εὐλάβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fear, reverence, dread, anxiety
  • caution, hesitation, scruple, discretion
 • Forms:
εὐλάβειαν
εὐλαβείας
εὐλαβεῖς
εὐλαβεῖσθαι
εὐλαβεῖσθε
εὐλαβείσθω
εὐλαβεῖτο
εὐλαβέομαι
 • Meaning:
  • to fear, be afraid, be concerned, be cautious
  • to be anxious
  • to reverence, respect, treat with awe
  • to refrain from (doing something) out of a sense of awe
 • Forms:
Present
 • εὐλαβεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εὐλαβεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • εὐλαβείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • εὐλαβεῖτο Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εὐλαβῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • εὐλαβοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • εὐλαβοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • εὐλαβουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • εὐλαβούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • εὐλαβουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • εὐλαβουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • εὐλαβοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • εὐλαβούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
Future
 • εὐλαβηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • εὐλαβηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • εὐλαβηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • εὐλαβηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • εὐλαβηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • εὐλαβηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • εὐλαβηθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • εὐλαβηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • εὐλαβήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • εὐλαβηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • εὐλαβήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • εὐλαβήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • εὐλαβήθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
εὐλαβέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of εὐλαβής
 • Meaning: more devout, more reverent, more pious
εὐλαβεστέρους
εὐλαβῇ
εὐλαβηθείς
εὐλαβηθεῖσα
εὐλαβήθη
εὐλαβηθῇ
εὐλαβήθην
εὐλαβηθῆναι
εὐλαβηθῇς
εὐλαβήθησαν
εὐλαβηθήσεσθε
εὐλαβηθήσεται
εὐλαβηθήσῃ
εὐλαβηθήσονται
εὐλαβήθητε
εὐλαβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see εὐλαβέστερος
 • Meaning:
  • devout, reverent, God-fearing, pious
  • cautious

   Καὶ εὐλαβεῖς ποιήσετε τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν αὐτῶν
   And you shall make the sons of Israēl cautious about their uncleanness (Lev 15:31)

 • Forms:
εὐλαβοῦ
εὐλαβοῦμαι
εὐλαβουμένοις
εὐλαβούμενος
εὐλαβουμένους
εὐλαβουμένων
εὐλαβούμην
εὐλαβοῦνται
εὐλαβῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • reverently, piously
  • taking hold well (thus: prudently, discreetly, cautiously)
  • cautiously, hesitatingly
εὔλαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • eloquent, well-spoken, sweetly-speaking, talkative
  • to say words of praise for
  • to make successful, make well-off
  • to make happy
 • Forms:
εὐλόγει
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εὐλογέω
εὐλογεῖ
εὐλογεῖν
εὐλογεῖς
εὐλογεῖται
εὐλογεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: εὐλογέω
εὐλογείτω
εὐλογείτωσαν
εὐλογέω
 • Meaning:
  • Positive:
   • to bless
   • to greet, salute, welcome
   • to speak well of, praise, extol
   • to express thanks
   • to consecrate (something)
   • to provide with benefits
   • to make happy
  • Negative:
   • to curse
 • Forms:
Present
 • εὐλογεῖν Verb: Pres Act Infin
 • εὐλογεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • εὐλογεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εὐλογεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • εὐλογεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • εὐλογείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • εὐλογείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • εὐλογῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • εὐλογῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • εὐλογοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • εὐλογουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • εὐλογούντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • εὐλογοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εὐλογοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • εὐλογοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • εὐλογοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • εὐλογοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εὐλογοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • εὐλογῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • εὐλογῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • εὐλογῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • εὐλόγει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • εὐλόγουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • εὐλόγουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ηὐλόγει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ηὐλογήθη Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ηὐλόγουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ηὐλόγουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • εὐλογήθησαν Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • εὐλογηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • εὐλογηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • εὐλογήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εὐλογήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εὐλογήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • εὐλογήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • εὐλογήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • εὐλογήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • εὐλογηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • εὐλογηθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • εὐλογηθείητε Verb: Aor Pass Opt 2nd Plur
 • εὐλογηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • εὐλόγησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • εὐλογήσαι Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
 • εὐλογήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • εὐλόγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εὐλογήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • εὐλογήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • εὐλογήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • εὐλογήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • εὐλογησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • εὐλόγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐλογήσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐλογήσῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • εὐλογήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εὐλόγησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εὐλογήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ηὐλόγησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ηὐλόγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ηὐλόγησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • εὐλόγηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • εὐλογημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • εὐλογημένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • εὐλογήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • εὐλόγηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • εὐλόγηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εὐλόγηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εὐλογημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • εὐλογημέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • εὐλογημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • εὐλογημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • εὐλογημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εὐλογημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • εὐλογημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • εὐλόγηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εὐλόγηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ηὐλόγηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ηὐλόγηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ηὐλογημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ηὐλογημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ηὐλογημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ηὐλογημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
εὐλογῇ
εὐλογηθείη
εὐλογηθείητε
εὐλογηθῇ
εὐλογήθην
εὐλογηθῆναι
εὐλογήθησαν
εὐλογηθήσεται
εὐλογηθήσονται
εὐλόγηκα
εὐλογήκαμεν
εὐλόγηκας
εὐλόγηκε
εὐλόγηκεν
εὐλόγημαι
εὐλογημένα
εὐλογημέναι
εὐλογημένη
εὐλογημένῃ
εὐλογημένοι
εὐλογημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: εὐλογέω
εὐλογημένος
εὐλογημένου
εὐλόγηνται
εὐλογῇς
εὐλόγησα
εὐλογήσαι
εὐλογῆσαι
εὐλογήσαισαν
εὐλόγησαν
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • Part: 1Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εὐλογέω
εὐλογήσαντες
εὐλόγησας
εὐλογήσας
εὐλογήσατε
εὐλογησάτωσαν
εὐλογήσει
εὐλογήσεις
εὐλογήσε, εὐλογήσεν
εὐλογήσετε
εὐλογήσῃ
εὐλογήσῃς
εὐλογήσομεν
εὐλόγησον
εὐλογήσουσι, εὐλογήσουσιν
εὐλογήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: εὐλογέω
εὐλογήσωσι, εὐλογήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: εὐλογέω
εὐλόγηται
εὐλογητή
εὐλογητοί
εὐλογητόν
εὐλογητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • blessed, praised, adored
  • praiseworthy, worthy of adoration
  • happy, well-off
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐλογητόςεὐλογητήεὐλογητόν
GENεὐλογητοῦεὐλογητῆςεὐλογητοῦ
DATεὐλογητῷεὐλογητῇεὐλογητῷ
ACCεὐλογητόνεὐλογητήνεὐλογητόν
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐλογητοίεὐλογηταίεὐλογητά
GENεὐλογητῶνεὐλογητῶνεὐλογητῶν
DATεὐλογητοῖςεὐλογηταῖςεὐλογητοῖς
ACCεὐλογητούςεὐλογητάςεὐλογητά
εὐλογητοῦ
εὐλογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • praise, words of adoration
  • fine speaking, well chosen words, flattery
  • act of blessing
  • blessing, benefit
  • consecration
  • pronouncement of well-being
  • blissful state
  • something that makes for well-being
  • generous gift, bounty
 • Forms:
εὐλογίᾳ
εὐλογίαι
εὐλογίαις
εὐλογίαν
εὐλογίας
εὐλογιστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • good reasoning, right reason
  • sound and thorough consideration
  • caution, circumspection, prudence
  • eloquence
 • Forms:
εὐλογιστίας
εὔλογον
εὔλογος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: reasonable, right, sensible
 • Forms:
  • εὔλογον Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • εὔλογον Adj: Nom Sing Neut
  • εὐλόγῳ Adj: Dat Sing MFN
εὐλόγου
 • Parse #1:
  • Adj: Gen Sing MFN
 • Meaning: reasonable, sensible
 • Root: εὔλογος
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to speak well of, to praise
 • Root: εὐλογέω
εὐλογοῦμεν
εὐλογουμένη
εὐλόγουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εὐλογέω
εὐλογούντα
εὐλογοῦνται
εὐλογοῦντας
εὐλογοῦντες
εὐλογοῦσαν
εὐλογοῦσι, εὐλογοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: εὐλογέω
εὐλογῶ
εὐλόγῳ
εὐλογῶν
εὐλόγως
εὐλογῶσι, εὐλογῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: εὐλογέω