διαναβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to toss up, throw upward
 • Note: Like ἀναβάλλω
διανακύπτω
 • Meaning: to raise the head, lift up the head
διανακύψας
διαναπαύσει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rnd Sing
 • Root: διαναπαύω
διαναπαυόμενοι
διαναπαύσει
διαναπαύω
 • Meaning:
  • to allow to rest for a while
  • to give rest
 • Forms:
  • διαναπαυόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • διαναπαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διαναπαύσει
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rnd Sing
διαναστᾶσα
διανεῖμαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: διανέμω
διανείμας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: διανέμω
διανέμειν
διανεμηθῇ
διανέμω
 • Meaning:
  • to distribute, disseminate, spread
  • to govern
  • to designate and assign as appropriate to
 • Forms:
  • διανεῖμαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • διανεμηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διένειμε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διανέμων Part: Pres/Fut Act Nom Sing Masc
  • διανέμειν Verb: Pres/Fut Act Infin
  • διανέμοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • διανενεμῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • διανείμας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
διανέμων
διανενεμῆσθαι
διανέμοντος
διανενησμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διανήθω
διανενησμένου
διανενησμένῳ
διανενόημαι
διανέστη
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διανέμω
διανεστήκεσαν
διανεύοντες
διανεύω
 • Meaning:
  • to nod, wink, beckon
  • to signal consent by winking the eye
 • Forms:
  • διανεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διανεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
διανεύων
διανήθω
 • Meaning: to spin (in order to manufacture fabric)
 • Forms:
  • διανενησμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • διανενησμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • διανενησμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
  • διανενησμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
διανήχομαι
 • Meaning: to penetrate
 • Forms:
  • διενήξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • διενήχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
διανθίζω
 • Meaning: to adorn with flowers
 • Forms:
  • διηνθισμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
διανίσταμαι
 • Meaning: to stand aloof from; to depart from
 • Forms:
  • διανεστήκεσαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • διανέστη
   • Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διανιστάμενος
διανισταμένους
διανίστημι
 • Meaning:
  • to awaken, arouse, rouse, arise
  • to awaken and get out of bed
 • Forms:
  • διαναστᾶσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • διανιστάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • διανισταμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
διανοεῖσθαι
διανοεῖται
διανοέομαι
 • Meaning:
  • to devise, intend, purpose, design
  • to ponder, think out, consider, think through, think over, think about, be minded, reflect on, ruminate, deliberate
  • to comprehend
 • Forms:
Present
 • διανοουμένης Part: Press Mid/Pass Gen Sing Fem
 • διανοοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διανοεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διανοεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διανοῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • διανοῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • διανοούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διανοούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διανοουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • διανοουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • διανοουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • διανοοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • διενοεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διενοούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
Future
 • διανοηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διανοηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • διανοηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • διανοηθείς Part: 1Aor Pass Nom Sing Masc
 • διανοηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διανοήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • διανοηθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • διενοήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διενοήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • διενοήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • διενοήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • διανενόημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
διανοῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: διανοέομαι
διανοηθείς
διανοηθῆναι
διανοηθήσεται
διανοήθητε
διανοηθήσῃ
διανοηθήσονται
διανοήθητι
διανοηθῶσι
διανόημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • intention, design
  • thought, sentiment, notion, something thought through, considered, given consideration
 • Forms:
διανοήματα
διανοήματος
διανοημάτων
διανόησιν
διανόησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: skill, cunning, contrivance, process of thinking
διάνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • understanding, intelligence, mind (the organ of thinking)
  • mind (as the kind of thinking), disposition, thought
  • purpose, plan
  • imagination, conceit
  • inner being
  • thought, intention, what is in one's mind
 • Forms:
διανοίᾳ
διάνοιαι
διανοίαις
διάνοιαν
διανοίας
διανοίγειν
διανοιγόμενος
διανοῖγον
διανοίγοντος
διανοιγόντων
διανοίγω
 • Active Meaning:
  • to lay open
  • to open wide
  • Figurative Meaning: to open (the ears, eyes, mind) to make understanding
  • to explain, interpret, expound
 • Middle Meaning:
  • to open to connect
  • to spread
 • Forms:
Present
 • διανοιγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διανοίγειν Verb: Pres Act Infin
 • διανοῖγον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • διανοίγοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • διανοιγόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • διανοίγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • διήνοιγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • διανοιχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διανοιχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • διανοίξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διανοίξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • διανοίξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • διανοίχθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • διανοῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • διάνοιξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διηνοίχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διήνοιξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • διήνοιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διήνοιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διήνοιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • διηνοιγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • διήνοικται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
διανοίγων
διανοῖξαι
διανοίξαι
διανοίξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root:διανοίγω
διανοίξεις
διάνοιξον
διανοίξουσι, διανοίξουσιν
διανοίξω
διανοιχθήσεται
διανοιχθήσονται
διανοίχθητι
διανοιῶν
διανοοῦ
διανοουμένης
διανοούμενοι
διανοούμενος
διανοουμένου
διανοουμένους
διανοουμένων
διανοοῦνται
διανούμενος
διανύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διανύω
διανυκτερεύοντες
διανυκτερεύσεσιν
διανυκτέρευσιν
διανυκτερεύω
 • Meaning: to pass the night, sit up the whole night, continue all night, spend the night
 • Forms:
  • διανυκτερεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
διανυκτερεύων
διανύοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: διανύω
διανυόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: διανύω
διανύουσι, διανύουσιν
διανύσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: διανύω
διανύσαντες
διανύσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: διανύω
διανύω
 • Meaning:
  • to arrive at, travel to
  • to complete, accomplish thoroughly, finish
 • Forms:
  • διανύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διανύει
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διανύσαντα
   • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
   • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • διανύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • διανύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • διανύσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • διανυόντων
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • διήνυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur