ἄξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἄξειν
 • Parse: Verb: Fut Act Infin
 • Root: ἄγω
ἄξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄγω
ἄξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἀξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: worth, value
 • Forms:
ἀξία
ἄξια
ἀξιαγάπητοι
ἀξιαγάπητον
ἀξιαγάπητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of love
 • Forms:
ἀξίαγνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of sanctification
 • Forms:
ἀξίαν
ἄξιε
ἀξιέπαινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of praise
ἀξιεπίτευκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of success
 • Forms:
ἀξίναις
ἀξίνας
ἀξίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: axe, wood-chopping axe, wood-hewing axe, battle-axe
 • Forms:
ἀξίνης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: axe
 • Root: ἀξίνη
ἀξίνῃ
ἀξίνην
ἀξιόαγνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of sanctification
 • Forms:
ἀξιοεπίτευκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of success
 • Forms:
ἀξιοθαύμαστοι
ἀξιοθαύμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of admiration
 • Forms:
ἀξιόθεα
ἀξιόθεον
ἀξιόθεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • worthy of God
  • God-worthy
 • Forms:
ἀξιοθέου
ἀξιοθέῳ
ἄξιοι
ἀξιοῖ
ἀξίοις
ἀξιοῖς
ἀξιόλογος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of mention, memorable, remarkable
 • Forms:
  • ἀξιολόγου Adj: Gen Sing MFN
  • ἀξιολόγων Adj: Gen Plur MFN
ἀξιολόγου
ἀξιολόγων
ἀξιολόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: remarkably, momorably
ἀξιομακάριστον
ἀξιομακάριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of blessing
 • Forms:
ἀξιομακαρίστῳ
ἀξιομακαρίστων
ἄξιον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄξιος
ἀξιονόμαστον
ἀξιομνημόνευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of mention
 • Forms:
  • ἀξιομνημονεύτων Adj: Gen Plur MFN
ἀξιομνημονεύτων
ἀξιονόμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthy of the name
 • Forms:
ἀξιοπιστεύομαι
 • Meaning: to be worthy of belief
ἀξιόπιστοι
ἀξιόπιστον
ἀξιόπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἀξιοπιστότερος
 • Meaning:
  • positively: trustworthy, worthy of trust, convincing
  • positively: worthy of belief, credible
  • negatively: betraying confidence, pretentious, specious
 • Forms:
ἀξιοπιστότερα
ἀξιοπιστότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀξιόπιστος
 • Meaning: more trustworthy
ἀξιοπίστων
ἀξιόπλοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worthily woven
 • Forms:
ἀξιοπλόκου
ἀξιοπρεπέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἀξιοπρεπής
 • Meaning: most worthy of honour
ἀξιοπρεπεστάτου
ἀξιοπρεπής
ἄξιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἀξιώτερος
 • Meaning:
  • worthy of (something), deserving
  • worthy (person), good (person)
  • good (money, value), of equal weight, just
  • accurately corresponding, comparable
  • proper, appropriate
  • due (reward), deserved
  • sufficient for (something)
  • deserving (something either positive or negative)
 • Note: Also see noun: ἀξία
 • Forms:
ἀξίου
ἀξιοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦμεν
ἀξιουμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to think worthy, deem worthy
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξίους
ἀξιοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to think worthy, consider worthy
 • Root: ἀξιόω
ἀξιούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to think worthy, consider worthy
 • Root: ἀξιόω
ἀξιούσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦσι, ἀξιοῦσιν
ἀξιόω
 • Meaning:
  • To Think Worthy
   • to think (someone) worthy of reward or punishment
   • to esteem, honour, think highly of
   • to think (something) is fit, think fit and consent
  • To Deserve
   • to think one has the right to receive
   • to deserve
   • to expect
   • to think wishfully; to wish; to desire
   • to consider (something) is good, genuine
  • To Ask
   • to ask for (something)
   • to pray for
   • to claim
   • to put a request to (someone)

    Ἀξιῶ σε
    I beg you; please

 • Forms:
Present
 • ἀξιουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ἀξιοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀξιοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀξιῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀξιοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀξιοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀξιοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀξιούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἀξιοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀξιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀξιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἠξίου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠξίουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠξίουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀξιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀξιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἠξιώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠξίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀξιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀξιωθῶμεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἀξιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀξιώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀξιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀξίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀξιώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἠξιώθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠξίωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠξιώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠξίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠξίωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠξίωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠξίωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀξιῶ
ἀξίῳ
ἀξιωθῆναι
ἀξιωθήσεται
ἀξιωθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to think worthy
 • Root: ἀξιόω
ἀξιωθῶμεν
ἀξίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something thought worthy, judicial assessment (of damages)
  • petition, request
  • an honour and respect accorded, dignity, rank
 • Forms:
ἀξιώματα
ἀξιώματι
ἀξιώματος
ἀξίων
ἀξιῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • worthily, appropriately, becomingly, in a godly manner
  • in a respectable and fitting manner
ἀξιῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξιώσαντες
ἀξιώσει
ἀξιώσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξίωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξιώσωμεν
ἀξιωτάτη
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: most worthy
 • Root: ἄξιος
ἀξιώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἄξιος
 • Meaning: more worthy, worthier
ἄξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἄγω
ἄξονας
ἄξονος
 • Parse: Noun: Gen Sing Massc
 • Meaning: axle
 • Root: ἄξων
ἄξουσι, ἄξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἄξω
ἄξων
 • Parse: Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἄξων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • axle, path (i.e., the path that the axle/wheel takes)
  • Metaphorically: path of action
 • Forms:
  • ἄξονας Noun: Acc Plur Masc