
πληροῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πληροῦτε
πληροφορείσθω
πληροφορέω
 • Active Meaning:
  • to fill (completely), fulfill
  • to fill out, complement, aid, accomplish
  • to convince fully
 • Passive Meaning:
  • to be fully convinced, assured, certain
  • to be fully bent on
  • to be set to (e.g., he is set to do evil)
 • Forms:
Present
 • πληροφορείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • πληροφοροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • πληροφορήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπληροφορήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • πληροφορηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • πληροφορηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • πληροφορηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • πληροφόρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • πληροφορηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • πεπληροφορημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • πεπληροφορημένῃ Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • πεπληροφορῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • πεπληροφορημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πεπληροφορημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πεπληροφορημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
πληροφορηθείς
πληροφορηθέντες
πληροφορηθῇ
πληροφορηθῆναι
πληροφορήσει
πληροφόρησον
πληροφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: (full) assurance, entire confidence, certainty
 • Forms:
πληροφορίᾳ
πληροφορίαν
πληροφορίας
πληροφοροῦσι, πληροφοροῦσιν
πληρόω
 • Active Meaning:
  • to make full
  • to fill full of, gorge, satiate, satisfy, glut, cram (a net)
  • to fill with (something)
  • to man (a ship)
  • to complete (the number of)
  • to increase the quantity of, multiply
  • to fulfill, pay in full, make up
  • to accomplish, finish, end, perfect
  • to consecrate (someone) as priest
  • to elapse, finish, expire
  • to bring to the end of life and existence of
  • to execute (an office)
  • to fill (to a certain level)
  • to verify (or coincide with a prediction)
 • Passive Meaning:
  • to be filled full of
  • to be filled with (something)
  • to become full
  • to reach the end (of a period)
 • Forms:
Present
 • πληροῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • πληροῖ Verb: Pres Act Ind/Opt /Subj 3rd Sing
 • πληροῖς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • πληρουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • πληρούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πληρουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • πληρουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Fem
 • πληροῦν Verb: Pres Act Infin
 • πληροῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • πληροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πληροῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • πληροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • πληροῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • πληροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πληροῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
Imperfect
 • ἐπλήρου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπληροῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπληροῦτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • πληρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • πληρωθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
 • πληρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • πληρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • πληρώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πληρώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • πληρώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • πληρώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπληρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπληρώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπληρώθησαν Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐπλήρωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπλήρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπλήρωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • πληρωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • πληρωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • πληρωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • πληρωθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • πληρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • πληρώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • πληρῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • πληρώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • πληρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πλήρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • πληρώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • πληρώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • πληρώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • πληρώσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • πληρώσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • πληρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πληρωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • πληρωθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • πληρωθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πληρωθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • πληρωθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
 • πληρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • πληρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπληρώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπλήρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπλήρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • πεπληρωμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • πεπλήρωτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πεπληρώκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • πεπληρώκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • πεπλήρωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεπλήρωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεπληρωκέναι Verb: Perf Act Infin
 • πεπληρωκώς Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεπλήρωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • πεπληρωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • πεπληρωμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • πεπληρωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • πεπληρωμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • πεπληρωμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • πεπληρωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πεπληρωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πεπληρωμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • πεπληρωμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • πεπληρωμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • πεπλήρωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • πεπληρῶσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • πεπλήρωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
πληρῶ
πληρωθείς
πληρωθείσης
πληρωθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πληρόω
πληρωθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πληρωθέντων
πληρωθῇ
πληρωθῆναι
πληρωθήσεσθαι
πληρωθήσεται
πληρωθήσονται
πληρωθῆτε
πληρωθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πληρωθῶ
πληρωθῶσι, πληρωθῶσιν
πλήρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • that which fills, content
  • that which makes something full or complete, supplement, complement
  • that which is full of something
  • that which is brought to fullness or completion (e.g., full number, sum total)
  • the full content
  • fulfilling, fulfilment
  • the state of being full, fullness (of time)
 • Forms:
πληρώματα
πληρώματι
πληρώματος
πληρώσαι
πληρῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πληρώσαντες
πληρώσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πληρώσας
πληρώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πληρόω
πληρώσει
πληρώσεις
πληρώσεως
πληρώσῃ
πλήρωσι, πλήρωσιν
πλήρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of filling in
  • state of being full, abundance
  • act of bringing to realization
  • complete elapse of (a period of time)
  • that which goes to fill
  • a filling up, filling, fullness, plenty (in value or quantity)
πλήρωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πληρόω
πληρώσονται
πληρώσουσι, πληρώσουσιν
πληρώσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: πληρόω
πληρώσωσι, πληρώσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πληρόω
πλήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: πλήθω
πλήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: πλήθω
πλήσατε
πλήσει
πλησθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: πλήθω
πλησθῇ
πλησθήναι
πλησθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: πλήθω
πλησθήσεσθε
πλησθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλήθω
πλησθήσῃ
πλησθησόμεθα
πλησθήσονται
πλησθῶμεν
πλησθῶσι, πλησθῶσιν
πλησιάζειν
πλησιαζόντων
πλησιάζω
 • Meaning:
  • to have sexual intercourse with (someone)
  • to have intimate relationship with
  • to bring near
 • Forms:
  • πλησιαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
πλησιάσαντες
πλησιάσεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: πλησιάζω
πλησιέστερον
πλησίοι
πλησίον
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adverbial Meaning:
  • near, close by, nearer to oneself, in the vicinity of
 • Substantival Meaning:
  • neighbour, someone near by, fellow man
  • near one
  • mate, buddy, companion
 • Preposition Meaning: near, close to (something)
 • Forms:
  • πλησιέστερον Comparative Adj: Acc Sing Masc
πλησίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: near, neighbouring to, close to
 • Forms:
  • πλησίοι Adj: Nom Plur Masc
πλησμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a filling, being filled, satiety, fullness, satisfying
  • satisfaction, saturation, indulgence
  • abundant quantity, plenty
  • a filling up, gratification
 • Forms:
πλησμονῇ
πλησμονήν
πλησμονῆς
πλῆσον
πλήσουσι, πλήσουσιν
πλήσσουσι, πλήσσουσιν
πλήσσω
 • Active Meaning:
  • to strike, smite, pound, pierce, sting
  • to strike with fear, strike with terror
  • to attack
  • to hit (in order to harm)
 • Passive Meaning:
  • to be injured, be stricken, be wounded, be harmed
 • Forms:
Present
 • πλήσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πλήττετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • πλήττεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πλήσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • πληγήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • πληγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • πλήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπλήγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπλήγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπλήγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • πληγείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • πληγέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • πληγῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
Perfect
 • πεπληγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • πεπληγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πεπληγότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • πεπληγυίᾳ Part: Perf Act Dat Sing Fem
 • πεπληγυῖαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • πεπληγώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
πλήσσων
πληστεύομαι
 • Meaning: to be filled
πλήσω
πλήσωμεν
πλήττεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλήσσω
πλήττετε