πνέῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πνέω
πνεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πνέω
πνέοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πνέω
πνέοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πνέω
πνεούσῃ
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: πνέω
πνεύμα
πνεῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a blowing, a current of air, a wind, a gust, a breeze
  • breathed air, breath
  • exhaled air, odour, scent
  • ghost, spirit, rational or intelligent being without material existence
  • animating principle (with moral or religious propensity)
  • life principle, mind
  • one of the four cardinal points
 • Forms:
πνεύμασι, πνεύμασιν
πνεύματα
πνεύματι
πνευματικά
πνευματικαῖς
πνευματικάς
πνευματικῇ
πνευματική
πνευματικήν
πνευματικῆς
πνευματικοί
πνευματικοῖς
πνευματικόν
πνευματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • spiritual, pertaining to the spirit
  • the Spirit (i.e., Holy Spirit)
  • evil spirits (Eph. 6:12)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπνευματικόςπνευματικήπνευματικόν
GENπνευματικοῦπνευματικῆςπνευματικοῦ
DATπνευματικῷπνευματικῇπνευματικῷ
ACCπνευματικόνπνευματικήνπνευματικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπνευματικοίπνευματικαίπνευματικά
GENπνευματικῶνπνευματικῶνπνευματικῶν
DATπνευματικοῖςπνευματικαῖςπνευματικοῖς
ACCπνευματικούςπνευματικάςπνευματικά
πνευματικοῦ
πνευματικούς
πνευματικῶν
πνευματικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • spiritually, in a spiritual manner
  • with reference to the non-physical inner life of man
  • with reference to the divine spirit
πνεύματος
πνευματοφορέω
 • Meaning: to carry by the wind, be wind-blown
 • Forms:
  • πνευματοφορέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπνευματοφορεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
πνευματοφορέομαι
πνευματοφόροι
πνευματοφόροις
πνευματοφόρον
πνευματοφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • carried away by a spirit (good or evil)
  • flighty, tossed by the wind
  • moved by a spirit
  • bearing the spirit
  • inspired, spirit-inspired
 • Forms:
πνευμάτων
πνεύμονα
πνεύμονος
πνεύμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lungs
 • Forms:
  • πνεύμονος Noun: Gen Sing Masc
πνεύσας
 • Parse:
  • Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root:πνέω
πνεύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πνέω
πνεύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: πνέω
πνεῦσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blowing, breathing
πνεύσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: πνέω
πνέω
 • Meaning:
  • to blow (i.e., the force of the wind)
  • to breeze
  • to breathe out
  • to give forth an odour
 • Forms:
  • πνεύσας
   • Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
   • Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔπνευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πνέῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πνέοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • πνέοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • πνεούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
  • πνέων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • πνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πνεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
πνέων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: πνέω
πνίγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πνίγω
πνίγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πνίγω
πνιγῆναι
πνιγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a choking, suffocation
πνιγμοῦ
πνιγόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πνίγω
πνιγόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πνίγω
πνιγούσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: πνίγω
πνίγω
 • Meaning:
  • to vex, torment
  • to choke, throttle, strangle
 • Forms:
  • πνιγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πνιγόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • πνιγούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • πνιγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • πνίγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἔπνιγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἔπνιγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπνίγοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἔπνιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • πνίγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
πνικτόν
πνικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • strangled, throttled, choked to death
  • Substantival neuter:
   • an animal choked to death (not bled)
 • Forms:
  • πνικτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πνικτοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • πνικτῶν Adj: Gen Plur MFN
πνικτοῦ
πνικτῶν
πνοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wind, a breeze
  • breath, respiration
 • Forms:
πνοῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: πνοή
πνοήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: πνοή
πνοῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: πνοή