ἀγαθά
ἀγαθαί
ἀγαθάς
ἀγαθέ
ἀγαθή
ἀγαθῇ
ἀγαθήν
ἀγαθῆς
ἀγαθοεργεῖν
ἀγαθοεργέω
 • Meaning:
  • to work well
  • to do good
  • to confer benefits
 • Concord:

  NT: 1Tim 6:18
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἀγαθοεργεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγαθοεργῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀγαθουργῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀγαθοεργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: doing good
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἀγαθοεργόςἀγαθοεργόν
GENἀγαθοεργοῦ
DATἀγαθοεργῷ
ACCἀγαθοεργόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἀγαθοεργοίἀγαθοεργά
GENἀγαθοεργῶν
DATἀγαθοεργοίς
ACCἀγαθοεργούςἀγαθοεργά
ἀγαθοεργῶν
ἀγαθοί
ἀγαθοῖς
ἀγαθοῖσι
ἀγαθόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Note: Also adverbial
 • Root: ἀγαθός
ἀγαθοποιεῖν
ἀγαθοποιεῖτε
ἀγαθοποιέω
 • Meaning:
  • to do good
  • to be a well-doer (as a favour or a duty)
  • to do what is right
  • to favour
  • to act for the benefit of (someone)
  • to do (something) for the benefit of (someone)
  • to be disposed to acts of beneficent
 • Note: Opposite: κακοποιέω
 • Note: Compare: ἀγαθός, ἀγαθοποιός, ἀγαθύνω, κακόω
 • Concord:

  NT: Mark 3:4; Luke 6:9,33,35; Acts 14:17; 1Pet 2:15,20; 3:6,17; 3John 11
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἀγαθοποιεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀγαθοποιεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀγαθοποιῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγαθοποιήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀγαθοποιήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀγαθοποιῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἀγαθοποιοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀγαθοποιοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀγαθοποιοῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • ἀγαθοποιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἠγαθοποίησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀγαθοποιῆσαι
ἀγαθοποιήσαι
ἀγαθοποιήσεως
ἀγαθοποιήσῃ
ἀγαθοποίησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: doing good, well-doing
 • Forms:
ἀγαθοποιῆτε
ἀγαθοποιΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: well-doing i.e., virtue
 • Concord:

  NT: 1Pet 4:19

ἀγαθοποιΐᾳ
ἀγαθοποιίαν
ἀγαθοποιΐας
ἀγαθοποιόν
ἀγαθοποιός
 • Parse: Adj: Nom Sing. Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • beneficent, inclined to do good
 • Substantival Meaning:
  • a well-doer i.e., a virtuous person
 • Concord:

  NT: 1Pet 2:14

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγαθοποιόςἀγαθοποιόν
GENἀγαθοποιοῦ
DATἀγαθοποιῷ
ACCἀγαθοποιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγαθοποιοίἀγαθοποιά
GENἀγαθοποιῶν
DATἀγαθοποιοίς
ACCἀγαθοποιούςἀγαθοποιά
ἀγαθοποιοῦντας
ἀγαθοποιοῦντες
ἀγαθοποιοῦσαι
ἀγαθοποιῶν
ἀγαθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see βέλτιστος
 • Adjectival Meaning:
  • of persons:
   • good, gentle, noble
   • good, brave
   • morally good and acceptable (resulting from a kind and generous character)
   • joyful, inclined to joy
  • of things:
   • good action, good deed
   • performing well, functioning capably
   • fit, capable, useful, beneficial, desirable
   • good, well, serviceable
   • fine (metal)
 • Substantival Meaning:
  • goods, possessions, treasures, prosperity
 • Note: For comparative, see κρείσσων, ἀγαθώτερος, ἀμείνων, βέλτιον (i.e., βέλτερος), κρείσσων
 • Note: For superlative, see κράτιστος, ἀγαθώτατος, βέλτιον (i.e., βέλτατος), κράτιστος
 • Concord:

  NT: Mat 5:45; 7:11,11,17,18; 12:34,35; 19:16,17; 20:15; 22:10; 25:21,23; Mark 10:17,18; Luke 1:53; 6:45; 8:8,15; 10:42; 11:13; 12:18,19; 16:25; 18:18,19; 19:17; 23:50; John 1:46; 5:29; 7:12; Acts 9:36; 11:24; 23:1; Rom 2:7,10; 3:8; 5:7; 7:12,13,13,18,19; 8:28; 9:11; 10:15; 12:2,9,21; 13:3,3,4; 14:16; 15:2; 16:19; 2Cor 5:10; 9:8; Gal 6:6,10; Eph 2:10; 4:28,29; 6:8; Phil 1:6; Col 1:10; 1Thes 3:6; 5:15; 2Thes 2:16,17; 1Tim 1:5,19; 2:10; 5:10; 2Tim 2:21; 3:17; Tit 1:16; 2:5,10; 3:1; Phe 6,14; Heb 9:11; 10:1; 13:21; Jas 1:17; 3:17; 1Pet 2:18; 3:10,11,13,16,16,21; 3John 11
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγαθόςἀγαθήἀγαθόν
GENἀγαθοῦἀγαθῆςἀγαθοῦ
DATἀγαθῷἀγαθῇἀγαθῷ
ACCἀγαθόνἀγαθήνἀγαθόν
VOCἀγαθέἀγαθήἀγαθόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά
GENἀγαθῶν
DATἀγαθοῖς
ἀγαθοῖσι
ἀγαθαῖςἀγαθοῖς
ἀγαθοῖσι
ACCἀγαθούςἀγαθάςἀγαθά
VOCἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά
ἀγαθότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness, friendly disposition, moral integrity
 • Forms:
ἀγαθότητα
ἀγαθότητι
ἀγαθότητος
ἀγαθοῦ
ἀγαθουργέω
 • Meaning: to confer benefits
 • Concord:

  NT: Acts 14:17

ἀγαθουργῶν
ἀγαθούς
ἀγαθόω
 • Meaning:
  • to do good to (someone)
  • to act benevolently toward (someone)
 • Forms:
  • ἀγαθῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀγαθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγαθοῖσι Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
ἀγαθύναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀγαθύνω
ἀγαθῦναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀγαθύνω
ἀγαθυνάτω
ἀγαθυνεῖ
ἀγαθύνῃς
ἀγαθυνθέντων
ἀγαθυνθῇ
ἀγαθυνθήσεται
ἀγαθυνθήτω
ἀγάθυνον
ἀγαθύνοντες
ἀγαθύνω
 • Active Meaning:
  • to honour, favour, magnify
  • to adorn (something or someone)
  • to cause to exceed in quality

   ὅτι ἠγάθυνας τὸ ἔλεός σου τὸ ἔσχατον ὑπὲρ τὸ πρῶτον
   because your last instance of compassion is better than the first (Ruth 3:10)

  • to act with kindness and bestow benefits on (someone)
  • to do good to (someone)
  • to do do well to (someone)
  • to comfort, cheer, gladden, rejoice

   ἀγαθυνάτω σὲ ἡ καρδία σου
   let your heart cheer you (Eccl 11:9)

  • to conduct oneself according to good ethical standards
 • Passive Meaning:
  • to be of good cheer, rejoice greatly, be merry
  • to find favour
  • to consider acceptable or desirable (+ infin.)
  • to be found acceptable
 • Forms:
Present
 • ἀγαθυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγαθύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Future
 • ἀγαθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀγαθύναι Verb: Aor Act Infin
 • ἀγαθυνάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀγαθύνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀγαθυνθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • ἀγαθυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀγαθυνθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀγάθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἠγάθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠγάθυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀγαθῷ
ἀγαθῶν
ἀγαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well, completely, goodly, well!
ἀγαθῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀγαθόω
ἀγαθώσει
ἀγαθωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness, kindness, beneficence, uprightness, generosity
 • Concord:

  NT: Rom 15:14; Gal 5:22; Eph 5:9; 2Thess 1:11
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
ἀγαθωσύνῃ
ἀγαθωσύνην
ἀγαθωσύνης
ἀγαθωτάτης
ἀγαθώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: best
 • Note: Superlative of ἀγαθός
ἀγαθωτέρα
ἀγαθώτερον
ἀγαθώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: better
 • Note: Comparative of ἀγαθός