ἐκβαίνει
ἐκβαινούσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Meaning: to step out of
 • Root: ἐκβαίνω
ἐκβαίνω
 • Meaning:
  • to go out of
  • to come out by foot
  • to step out of
  • to result
  • to depart from
  • to leave
  • to disembark
  • to come out, turn out (e.g., when washed, everything turned out clean)
  • to be fulfilled
 • Forms:
  • ἐκβαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκβαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐκβῆναι Verb: Aor Act Infin
  • ἔκβητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξέβη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκβαίνων
ἔκβαλε
ἐκβαλεῖ
ἐκβαλεῖν
ἐκβαλεῖς
ἐκβάλετε
ἐκβάλῃ
ἐκβάλῃς
ἐκβάλλει
ἐκβάλλειν
ἐκβάλλεις
ἐκβάλλεται
ἐκβάλλετε
ἐκβάλλῃ
ἐκβαλλόμενοι
ἐκβαλλόμενος
ἐκβαλλομένους
ἐκβάλλοντα
ἐκβάλλοντας
ἐκβάλλοντες
ἐκβάλλουσι, ἐκβάλλουσιν
ἐκβάλλω
 • Meaning:
  • Forcibly: to drive out, expel, throw out
  • Without force:
   • to send out, take out, remove
   • to expel, impel
   • to depart, move out
   • to deploy
   • to divorce, reject
 • Forms:
Present
 • ἐκβαλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκβάλλειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκβάλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐκβάλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκβάλλετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκβάλλῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκβαλλόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκβαλλομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐκβάλλοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐκβάλλοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐκβάλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκβάλλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκβάλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκβάλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐκβάλλωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἐκβάλλωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐξέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεβάλλοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐκβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκβαλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκβαλῶ Verb: Fut Act Subj 1st Sing
 • ἐκβληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκβληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκβληθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐξεβλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκβληθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • ἔκβαλε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκβαλεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐκβάλετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκβάλῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκβάλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐκβαλόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἐκβαλόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐκβαλοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐκβάλω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐκβαλών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐκβάλωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκβάλωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκβληθέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • ἐκβληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐξέβαλε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέβαλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξεβάλετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξεβάλομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξεβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεβλήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
Perfect
 • ἐκβεβλήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἐκβεβλημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐκβεβλημένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐκβεβλημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
ἐκβάλλων
ἐκβάλλωσι, ἐκβάλλωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκβάλλω
ἐκβαλόντας
ἐκβαλόντες
ἐκβαλοῦσα
ἐκβαλοῦσι, ἐκβαλοῦσιν
ἐκβάλω
ἐκβαλῶ
ἐκβαλών
ἐκβάλωσι, ἐκβάλωσιν
ἐκβάσει
ἐκβάσεις
ἐκβάσεων
ἔκβασιν
ἔκβασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • end, end of life, end of existence
  • a way out, way to escape, an exit
  • event, result, outcome, inevitable outcome
ἐκβεβλήκει
ἐκβέβλημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to drive out, expel, throw out
 • Root: ἐκβάλλω
ἐκβεβλημένη
ἐκβεβλημένην
ἐκβεβλημένης
ἐκβῆναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκβαίνω
ἔκβητε
ἐκβιάζεται
ἐκβιάζῃ
ἐκβιάζω
 • Active Meaning:
  • to do violence, molest
  • to force out
 • Middle Meaning:
  • to press upon
  • to force out, dislodge, expel
  • to use violence against
  • to rape
 • Forms:
  • ἐκβιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκβιάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐξεβιάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκβιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξεβιάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξεβιάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐκβιάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκβιάζω
ἐκβλαστάνω
 • Meaning:
  • to sprout up, shoot forth
  • to cause to grow, produce
 • Forms:
  • ἐκβλαστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκβλαστῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκβλαστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἐκβλαστῆσαι
ἐκβλαστήσει
ἐκβλαστήσῃ
ἐκβληθέντας
ἐκβληθέντος
ἐκβληθῆναι
ἐκβληθήσεται
ἐκβληθήσονται
ἐκβληθήτωσαν
ἐκβλύζω
 • Meaning: to gush out, split open
 • Forms:
  • ἐκβλύζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἐκβλύζωσι, ἐκβλύζωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκβλύζω
ἐκβοάω
 • Meaning: to call out, cry aloud
 • Forms:
  • ἐξεβόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • jettisoning
  • throwing out (cargo) (to lighten the ship)
  • ejection
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκβολήἐκβολαί
GENἐκβολῆςἐκβολῶν
DATἐκβολῇἐκβολαῖς
ACCἐκβολήνἐκβολάς
VOCἐκβολήἐκβολαί
ἐκβολῇ
ἐκβολήν
ἔκβολοι
ἔκβολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • frustrated, rejected, excluded, cast out of
 • Substantival Meaning:
  • a reject
 • Forms:
  • ἔκβολοι Adj: Nom Plur Masc
ἐκβράζω
 • Meaning: to throw out, chase out, expel, drive out
 • Forms:
  • ἐξέβρασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέβρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεβράσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐκβρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • trembling, shaking
  • confusion