βασανιεῖ
βασάνιζε
βασανίζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: βασανίζω
βασανίζειν
βασανίζεις
βασανίζεσθαι
βασανίζεται
βασανίζῃ
βασανιζομένη
βασανιζόμενοι
βασανιζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: βασανίζω
βασανιζόμενος
βασανιζομένους
βασανιζομένων
βασανίζονται
βασανίζοντας
βασανιζόντων
βασανίζω
 • Meaning:
  • to torture, torment (from judicial examination)
  • to torment (from physical disease)
  • to torment (from mental anguish)
  • to harass, batter, clobber, pelt, smash
 • Forms:
Present
 • βασανίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • βασανιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • βασανίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • βασανίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • βασανίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βασανίζει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • βασάνιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • βασανίζειν Verb: Pres Act Infin
 • βασανίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βασανίζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • βασανιζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • βασανιζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • βασανιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • βασανιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • βασανιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • βασανίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • βασανιζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • βασανίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐβασάνιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐβασανίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβασάνιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐβασάνιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐβασανίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • βασανιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βασανίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βασανισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • βασανισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • βασανισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • βασανίσαι Verb: Aor Act Infin
 • βασανίσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • βασανίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • βασανισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • βασανισθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • βασανισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • βασάνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐβασάνισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβασάνισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβασάνισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβασανίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
βασανίζων
βασανίσαι
βασανίσαντα
βασανίσαντος
βασανίσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: βασανίζω
βασανίσει
βασανίσῃς
βασανισθείς
βασανισθέντες
βασανισθῇ
βασανισθήσεται
βασανισθήσονται
βασανισθῶσι, βασανισθῶσιν
βασανισμόν
βασανισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: torment, torture
βασανισμοῦ
βασανισμούς
βασάνισον
βασανισταῖς
βασανιστήρια
βασανιστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • device for torturing
  • torture, question-chamber
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβασανιστήριονβασανιστήρια
GENβασανιστηρίουβασανιστηρίων
DATβασανιστηρίῳβασανιστηρίοις
ACCβασανιστήριονβασανιστήρια
βασανιστηρίων
βασανιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: torturer, tormentor, person who tortures another
 • Forms:
βασανιστῶν
βάσανοι
βασάνοις
βάσανον
βάσανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • torture, torment, severe pain
  • instrument of torture
  • plague, misfortune
 • Forms:
βασάνου
βασάνους
βασάνῳ
βασάνων
βάσει
βάσεις
βάσεως
βασιλέα
βασιλέας
βασιλεῖ
βασιλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • royalty, rule, realm, dominion, reign, supreme authority
  • kingdom, empire, territory ruled by a king
  • position of queen
 • Forms:
βασίλεια
βασιλείᾳ
βασιλεῖαι
βασιλείαις
βασιλείαν
βασιλείας
βασιλείοις
βασίλειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: palace, royal dwelling, kingdom, tiara
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβασίλειονβασίλεια
GENβασιλείουβασιλείων
βασιλειῶν
DATβασιλείῳβασιλείοις
ACCβασίλειονβασίλεια
βασίλειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • royal, kingly
  • belonging to a king
  • belonging to a royal house
 • Forms:
βασιλεῖς
βασιλείων
βασιλειῶν
βασιλεῦ
βασίλευε
βασιλεύει
βασιλεύειν
βασιλεύεις
βασιλευέτω
βασιλευομένη
βασιλευομένῃ
βασιλευομένην
βασιλευομένου
βασιλεύοντα
βασιλεύοντας
βασιλεύοντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: βασιλεύω
βασιλεύοντος
βασιλευόντων
βασιλεύουσα
βασιλεύουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing FemPart: Pres Act Acc Sing Fem; Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: βασιλεύω
βασιλευούσῃ
βασιλεύουσι, βασιλεύουσιν
βασιλεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: king, sovereign, supreme ruler
 • Forms:
 • Note: βασιλέες = alt form for Nom/Voc Plur Masc
 • Note: βασιλῆς = alt form for Nom/Voc Plur Masc
 • Note: βασιλέος = alt form for Gen Sing Masc
 • Note: βασιλέι = alt form for Dat Sing Masc
 • Note: βασιλῆ = alt form for Acc Sing Masc
 • Note: βασιλεῖς = alt form for Acc Plur Masc
βασιλεῦσαι
βασιλεύσαντας
βασιλεύσαντες
βασιλεύσας
βασιλευσάτω
βασιλεύσει
βασιλεύσεις
βασιλεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: βασιλεύω
βασιλεύσῃς
βασιλεύσητε
βασιλεῦσι, βασιλεῦσιν
βασιλεύσομεν
βασίλευσον
βασιλεύσουσι, βασιλεύσουσιν
βασιλεύσω
βασιλευτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: suited for kingly rule
βασιλεύω
 • Active Meaning:
  • to be king, become king
  • to rule, reign
  • to make king
 • Passive Meaning:
  • to be governed by a king
 • Forms:
Present
 • βασίλευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • βασιλεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βασιλεύειν Verb: Pres Act Infin
 • βασιλεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • βασιλευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • βασιλευομένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • βασιλεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • βασιλεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • βασιλεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • βασιλευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • βασιλεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • βασιλεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βασιλεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • βασιλευομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • βασιλευομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • βασιλευούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • βασιλεύουσαν Part: Pres Act Dat Sing FemPart: Pres Act Acc Sing Fem; Part: Pres Act Gen Plur Fem
Imperfect
 • ἐβασίλευε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • βασιλεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βασιλεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • βασιλεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • βασιλεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • βασιλεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • βασιλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • βασιλεύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • βασιλεύσαντες Part: 1Aor Act Nom Plur Masc
 • βασιλεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • βασιλευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • βασιλεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • βασιλεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • βασίλευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐβασίλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβασίλευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐβασίλευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβασίλευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβασιλεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐβασίλευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • βεβασίλευκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
βασιλεύων
βασιλέων
βασιλέως
βασιλίδι
βασιλίδος
βασιλικά
βασιλικαῖσι
βασιλικάς
βασιλικῇ
βασιλικήν
βασιλικῆς
βασιλικοί
βασιλικοῖς
βασιλικόν
βασιλικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see βασιλικώτερος
 • Adjectival Meaning:
  • kingly, regal, king's, royal
  • like a king
 • Substantival Meaning:
  • royal officer, royal nobleman
  • royal decree, royal treasury
  • a colonnade at Athens
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβασιλικόςβασιλικήβασιλικόν
GENβασιλικοῦβασιλικῆςβασιλικοῦ
DATβασιλικῷβασιλικῇβασιλικῷ
ACCβασιλικόνβασιλικήνβασιλικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMβασιλικοίβασιλικαίβασιλικά
GENβασιλικῶνβασιλικῶνβασιλικῶν
DATβασιλικοῖςβασιλικαῖςβασιλικοῖς
ACCβασιλικούςβασιλικάςβασιλικά
βασιλικοῦ
βασιλικῷ
βασιλικῶν
βασιλικώτεροι
βασιλικώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of βασιλικός
 • Meaning: more royal
βασιλίς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: queen, princess
 • Forms:
  • βασιλίδι Noun: Dat Sing Fem
  • βασιλίδος Noun: Gen Sing Fem
βασιλίσκον
βασιλίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a type of serpent, basilisk, Egyptian cobra
  • petty king, princelet, chieftain
βασίλισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • queen, princess
  • wife of the king
 • Forms:
βασίλισσαι
βασίλισσαν
βασιλίσσῃ
βασιλίσσης
βάσιμος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Male/Female
 • Meaning:
  • passable, accessible
βάσιν
βάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • foot (of a structure), base (of a post), pedestal
  • footstep
  • podium, platform
  • raised platform (on which a harlot stands to attract clients)
βασκαίνειν
βασκαίνοντος
βασκαίνω
 • Meaning:
  • to begrudge
  • to be unable to bear (someone's) being happy or enjoying
  • to envy
  • to bewitch
 • Forms:
  • βασκαίνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • βασκαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • βασκανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐβασκάνατε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάσκανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάσκανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • βασκαίνειν Verb: Pres Act Infin
βασκαίνων
βασκανεῖ
βασκανίᾳ
βασκανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • envy, slander, malice, backbiting
  • witchcraft, evil eye, bewitching power
 • Forms:
βασκανίας
βάσκανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • grudging, envious, mean, begrudging, stinting
 • Substantival Meaning:
  • envious one, slanderer, maligner
  • one who bewitches, sorcerer
 • Forms:
βασκάνου
βασκάνους
βασκάνῳ
βάσταγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a load, something carried, a burden
 • Forms:
βαστάγματα
βάσταζε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βαστάζω
βαστάζει
βαστάζειν
βαστάζεις
βαστάζεσθαι
βαστάζεται
βαστάζετε
βαστάζητε
βασταζόμενοι
βασταζόμενος
βαστάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: βαστάζω
βαστάζοντας
βαστάζοντες
βαστάζοντος
βαστάζουσα
βαστάζουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: βαστάζω
βαστάζουσι, βαστάζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: βαστάζω
βαστάζω
 • Meaning:
  • to take up (e.g., to lift up stones)
  • to carry, bear (a physical object)
  • to carry (anything burdensome)
  • to bear, endure, tolerate
  • to bear, carry (a non-burden, e.g., scars)
  • to carry away, remove (e.g., a corpse, one's sandals, disease)
  • to take surreptitiously, pilfer, steal
 • Forms:
Present
 • βαστάζουσαν
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • βαστάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βαστάζουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • βαστάζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • βασταζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • βαστάζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • βαστάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • βάσταζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • βαστάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βαστάζειν Verb: Pres Act Infin
 • βαστάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • βαστάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βαστάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • βαστάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • βαστάζοντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • βαστάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • βάσταζε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐβάσταζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐβαστάζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβαστάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐβάσταζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐβάσταζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
Future
 • βαστάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βαστάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • βαστάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • βάσταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • βαστάσαι Verb: Aor Act Infin
 • βαστάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • βαστάσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • βαστάσασι Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • βαστάσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • βάστασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐβάσταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβάστασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβάστασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβάστασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βαστάζων
βαστακτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: carried, borne
βαστάξατε
βάσταξον
βαστάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: βαστάζω
βαστάσας
βαστάσασα
βαστάσασι, βαστάσασιν
βαστάσατε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βαστάζω
βαστάσει
βάστασον
βαστάσω
βασταχθῆναι