ἕνα
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc
 • Root: εἷς
ἐναγέσι
 • Parse: Adj: Dat Plur MFN
 • Meaning: under a curse, accursed
 • Root: ἐναγής
ἐναγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: under a curse, accursed
ἐναγκαλίζῃ
ἐναγκαλίζομαι
 • Meaning:
  • to take in one's arms, embrace, hug
  • to fold (your arms over your chest as a posture of inactivity)
 • Forms:
  • ἐναγκαλίζῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἐναγκαλισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
ἐναγκαλισάμενος
ἐναγκάλισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an embrace, something that embraces
  • a sign of a mother's care
 • Forms:
ἐναγκαλισμάτων
ἐναγωνίζομαι
 • Meaning:
  • to contend, fight, take part in the strife
  • to compete in a contest
 • Forms:
  • ἐναγωνίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
ἐναγωνίσασθε
ἐναθλέω
 • Meaning:
  • to contend with, be a contender, be a contestant, bear up bravely under, struggle bravely in
  • to enter a contest
 • Forms:
  • ἐνήθλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἐνάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nine times
ἐνακισχίλιοι
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: nine thousand
 • Forms:
  • ἐνακισχιλίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐνακισχιλίων Adj: Gen Plur MFN
ἐνακισχιλίους
ἐνακισχιλίων
ἐνακόσιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: 900
ἐνακοσιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: nine hundredth
ἐνακούουσι, ἐνακούουσιν
ἐνακουσθήσεται
ἐνακούω
 • Active Meaning:
  • to hear and obey
  • to heed
  • to listen to
  • to do, fulfill
 • Passive Meaning:
  • to be heard
 • Forms:
  • ἐνακούουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνακουσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἐνάλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: marine, belonging to the sea
 • Forms:
  • ἐναλίων Adj: Gen Plur MFN
ἐναλίων
ἐναλλαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: perversion, change, inversion, interchange
 • Forms:
ἐναλλάξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: crosswise, in opposite directions
ἐναλλάσσω
 • Meaning: to confuse, change, exchange
 • Forms:
  • ἐνήλλαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνάλλεσθε
ἐνάλλομαι
 • Meaning:
  • to leap in, leap upon, jump on
  • to attack
  • to insult
 • Forms:
  • ἐνάλλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐναλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐναλοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐνήλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐναλλόμενος
ἐναλοῦμαι
ἐνανθρωπέω
 • Meaning: to take on human form
ἔναντι
 • Parse: Adverb and/or Preposition
 • Meaning:
  • in front of and facing
  • before
  • in full view of
  • mentally in the presence of
  • in the estimation of
ἐναντία
ἐναντίᾳ
ἐναντίας
ἐναντίοι
ἐναντίοις
ἐναντίον
 • Parse: Adverb and/or Preposition
 • Meaning:
  • opposite, facing
  • before, in the presence of
  • in the sight of
  • in judgment of, in the opinion of
  • on the other hand
  • against (in hostile sense)
ἐναντιόομαι
 • Meaning: to set oneself against, oppose, withstand
 • Forms:
  • ἐναντιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐναντίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • opposite, against, contrary
  • facing, over against
  • in front of, in the eyesight of
  • opposite, reverse
  • opposed, contrary, hostile
  • in the estimation of
 • Substantival Meaning:
  • an opponent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐναντίοςἐναντίαἐναντίον
GENἐναντίουἐναντίαςἐναντίου
DATἐναντίῳἐναντίᾳἐναντίῳ
ACCἐναντίονἐναντίανἐναντίον
VOCἐναντίεἐναντίαἐναντίε
Plural
 MascFemNeut
NOMἐναντίοιἐναντίαιἐναντία
GENἐναντίωνἐναντίωνἐναντίων
DATἐναντίοιςἐναντίαιςἐναντίοις
ACCἐναντίουςἐναντίαςἐναντία
VOCἐναντίοιἐναντίαιἐναντία
ἐναντιοῦ
ἐναντιουμένους
ἐναντίους
ἐναντιοῦται
ἐναντιόω
 • Active Meaning:
  • to oppose within, withstand, contradict
 • Middle Meaning:
  • to contest in opposition to
  • to become hostile
 • Forms:
  • ἐναντιοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐναντιουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἐναντιωθῆναι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐναντιωθησόμενα Part: Fut Pass Nom/Acc Plur Neut
ἐναντιωθῆναι
ἐναντιωθησόμενα
ἐναντίων
ἐναπέθανε, ἐναπέθανεν
ἐναπερείδω
 • Active Meaning:
  • to support
 • Middle Meaning:
  • to vent upon
  • to place firmly
 • Forms:
  • ἐναπερείσασθαι Verb: Aor Mid Infin
ἐναπερείσασθαι
ἐναποθνήσκω
 • Note: Also spelled ἐναποθνῄσκω
 • Meaning: to die in (a place)
 • Forms:
  • ἐναπέθανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐναποσφραγίζομεν
ἐναποσφραγίζω
 • Meaning: to impress in, impress on
 • Forms:
  • ἐναποσφραγίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
ἐνάρετον
ἐνάρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • virtuous, valiant
  • conducive to virtue
 • Forms:
  • ἐνάρετον Adj: Acc Sing Masc
ἐναργές
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: clear, visible
 • Root: ἐναργής
ἐναργής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: clear, evident, visible
 • Forms:
ἐναρίθμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • filling up the number
  • esteemed
 • Forms:
ἐνάρκησε, ἐνάρκησεν
ἐναρμόζω
 • Meaning:
  • to fit to, blend with, tune with
  • to render suitable (in singing)
 • Forms:
  • ἐναρμοσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἐναρμόσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
ἐναρμόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • orderly, coherent
  • musical, of musical sound, harmonious
 • Forms:
ἐναρμοσάμενοι
ἐναρμόσασθε
ἔναρξαι
ἐναρξάμενοι
ἐναρξάμενος
ἐνάρχεται
ἐνάρχομαι
 • Middle Meaning:
  • to begin, make a beginning
 • Forms:
  • ἐναρξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἐναρξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ἐνάρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐναρχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐναρχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐναρχομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἐναρχομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἐνάρχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἔναρξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐνῆρκτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνήρξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐναρχόμενοι
ἐναρχόμενος
ἐναρχομένου
ἐναρχομένους
ἐνάρχου
ἐνατενίσας
ἐνατενίζω
 • Meaning:
  • to look intently in, gaze earnestly in
  • to stare intently
 • Forms:
  • ἐνατενίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐνάτῃ
ἐνάτην
ἐνάτης
ἔνατον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἔνατος
ἔνατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ninth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἔνατοςἐνάτηἔνατον
GENἐνάτουἐνάτης
ἐννάτης
ἐνάτου
DATἐνάτῳἐνάτῃ
ἐννάτῃ
ἐνάτῳ
ACCἔνατονἐνάτην
ἐννάτην
ἔνατον
VOCἔνατεἐνάτηἔνατε
Plural
 MascFemNeut
NOMἔνατοιἔναταιἔνατα
GENἐνάτωνἐνάτωνἐνάτων
DATἐνάτοιςἐνάταιςἐνάτοις
ACCἐνάτουςἐνάταςἔνατα
VOCἔνατοιἔναταιἔνατα
ἔνατος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing MFN
 • Meaning: nineteenth
ἐνάτου
ἐνάτῳ
ἐναυάγησα
ἐναυάγησαν
ἐναφήσω
ἐναφίημι
 • Meaning:
  • to discharge, let, permit, let drop into
  • to let loose, give vent to
 • Forms:
  • ἐναφήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing