βαλανεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bathhouse, bath, bathing room
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβαλανεῖονβαλανεῖα
GENβαλανείουβαλανείων
DATβαλανείῳβαλανείοις
ACCβαλανεῖονβαλανεῖα
βαλανείῳ
βαλανείων
βάλανοι
βάλανον
βάλανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • oak, oak-tree, acorn tree, acorn
  • gates of oak
  • bolt pin, oaks bar on a door
 • Forms:
βαλάνου
βαλάντια
βαλάντιον
Neuter
 SingularPlural
NOMβαλάντιονβαλάντια
GENβαλαντίουβαλαντίων
DATβαλαντίῳβαλαντίοις
ACCβαλάντιονβαλάντια
βαλαντίου
βαλάνῳ
βαλβίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: starting line
 • Forms:
βάλε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βάλλω
βαλεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βαλεῖν
 • Parse: Verb: 2Aor/Fut Act Infin
 • Root: βάλλω
βαλεῖτε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βαλέσθαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Infin
 • Meaning: to throw
 • Root: βάλλω
βάλετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βαλέτω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βαλλάντια
βαλλάντιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bag, purse, money pouch, wallet
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβαλλάντιον
βαλάντιον
βαλλάντια
βαλάντια
GENβαλλαντίου
βαλαντίου
βαλλαντίων
βαλαντίων
DATβαλλαντίῳ
βαλαντίῳ
βαλλαντίοις
βαλαντίοις
ACCβαλλάντιον
βαλάντιον
βαλλάντια
βαλάντια
βαλλαντίου
βαλλαντίῳ
βάλλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλλειν
βάλλεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: βάλλω
βάλλεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλλετε
 • Parse:
   • Verb: Pres Act Ind/Imperativ 2nd Plur
  • Meaning:
   • to throw, place
  • Root: βάλλω
 • βαλλη
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Root: βάλλω
  βάλλοιεν
  • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
  • Root: βάλλω
  βάλλομεν
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Root: βάλλω
  βαλλόμενα
  • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Root: βάλλω
  βαλλομένη
  • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Root: βάλλω
  βαλλομένης
  • Parse:
   • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Root:βάλλω
  βαλλόμενον
  • Parse:
   • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
   • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Root: βάλλω
  βαλλόμενος
  • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • Root: βάλλω
  βάλλοντα
  • Parse:
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Root: βάλλω
  βάλλονται
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Root: βάλλω
  βάλλοντας
  • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • Root: βάλλω
  βάλλοντες
  • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • Root: βάλλω
  βάλλοντος
  • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • Root: βάλλω
  βαλλόντων
  • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Root: βάλλω
  βάλλουσαν
  • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Root: βάλλω
  βάλλουσι, βάλλουσιν
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Root: βάλλω
  βάλλω
  • Active Meaning:
   • to throw, cast, thrust
   • to put, place, lay, set up (a mound)
   • to pour

    βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα
    he poured water into the basin (John 13:5)

   • to rush (intrans.)
   • to send forth (roots)

    ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας
    I have seen the foolish taking root (Job 5:3)

  • Middle Meaning:
   • to throw oneself down to lie and rest
  • Forms:
  Present
  • βαλλομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • βαλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • βαλλόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • βάλλοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • βάλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • βάλλοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • βαλλόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • βάλλουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • βάλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  Imperfect
  • ἔβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἔβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  Future
  • βαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βάλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βαλεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • βαλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • βληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • βληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βληθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  Aorist
  • βαλῶ Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • βληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • βάλε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βαλέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
  • βάλετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • βλήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • βληθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • βαλῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • βάλω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • βάλῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • βάλητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • βάλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • βάλωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • βληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • βαλόντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
  • βαλών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • βαλοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
  • βληθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • βληθείσῃ Part: Aor Pass Dat Sing Fem
  • βληθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • βληθέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
  • βαλόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  Perfect
  • βεβλημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
  • βεβλημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • βέβληκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • βέβληκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • βεβληκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
  • βεβλημένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • βεβλημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • βεβλημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • βεβλημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • βεβλημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • βέβληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβέβλητο Verb: PluPerf Pass Ind 3rd Sing
  βάλλων
  • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Root: βάλλω
  βάλοι
  • Parse: Verb: Aor/Fut Opt Act 3rd Sing
  • Root: βάλλω
  βαλόντος
  • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • Root: βάλλω
  βαλόντων
  • Parse: Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
  • Root: βάλλω
  βαλοῦσα
  • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
  • Root: βάλλω
  βαλοῦσι, βαλοῦσιν
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Root: βάλλω
  βάλσαμον
  • Parse:
   • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • balsam-tree
  βαλταμ
  • Parse: Transliterated Hebrew noun
  • Hebrew:
  • Meaning: chancellor
  • Concord:

   LXX: Ezra 4:8,9,17

  βάλω
  • Parse:
   • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Root: βάλλω
  βαλῶ
  • Parse:
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Root: βάλλω
  βάλωμεν
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • Root: βάλλω
  βαλών
  • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Root: βάλλω
  βάλωνται
  • Parse:
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • Meaning:
   • to throw, place
  • Root: βάλλω
  βάλωσι, βάλωσιν
  • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • Root: βάλλω