ἀμίαντον
ἀμίαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undefiled, unsoiled, unblemished, pure
 • Forms:
ἀμιάντους
ἀμιάντων
ἀμιγῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἀμιγής
ἀμιγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unmixed, pure
 • Forms:
ἀμικρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: μικρός
ἀμικρᾷ
ἀμικραί
ἀμικράν
ἀμικράς
ἀμικρᾶς
ἀμικροί
ἀμικροῖς
ἀμικρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μικρός
ἀμικρός
Singular
 MascFemNeut
NOMμικρόςμικράμικρόν
GENμικροῦμικρᾶςμικροῦ
DATμικρῷμικρᾷμικρῷ
ACCμικρόνμικράνμικρόν
VOCμικρέμικράμικρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMμικροίμικραίμικρά
GENμικρῶν
DATμικροῖςμικραῖςμικροῖς
ACCμικρούςμικράςμικρά
VOCμικροίμικραίμικρά
ἀμικροῦ
ἀμικρούς
ἀμικρῷ
ἀμικρῶν
ἅμιλλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: conflict, contest for superiority
ἁμιλλάομαι
 • Meaning: to compete, vie, contend, strive, struggle
ἁμιλλώμενοι
ἁμιλλωμένους
ἀμίμητα
ἀμίμητον
ἀμίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inimitable
 • Forms:
ἀμιξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sedition, revolt
 • Note: alternate spelling of ἀμειξία
 • Forms:
ἀμισθί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without reward, without being paid