εὔδαιμον
εὐδαιμονεῖν
εὐδαιμονέω
 • Meaning: to be happy, be fortunate
 • Forms:
  • εὐδαιμονήσοντας Part: Fut Act Acc Plur Masc
  • εὐδαιμονεῖν Verb: Pres Act Infin
εὐδαιμονήσοντας
εὐδαιμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: prosperity, good fortune, good luck, opulence
 • Forms:
εὐδαιμονίᾳ
εὐδαιμονίαν
εὐδαιμονίας
εὐδαιμονίζω
 • Meaning: to call happy
εὐδαίμων
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fortunate, blessed with a good genius
 • Forms:
  • εὔδαιμον Adj: Nom/Acc Sing Neut
εὔδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: quite clear, abundantly manifest
εὐδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fair weather; a clear sky, i.e., fine weather
  • tranquility, peace and rest
 • Forms:
εὐδίαν
 • Parse #1:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: εὐδία
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Infin
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: εὐδιάω
εὐδίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: fair weather, clear sky
 • Root: εὐδία
εὐδιάω
 • Meaning: to be fair weather, be calm sea
 • Forms:
  • εὐδίαν Verb: Fut Act Infin
  • εὐδίαν Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • εὐδίαν Part: Fut Act Nom Sing Masc
εὐδοκεῖ
εὐδοκέω
 • Active Meaning:
  • to be well pleased, take delight
  • to consider good, consent, determine, resolve
  • to like, delight in, approve
  • to be willing gladly
  • to be favourably disposed, pleased
  • to be satisfied, happy
  • to accept favourably, accept approvingly
 • Passive Meaning:
  • to be favoured
  • to prosper
 • Forms:
Present
 • εὐδοκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • εὐδοκοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • εὐδοκοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εὐδοκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εὐδοκῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
Imperfect
 • εὐδοκοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • εὐδόκουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • εὐδόκουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ηὐδόκουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ηὐδόκουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • εὐδοκήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εὐδοκήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εὐδοκήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • εὐδοκήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ηὐδόκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐδοκήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εὐδόκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • εὐδοκῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • εὐδοκήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • εὐδόκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εὐδοκήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • εὐδόκησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • εὐδόκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐδόκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐδοκήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • εὐδοκήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εὐδόκησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ηὐδόκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ηὐδόκησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
εὐδοκήθη
εὐδόκησα
εὐδοκῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: εὐδοκέω
εὐδοκήσαμεν
εὐδόκησαν
εὐδοκήσαντες
εὐδόκησας
εὐδοκήσας
εὐδόκησε, εὐδόκησεν
εὐδοκήσει
εὐδοκήσεις
εὐδοκήσῃ
εὐδοκήσῃς
εὐδόκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: approval, satisfaction, good pleasure
εὐδόκησον
εὐδοκήσουσι, εὐδοκήσουσιν
εὐδοκήσω
εὐδοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • good will
  • favourable estimation
  • approval
  • state of being satisfied
  • favour, good pleasure
  • wish, desire
 • Forms:
εὐδοκίᾳ
εὐδοκίαις
εὐδοκίαν
εὐδοκίας
εὐδοκιμεῖν
εὐδοκιμεῖται
εὐδοκιμείτω
εὐδοκιμέω
 • Active Meaning:
  • to approve
  • to prove
  • to be of good repute
  • to appreciate as valuable
  • to esteem
  • to be genuine and authentic (i.e., not counterfeit money)
 • Passive Meaning:
  • to be highly esteemed
  • to be popular
 • Forms:
  • εὐδοκιμεῖν Verb: Pres Act Infin
  • εὐδοκιμείτω Verb: Pres Act Imperativ 3rd Sing
  • εὐδοκιμήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • εὐδοκιμεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • εὐδοκιμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • εὐδοκιμοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
εὐδοκιμηθήσεται
εὐδοκιμήσαντος
εὐδοκιμήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to be of good repute, highly esteemed
 • Root: εὐδοκιμέω
εὐδόκιμοι
εὐδόκιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • in good repute, well respected
  • honoured, famous, glorious
 • Forms:
εὐδοκιμοῦν
εὐδοκιμοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to be of good repute, highly esteemed
 • Root: εὐδοκιμέω
εὐδοκιμοῦσι, εὐδοκιμοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to be of good repute, highly esteemed
 • Root: εὐδοκιμέω
εὐδοκοῦμεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: εὐδοκέω
εὐδοκοῦσι, εὐδοκοῦσιν
εὐδόκουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὐδοκέω
εὐδοκῶ
εὐδοξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: good repute, honour
εὐδοξίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: good repute, honour
 • Root: εὐδοξία
εὐδράνεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strength, bodily strength and health
 • Forms:
εὐδράνειαν