χραντός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: stained, defiled
 • Forms:
χράομαι
χρᾶσαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
 • Root: χράω
χρᾶσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: χράω
χρᾶσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass 2nd Plur
 • Root: χράω
χράω
 • Note: BAGS says the corresponding root is κίχρημι meaning “to lend” as in Luke 11:5
 • Meaning:
  • to supply, furnish on request, lend
  • to use (someone or something)
  • to put at someone else's disposal for long-term use or service
  • to employ, make use of, experience
  • to act, proceed, take steps (to do something)
  • to treat (someone in a certain way)
  • to conform
  • to have intimate dealings with
 • Forms:
Present
 • χρῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
 • χράομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • χρᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
 • χρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • χρῆσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • χρῆσθε Verb: Pres Mid/Pass act 2nd Plur
 • χρῆται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • χρῶ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • χρώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἐχρῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • χρήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • χρήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • χρησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • χρήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • χρήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • χρῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐχρησάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐχρησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἔχρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔχρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐχρήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐχρήσαντο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐχρήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • χρησαίμεθα Verb: Aor Mid Opt 1st Plur
 • χρησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • χρησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • χρησαμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
Aorist Imperative
 • χρῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • χρήσασθε Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • χρησάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • χρῆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Aorist Subjunctive
 • χρήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • χρήσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • χρήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • χρήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • χρησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • χρήσωνται Verb: 1Aor Mid Subj 3rd Plur
 • χρησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
Perfect
 • κέχρημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • κεχρημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεχρημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κέχρηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κεχρῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • κέχρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
χρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • use, necessity
  • need, lack, want, difficulty
  • the needed thing, lacking thing, necessary thing
  • assignment, military engagement
  • employment, business, office, duty, service
  • the way in which someone or something can be put to use
 • Forms:
χρείαις
χρείαν
χρείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χρεία
χρεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • needy, needing, in want of, poor
  • useful
 • Forms:
χρειόω
 • Meaning: to have force, avail
χρειῶν
χρεμετίζει
χρεμετίζοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to neigh, whinny
 • Root: χρεμετίζω
χρεμετίζω
 • Meaning: to neigh, whinny
 • Forms:
  • χρεμετίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • χρεμετίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
χρεμετίζων
χρεμετίσατε
χρεμετισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a neighing, whinnying
χρεμετισμοῦ
χρεμετισμῷ
χρεοκοπέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass 1st Sing
 • Middle Meaning:
  • to cancel (a debt)
  • to cut down the debt
  • to reduce the indebtedness
 • Forms:
  • χρεοκοπούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
χρεοκοπούμενος
χρέος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • debt, want, need
  • something lent to someone for his use
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχρέοςχρέη
GENχρέουςχρεῶν
DATχρέειχρέεσιν
ACCχρέοςχρέη
χρέους
χρεοφειλέται
χρεοφειλέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debtor, borrower
 • Forms:
χρεοφειλέτου
χρεοφειλετῶν
χρεωφειλέται
χρεωφειλέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debtor, borrower
 • Forms:
χρεωφειλέτην
χρεωφειλέτου
χρεωφειλετῶν
χρεώστας
χρεώστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debtor
 • Forms:
χρεώσταις
χρή
 • Parse: Impersonal Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: ought, it needs be, it must be, it is right, it is necessary (+Infin)
χρῄζει
χρῄζειν
χρῄζεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to want, lack, need
 • Root: χρῄζω
χρῄζετε
χρῄζῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: χρῄζω
χρῄζομεν
χρῄζοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: χρῄζω
χρῄζουσιν, χρῄζουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: χρῄζω
χρῄζω
 • Meaning:
  • to have need, have necessity, be in need, want
  • to foretell, deliver an oracle
 • Forms:
  • χρῄζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • χρῄζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • χρῄζειν Verb: Pres Act Infin
  • χρῄζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • χρῄζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • χρῄζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • χρῄζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • χρῄζωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
χρῄζων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: χρῄζω
χρῄζωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: χρῄζω
χρῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • material possessions, goods
  • wealth, price, money, riches
  • funds (for public expenses)
 • Forms:
χρήμασι, χρήμασιν
χρήματα
χρηματιεῖ
χρηματιεῖς
χρηματίζει
χρηματίζειν
χρηματίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: χρηματίζω
χρηματίζω
 • Meaning:
  • to communicate a revelation, injunction, or warning
  • to give a revelation or warning, prophesy
  • to make a solemn pronouncement
  • to reveal (something)
  • to bear a name, be called, be named
  • to deal with (someone)
  • to be involved in business, be busily engaged, transact business, conduct business
  • to respond
 • Forms:
Present
 • χρηματίζειν Verb: Pres Act Infin
 • χρηματίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • χρηματίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
Imperfect
 • ἐχρεμέτιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐχρεμέτιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • χρηματιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • χρηματιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • χρηματίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐχρημάτισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐχρημάτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐχρημάτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐχρηματίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • χρηματίσαι Verb: Aor Act Infin
 • χρηματισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • χρηματισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect
 • κεχρηματικέναι Verb: Perf Act Infin
 • κεχρηματισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεχρηματισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κεχρημάτισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
χρηματίσαι
χρηματίσει
χρηματισθείς
χρηματισθέντες
χρηματισμόν
χρηματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: answer of God, divine response, revelation, oracular response
χρηματισμοῦ
χρηματιστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • seat of judgment
  • a place for transacting business
  • a counting-house
  • council chamber
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχρηματιστήριονχρηματιστήρια
GENχρηματιστηρίουχρηματιστηρίων
DATχρηματιστηρίῳχρηματιστηρίοις
ACCχρηματιστήριονχρηματιστήρια
χρηματιστηρίῳ
χρηματιστάς
χρηματιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: money-getter, trafficker
 • Forms:
  • χρηματιστάς
   • Noun: Nom Sing Masc
   • Noun: Acc Plur Masc
χρημάτων
χρῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: χράω
χρησαίμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Opt 1st Plur
 • Root: χράω
χρήσαιτο
 • Parse: Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • Meaning: to proclaim
 • Root: χράω
χρησαμένη
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • Meaning: to proclaim
 • Root: χράω
χρησάμενοι
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • Root: χράω
χρησάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Root: χράω
χρησαμένους
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • Root: χράω
χρησαμένων
 • Parse: Part: Aor Mid Gen Plur MFN
 • Root: χράω
χρήσασθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Meaning: to proclaim
 • Root: χράω
χρήσασθε
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: χράω
χρησάσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: χράω
χρήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: χράω
χρήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: χράω
χρήσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: χράω
χρῆσθ’
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Note: Abbreviation for χρηστά
 • Root: χρηστός
χρῆσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: χράω
χρῆσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass act 2nd Plur
 • Root: χράω
χρησθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: χράω
χρησθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χράω
χρήσιμα
χρησιμεύσει
χρησιμεύσῃς
χρησιμεύω
 • Meaning: to be useful
 • Forms:
  • χρησιμεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • χρησιμεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
χρησίμης
χρήσιμοι
χρησίμοις
χρήσιμον
χρήσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see χρησιμώτερος
 • Note: For sperlative, see χρησιμώτατος
 • Adjectival Meaning:
  • serviceable, profitable, useful, beneficial, advantageous
 • Substantival Meaning:
  • profit, use, benefit, advantage
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχρήσιμοςχρησίμηχρήσιμον
GENχρησίμουχρησίμηςχρησίμου
DATχρησίμῳχρησίμῃχρησίμῳ
ACCχρήσιμονχρησίμηνχρήσιμον
VOCχρήσιμεχρησίμηχρήσιμε
Plural
 MascFemNeut
NOMχρήσιμοιχρήσιμαιχρήσιμα
GENχρησίμωνχρησίμωνχρησίμων
DATχρησίμοιςχρησίμαιςχρησίμοις
ACCχρησίμουςχρησίμαςχρήσιμα
VOCχρήσιμοιχρήσιμαιχρήσιμα
χρησίμους
χρησίμων
χρησιμώτατος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • Meaning: most useful
χρησιμώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χρήσιμος
χρησιμώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of χρήσιμος
 • Meaning: more profitable
χρῆσιν
χρῆσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • use, usage
  • usefulness
  • purpose for which something or someone can be used
  • ability
  • relations, functions, intimacy, sexual intercourse
  • lending, loan
  • embezzlement
χρησμοδοτέω
 • Meaning: to give an oracular response
 • Forms:
  • χρησμοδοτηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
χρησμοδοτηθέντες
χρησμολογεῖ
χρησμολογέω
 • Meaning: to prophesy, utter an oracle
 • Forms:
  • χρησμολογεῖ Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
χρήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: χράω
χρῆσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: χράω
χρήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
χρηστά
χρηστάς
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Adj: Gen Sing Fem
 • Meaning: useful
 • Root: χρηστός
χρηστεύεσθε
χρηστεύεται
χρηστευθήσεται
χρηστεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Mid/Pass 1st Sing
 • Meaning:
  • to act benevolently, be kind, be merciful to
  • to act kindly (to someone)
 • Forms:
  • χρηστεύεται Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • χρηστευσώμεθα Verb: Aor Mid/Pass Subj 1st Plur
  • χρηστευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • χρηστεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • χρηστεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
χρηστεύσῃ
χρηστευσώμεθα
χρηστοήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness of heart, generosity of spirit, kindheartedness
 • Forms:
χρηστοηθείας
χρηστοί
χρηστοῖς
χρηστολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fair speech, good words, plausibility
 • Forms:
χρηστολογίας
χρηστομάθεια
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • desire of learning
χρηστόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χρηστός
χρηστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see χρηστότερος
 • Adjectival Meaning:
  • of things
   • good, benevolent, useful, worthy
   • good, pleasant, kindly
   • easy (to wear), suitable, fitting, felicitous
   • fine (of metals)
   • good, precious (of gems)
   • good, tasty, sweet (of fruits)
  • morally
   • good, reputable, trustworthy
  • of persons
   • kind, good, loving (of person)
   • good, bountiful (of person)
   • good, merciful (of God)
 • Substantival Meaning:
  • kindness
 • Forms:
χρηστότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of χρηστός
 • Meaning: better
χρηστότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gentleness, goodness, kindness, generosity, uprightness
 • Forms:
χρηστότητα
χρηστότητι
χρηστότητος
χρηστοῦ
χρηστῶν
χρηστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well, usefully, kindly, serviceably
χρήσωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: χράω
χρησώμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • Root: χράω
χρήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: χράω
χρήσωνται
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: χράω
χρῆται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: χράω
χρίειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: χρίω
χρίετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: χρίω
χριόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: χρίω
χρίουσι, χρίουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: χρίω
χρῖσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: χρίω
χρίσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: χρίω
χρισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: χρίω
χρίσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: χρίω
χρίσεως
χρίσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: χρίω
χρίσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: χρίω
χρισθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: χρίω
χρισθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
χρίσις, χρῖσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: anointing, smearing
χρῖσμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • anything smeared on, anointing, unction
  • someone on whom anointing was performed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχρῖσμαχρίσματα
GENχρίσματοςχρισμάτων
DATχρίσματιχρίσμασι(ν)
ACCχρῖσμαχρίσματα
χρίσματος
χρῖσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: χρίω
χρίσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: χρίω
χριστέ
χριστέμπορος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a Christ-seller, Christ-monger, a person who is employed as a Christian worker
