ὀπαδός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: he who does the same as a predecessor
ὀπάζω
 • Meaning: to cause to follow, urge to follow
 • Forms:
  • ὤπασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὤπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀπαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ὀπή
ὀπάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὀπή
ὅπερ
 • Parse: Relative Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὅσπερ
ὀπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a cavern, cave, hole, cleft
  • an opening, hole (in the roof to permit smoke to escape)
  • aperture, breach
  • a socket (of an eye)
 • Forms:
ὀπῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: hole
 • Root: ὀπή
ὀπήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ὀπή
ὁπηνίκα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: since, when, at what point of time, at what hour, on what day
ὀπῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ὀπή
ὀπήτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a little awl
 • Forms:
  • ὀπητίῳ Noun: Dat Sing Neut
ὀπητίῳ
ὄπισθε, ὄπισθεν
 • Parse: Adverb or Preposition
 • Meaning:
  • after, backside, behind
  • from behind, behind, afterward, hereafter
ὀπίσθια
ὀπίσθιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: back parts, hinder, belonging to the hinder part
 • Forms:
ὀπισθίου
ὀπισθίῳ
ὀπισθίων
ὀπισθίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: backward, backwardly
ὀπισθότονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • drawn backward
  • tetanus: a disease where the body is drawn back and stiffens, lock-jaw
 • Forms:
ὀπισθοφανές
ὀπισθοφανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: backward, facing away, looking backward
 • Forms:
ὀπισθοφανῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: backward, backwardly
ὀπίσω
 • Parse: Adverb or Preposition
 • Meaning:
  • toward the back, back, backward, (get) behind
  • after, afterward
  • follow, close behind (in time)
  • backside, buttocks
 • Forms:
  • τοὐπίσω Adverb
ὅπλα
ὁπλαῖς
ὁπλάς
ὁπλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hoof (plural: hoofs or hooves)
 • Forms:
ὁπλήν
ὁπλῆς
ὁπλίζω
 • Meaning:
  • to equip
  • to arm (oneself)
  • to prepare (a meal)
  • to harness (chariot horses)
 • Forms:
  • ὁπλισώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ὁπλίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
ὁπλισάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Meaning: to make ready, prepare
 • Root: ὁπλίζω
ὁπλίσασθε
ὁπλισώμεθα
ὁπλίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: heavy-armed (army or soldier), armed warrior
ὁπλιτῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Meaning: heavy-armed warrior
 • Root: ὁπλίτης
ὁπλοδοτέω
 • Meaning:
  • to arm (i.e., furnish with weapons)
  • to fortify
 • Forms:
  • ὁπλοδότησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὁπλοδότησε, ὁπλοδότησεν
ὁπλοθήκας
ὁπλοθήκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an armoury, a store for arms, arsenal
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὁπλοθήκηὁπλοθῆκαι
GENὁπλοθήκηςὁπλοθηκῶν
DATὁπλοθήκῃὁπλοθήκαις
ACCὁπλοθήκηνὁπλοθήκας
VOCὁπλοθήκηὁπλοθῆκαι
ὅπλοις
ὁπλολογέω
 • Meaning:
  • to collect arms from (defeated enemy)
  • to disarm
 • Forms:
  • ὁπλολογήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
ὁπλολογήσαντες
ὁπλομάχοι
ὁπλομάχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fighting in heavy arms, equipped for war
ὁπλομάχῳ
ὅπλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • tool, instrument, device
  • shield (circular)
  • armour, weapon
  • spear
  • armed men
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὅπλονὅπλα
GENὅπλουὅπλων
DATὅπλῳὅπλοις
ACCὅπλονὅπλα
ὁπλοποιέω
 • Meaning:
  • to arm
  • to make a weapon
  • to use as a weapon, turn into a weapon
 • Forms:
  • ὁπλοποιήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ὁπλοποιήσει
ὅπλου
ὁπλοφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • bearing arms
 • Substantival Meaning:
  • one bearing arms, a warrior, soldier
 • Forms:
  • ὁπλοφόρων Adj: Gen Plur MFN
ὁπλοφόρων
ὅπλῳ
ὅπλων
ὁπλῶν
ὁπόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: where, from where
ὁποία, ὁποῖα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: of what sort
 • Root: ὁποῖος