χριστιανή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: Christian woman
 • Forms:
  • χριστιανῇ Noun: Dat Sing Fem
χριστιανῇ
Χριστιανισμόν
Χριστιανισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Christianity
Χριστιανισμοῦ
Χριστιανοί
χριστιανόν
χριστιανός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Christian
χριστιανούς
Χριστιανῶν
χριστομαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: discipleship with Christ, teaching of Christ
 • Forms:
χριστομαθίαν
χριστόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χριστός
χριστόνομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: keeping the law of Christ
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχριστόνομοςχριστόνομοι
GENχριστονόμουχριστονόμων
DATχριστονόμῳχριστονόμοις
ACCχριστόνομονχριστονόμους
VOCχριστόνομεχριστόνομοι
χριστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • applied by smearing
  • anointed, Christ, Messiah
  • someone on whom anointing has been applied
 • Forms:
χριστοῦ
χριστούς
χριστοφόροι
χριστοφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • bearing Christ
 • Substantival Meaning:
  • Christ-bearer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχριστοφόροςχριστοφόροι
GENχριστοφόρουχριστοφόρων
DATχριστοφόρῳχριστοφόροις
ACCχριστοφόρονχριστοφόρους
VOCχριστοφόρεχριστοφόροι
χριστῷ
χριστῶν
χριστώνυμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearing the name of Christ
χρίσωσι, χρίσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: χρίω
χρίω
 • Meaning:
  • to anoint
  • to apply a greasy substance
  • to smear a greasy substance
 • Forms:
Present
 • χρίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • χρίειν Verb: Pres Act Infin
 • χριόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • χρίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • χρίων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • χρίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • χρίσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • χρίσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • χρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἔχρισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐχρίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔχρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔχρισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐχρίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔχρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔχρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐχρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • χρῖσαι Verb: Aor Act Infin
 • χρίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • χρισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • χρίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • χρῖσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • χρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • χρίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • κέχρικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κέχρικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεχρισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κεχρισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κέχρισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
χρίων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: χρίω
χρόα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: colour (of skin), complexion, colour (of the face of an idol)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχρόαχρόαι
GENχρόαςχροῶν
DATχρόᾳχρόαις
ACCχρόανχρόας
χρόᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χρόα
χρόαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: χρόα
χρόαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χρόα
χρόας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χρόα
χροιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fe,m
 • Meaning: sign
χροιάν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: sign
 • Root: χροιά
χρονιεῖ
χρονιεῖς
χρονίζει
χρονίζειν
χρονίζῃ
χρονίζοντος
χρονίζω
 • Meaning:
  • to linger, take time, spend long time
  • to fail to come (for a long time), stay away (for a long time)
  • to delay, take a long time (to do something)
 • Forms:
Present
 • χρονίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • χρονίζειν Verb: Pres Act Infin
 • χρονίζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • χρονίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
Imperfect
Future
 • χρονιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • χρονιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • χρονίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐχρόνισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐχρόνισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐχρόνισε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • χρονίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • χρονίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • χρονίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • χρονίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
Perfect
 • κεχρόνικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
χρονικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • chronology; of time, concerning time
 • Forms:
 • χρονικοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
χρονίσει