ὁποίαν
ὁποίας
ὁποῖοι
ὁποίοις
ὁποῖον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὁποῖος
ὁποῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: what manner of, what sort of, of what kind, such as whatsoever
 • Forms:
ὁπόσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: how great, how much
ὁπόταν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: whenever, every time when
ὁπότε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: when
ὁπότερον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: which of two
 • Root: ὁπότερος
ὁπότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: which of two
ὅπου
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • where, in what place, wherever, whither
  • since, as far as
ὅπουπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in some places, wherever
ὀπτά
ὀπτάζῃ
ὀπτάζομαι
 • Meaning: Pass.: to be seen, appear
 • Forms:
  • ὀπτάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ὀπτάνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ὀπτανόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ὠπτάνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ὠπτανόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
ὀπτάνομαι
ὀπτανόμενος
ὀπτάνω
 • Active Meaning:
  • to see
 • Passive Meaning:
  • to appear
 • Forms:
  • ὠπτάνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ὠπτανόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
ὀπτασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a vision, apparition
  • act of appearing, appearance
 • Forms:
ὀπτασίᾳ
ὀπτασίαν
ὀπτασίας
ὀπτάω
 • Meaning: to bake, kiln-bake, roast, broil, cook
 • Forms:
  • ὀπτώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ὀπτῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὀπτήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ὀπτήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ὀπτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὀπτήσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
  • ὤπτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὤπτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὤπτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀπτεύω
 • Meaning: to see
ὀπτῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὀπτάω
ὀπτήσαντες
ὀπτήσας
ὀπτήσεις
ὀπτήσωμεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ὀπτάω
ὀπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Meat: roasted, broiled
  • Bread: baked
  • Iron: forged, tempered
 • Forms:
  • ὀπτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ὀπτοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
ὀπτοῦ
ὀπτώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ὀπτάω
ὀπῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ὀπή
ὀπώρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ripe fruit, autumn
 • Forms:
ὀπώραν
ὁπώρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: autumn
 • Root: ὀπώρα
ὀπωροφυλάκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fruit storehouse, storage bin
  • hut of a garden-watcher
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀπωροφυλάκιονὀπωροφυλάκια
GENὀπωροφυλακίουὀπωροφυλακίων
DATὀπωροφυλακίῳὀπωροφυλακίοις
ACCὀπωροφυλάκιονὀπωροφυλάκια
ὅπως
 • Parse: Conjunction or Adverb
 • Meaning:
  • modal
   • so as, in such a manner as, to such a degree that

    ὅπως ἄν ἐκδύσω αὐτὴν γυμνὴν
    so as by stripping her naked (Hos 2:3)

  • resultative
   • as a consequence of which

    ὅπως μὴ συναχθῇ μηδεὶς
    with the result that no one may assemble (Micah 5:7)

  • purposive, final
   • in order that

    ὅπως ἐμπλατύνωσιν τὰ ὅρια αὐτῶν
    in order that they might widen their borders (Amos 1:13)

    ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
    in order to have glory from men (Matt 6:2)

  • indirect question
   • in what way, how

    ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
    and how the chief priests handed him over (Luke 24:20)

    οὐκ οἶδ’ ὅπως εἰς τὴν ἐμὴν ἐφάνητε κοιλίαν
    I cannot tell you how you came into my womb (2Macc 7:22)

  • so that (a purpose, command, decision might be made)

   γεγραμμένον ἐν αὐτῷ ὅπως μὴ εἰσέλθωσιν Ἀμμανῖται
   written in it, that the Ammonites should not enter (Neh 13:1)

   ὅπως ἄν θάψωμεν αὐτόν ὅπως μηδεὶς γνῷ
   let us bury him, so that no one will know it (Tob 8:12)

  • whatever, because, when