χρονίσῃ
χρονίσῃς
χρονίσητε
χρονίσκον
χρονίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a short time, short while
χρονίσω
χρονογραφία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • chronological record, annals
 • Forms:
  • χρονογραφιῶν Noun: Gen Plur Fem
χρονογραφιῶν
χρόνοις
χρόνον
χρόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: time, stretch of time, years old, season, space of time, period of time, point of time, a while
χρονοτριβέω
 • Meaning: to spend time, lose time, waste time, procrastinate, linger
 • Forms:
  • χρονοτριβῆσαι Verb: Aor Act Infin
χρονοτριβῆσαι
χρόνου
χρόνους
χρόνῳ
χρόνων
χρυσᾶ
χρυσαῖ
χρυσᾶν
χρυσᾶς
χρυσαυγέω
 • Meaning: to shine like gold
 • Forms:
  • χρυσαυγοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
χρυσαυγοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: χρυσαυγέω
χρύσεοι
χρύσεον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χρύσεος
χρύσεος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of gold, golden
 • Note: also contracted form: χρυσοῦς
 • Forms:
χρυσέα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: golden
 • Root: χρύσεος
χρυσέων
χρυσῆ
χρυσῇ
χρυσῆν
χρυσῆς
χρυσία
χρυσικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: paid in cash
χρυσίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gold
 • Forms:
χρύσιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: golden
χρυσίου
χρυσιοῦς
χρυσίῳ
χρυσίων
χρυσογραφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: writing with letters of gold
 • Forms:
  • χρυσογραφίᾳ Noun: Dat Sing Fem
χρυσογραφίᾳ
χρυσοδακτύλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with a gold ring
 • Forms:
χρυσοειδῆ
χρυσοειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: like gold, appearance of gold
 • Forms:
χρυσοῖ
χρυσοῖς
χρυσόλιθον
χρυσόλιθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chrysolite, golden stone, yellow topaz
χρυσόν
χρυσόπρασος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chrysoprase, a green-yellow gem
χρυσόπτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: with wings of gold
χρυσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gold (metal)
χρυσοτόκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: laying golden eggs
χρυσοτορευτά
χρυσοτορευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gold carved, worked in gold relief, elaborate gold, chased gold
 • Forms:
χρυσοῦ
χρυσοῦν
χρυσουργοῖς
χρυσουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: goldsmith
χρυσοῦς
χρυσοῦς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Masc
 • Note: contracted form of χρύσεος
 • Meaning: gold coin, piece of gold, made of gold
 • Forms:
χρυσοφόρα
χρυσοφορέω
 • Meaning: to wear golden ornaments, wear gold
 • Forms:
  • χρυσοφορῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
χρυσοφορῇ
χρυσοφόρος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wearing gold, golden ornaments
 • Forms:
  • χρυσοφόρα Adj: Nom/Acc Plur Neut
χρυσοχάλινον
χρυσοχάλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: with gold-studded bridle
 • Forms:
χρυσοχαλίνων
χρυσοχόον
χρυσοχόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: goldsmith, someone who melts or casts gold
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχρυσοχόοςχρυσοχόοι
GENχρυσοχόουχρυσοχόων
DATχρυσοχόῳχρυσοχόοις
ACCχρυσοχόονχρυσοχόους
VOCχρυσοχόεχρυσοχόοι
χρυσοχόων
χρυσόω
 • Meaning: to goldplate, cover with gold, decorate with gold, gild
 • Forms:
  • ἐχρύσωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεχρυσωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • κεχρυσωμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • χρυσώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
χρυσῷ
χρύσωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • golden cup, golden vessel, wrought gold
  • something made of gold
 • Forms:
χρυσώμασι, χρυσώμασιν
χρυσώματα
χρυσωμάτων
χρυσῶν
χρυσῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperat 2nd Sing
 • Root:χρυσόω
χρυσώσεις
χρῶ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: χράω
χρῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • colour
  • the surface of the skin, the colour of the complexion
  • tone-colour, melody, key note in music
 • Forms:
χρῶμαι
χρώμασι, χρώμασιν
χρώματα
χρώματι
χρώματος
χρωμάτων
χρώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: χράω
χρώμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to supply, use
 • Root: χράω
χρώμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: χράω
χρωμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: χράω
χρώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χράω
χρώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: χράω
χρωμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to fall upon, assail
 • Root: χράω
χρωμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: χράω
χρωμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: χράω
χρῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: χράω
χρώς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: skin, flesh, the surface of the body
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχρώςχρῶτες
GENχρωτόςχρωτών
DATχρωτίχρωσί(ν)
ACCχρῶταχρῶτας
χρῶτα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: χρώς
χρωτός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: χρώς