κλαγγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a sharp sound (twang of a bow, scream of birds, gunts of pigs, hiss of snakes, bark of dogs)
 • Forms:
κλάδοι
κλάδοις
κλάδον
κλάδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a branch, a twig, bough
  • an offshoot
κλάδους
κλάδων
κλάειν
κλαῖε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλαίω
κλαίει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
κλαίειν
κλαίεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: κλαίω
κλαίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
κλαῖον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κλαίω
κλαίοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κλαίω
κλαίοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: κλαίω
κλαίοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: κλαίω
κλαίοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κλαίω
κλαιόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κλαίω
κλαίουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: κλαίω
κλαίουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: κλαίω
κλαίουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: κλαίω
κλαίουσι, κλαίουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαίω
 • Meaning:
  • to bemoan, lament, bewail
  • to weep, sob, cry
 • Forms:
Present
 • κλαίοντος Verb: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κλάειν Verb: Pres Act Infin
 • κλαίοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κλαίοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • κλαῖε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κλαίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κλαίειν Verb: Pres Act Infin
 • κλαίετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • κλαίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κλαῖον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • κλαίοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κλαίοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κλαιόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κλαίουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • κλαίουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • κλαίουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • κλαίουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • κλαίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κλαίων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κλαίεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
Imperfect
 • ἔκλαιε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔκλαιες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐκλαίετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἔκλαιον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔκλαιον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλαίοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κλαυθήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • κλαυσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κλαύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • κλαύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κλαύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • κλαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • κλαύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἔκλαυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκλαύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔκλαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκλαυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκλαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔκλαυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔκλαυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κλαῦσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • κλαύσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κλαύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κλαύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κλαύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κλαύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κλαῦσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κλαυσθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • κλαύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
κλαίων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κλαίω
κλαπῇ
κλαπῶσι, κλαπῶσιν
κλάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κλάω
κλάσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κλάω
κλάσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: κλάω
κλάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλάω
κλάσει
κλασθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: κλάω
κλασθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κλάω
κλάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: breaking, fracture
κλάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: broken fragment, morsel, a piece, a bit, a part of the whole
 • Forms:
κλάσματα
κλάσματι
κλάσματος
κλασμάτων
κλαυθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαυθμοί
κλαυθμόν
κλαυθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wailing, weeping, crying, lamentation
κλαυθμοῦ
κλαυθμῷ
κλαυθμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • place of weeping
  • place for weeping
 • Forms:
κλαυθμῶνα
κλαυθμῶνας
κλαυθμῶνες
κλαυθμῶνι
κλαυθμῶνος
κλαυθμώνων
κλαυθμῶσι
κλαῦσαι
κλαύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κλαίω
κλαύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
κλαύσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κλαίω
κλαύσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: κλαίω
κλαυσθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: κλαίω
κλαυσθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: κλαίω
κλαῦσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλαίω
κλαύσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσουσι, κλαύσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: κλαίω
κλάω
 • Active Meaning:
  • to break (esp., of bread)
  • to break into small parts
 • Passive Meaning:
  • to be disjointed
 • Forms:
  • κεκλασμένον
   • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκλάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἔκλασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔκλασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔκλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κλάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κλάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κλάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • κλασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κλῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κλώμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • κλώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • κλῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • κλασθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
  • κλάσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
κλεῖδα
κλεῖδας
κλειδός
κλειδῶν
κλείει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλειέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: κλείω
κλείετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλείω
κλεῖθρα
κλείθροις
κλεῖθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a bar (used for securing a door), barrier, lock
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλεῖθρονκλεῖθρα
GENκλείθρουκλείθρων
DATκλείθρῳκλείθροις
ACCκλεῖθρονκλεῖθρα
κλείθρου
κλεῖν
κλειομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: κλείω
κλείς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a key (for shutting a lock)
  • a socket (for a pivot, e.g., shoulder socket, collar bone)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκλείςκλεῖδες
GENκλειδόςκλειδῶν
DATκλειδίκλεισί(ν)
ACCκλεῖδα, κλεῖνκλεῖδας
VOCκλείκλεῖδες
κλεῖς
κλεῖσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλείσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κλείω
κλείσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κλείω
κλείσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλείσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλεισθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλεισθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
κλεισθῶσι, κλεισθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: κλείω
κλεῖσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: barrier
κλεῖσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλείω
κλείσουσι, κλείσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
κλειστός
 • Parse: Adv: Nom Sing Masc
 • Meaning: closed, locked, sealed, fastened, able to be shut or closed
κλείσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: κλείω
κλείω
 • Meaning:
  • to shut, lock, bar, close
  • to confine and deprive freedom of movement
 • Forms:
Present
 • κλειομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κλειέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • κλείει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κλείων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κλείετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
Imperfect
 • ἐκλείετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • κλείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κλεισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κλείσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἔκλεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκλεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔκλεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλείσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκλείσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κλεῖσαι Verb: Aor Act Infin
 • κλείσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κλείσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κλείσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κλεῖσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κλεισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κλεισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κλείσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • κεκλείκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • κέκλεινται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κεκλεισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κεκλεισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεκλεισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κεκλεισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κεκλεισμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • κεκλεισμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • κέκλεισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κλείων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κλείω
κλέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • object stolen
  • theft, stealing
 • Forms:
κλέμματα
κλέμματος
κλεμμάτων
κλέος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fame, glory, renown, good repute, good report
  • credit, benefit
  • a report of something/someone, remour, report, news
κλέπται
κλέπτας
κλέπτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλέπτω
κλέπτει
κλέπτειν
κλέπτεις
κλέπτετε
κλεπτέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κλέπτω
κλέπτῃ
κλέπτην
κλέπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a thief, burglar
 • Forms:
κλέπτοντας
κλέπτου
κλέπτουσι, κλέπτουσιν
κλέπτω
 • Meaning:
  • to steal, filch, rob, kidnap
  • to outwit, cheat, deceive, beguile
  • to avoid being seen by
 • Forms:
Present
 • κλέπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κλέπτειν Verb: Pres Act Infin
 • κλέπτεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κλέπτετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κλεπτέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • κλέπτοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κλέπτουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κλέπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κλέπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔκλεπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔκλεπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κλέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κλέψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κλέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κλαπῶσιν Verb: Aor Pas Subj 3rd Plur
 • ἐκλάπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἔκλεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκλεψας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκλέψατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔκλεψε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • κλαπῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κλέψαιμεν Verb: 1Aor Act Opt 1st Plur
 • κλέψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κλέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κλέψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κλέψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κλέψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • κεκλεμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεκλεμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
κλέπτων
κλεπτῶν
κλέψαιμεν
κλέψαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κλέπτω
κλέψαντες
κλέψας
κλέψεις
κλέψετε
κλέψῃ
κλέψῃς
κλεψιμαῖον
κλεψιμαῖος
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • stolen
  • stolen article
 • Forms:
κλέψω
κλέψωσι, κλέψωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κλέπτω
κληδονιζόμενος
κληδονίζω
 • Active Meaning:
  • to give a sign or omen
  • to be a diviner
 • Middle Meaning:
  • to practice divination
  • to act as a diviner
 • Passive Meaning:
  • to receive an omen
 • Forms:
  • ἐκληδονίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κληδονιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
κληδονισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • message communicated by a diviner
  • divination, observation of a sign or omen
κληδονισμῶν
κληδόνων
κληδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an omen, presage
 • Forms:
κληθείησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • Root: καλέω
κληθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
κληθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: καλέω
κληθεῖσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • Root: καλέω
κληθεῖσι
 • Parse: Part: Aor Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καλέω
κληθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καλέω
κληθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: καλέω
κληθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: καλέω
κληθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: καλέω
κληθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: καλέω
κληθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: καλέω
κληθῆναι
κληθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: καλέω
κληθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
κληθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
κληθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
κληθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
κληθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: καλέω
κληθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: καλέω
κληθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: καλέω
κλῆμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: branch, twig, limb, shoot
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλῆμακλήματα
GENκλήματοςκλημάτων
DATκλήματικλήμασι(ν)
ACCκλῆμακλήματα
κλήματα
κληματίδα
κληματίδας
κληματίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • vine branch
  • small branch
  • brush-wood, fagot-wood
 • Forms:
κλημάτων
κληρικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • concerning inheritances
 • Forms:
  • κληρικοὺς Adj: Acc Plur Masc
  • κληρικῶν Adj: Gen Plur MFN
κληρικοὺς
κληρικῶν
κληροδοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inheritance, possession, distribution of land, heritage
  • wealth or property that has been distributed
 • Forms:
κληροδοσίᾳ
κληροδοσίαν
κληροδοσίας
κληροδοτέω
 • Meaning:
  • to transmit an inheritance, distribute land, settle on the land
  • to cause to settle on the land
  • to bequeath
 • Forms:
  • ἐκληροδότησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κληροδοτήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
κληροδοτήσητε
κλῆροι
κλήροις
κλῆρον
κληρονομεῖ
κληρονόμει
κληρονομεῖν
κληρονομεῖτε
κληρονομείτωσαν
κληρονομέω
 • Meaning:
  • to take possession of, get possession of
  • to give an inheritance to
  • to gain an inheritance, obtain an inheritance
  • to give as possession
  • to become heir to
  • to succeed
  • to inherit
  • to acquire, obtain, come into possession of (something)
  • to dispossess
 • Forms:
Present
 • κληρονομοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κληρονόμει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κληρονομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κληρονομεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κληρονομεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κληρονομούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κληρονομούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • κληρονομείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
Imperfect
Future
 • κληρονομήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κληρονομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κληρονομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κληρονομήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κληρονομήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κληρονομήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκληρονόμησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκληρονομήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκληρονόμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκληρονόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκληρονόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κληρονομήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • κληρονομῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κληρονομήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • κληρονομήσασι(ν) Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • κληρονομήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κληρονομησάτω Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
 • κληρονομήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κληρονομήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κληρονομήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κληρονομήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κληρονομήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • κεκληρονόμηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
κληρονομῆσαι
κληρονομήσαισαν
κληρονομήσασι, κληρονομήσασιν
κληρονομήσατε
κληρονομησάτω
κληρονομήσει
κληρονομήσεις
κληρονομήσετε
κληρονομήσῃ
κληρονομήσῃς
κληρονομήσητε
κληρονομήσομεν
κληρονομήσουσι, κληρονομήσουσιν
κληρονομήσω
κληρονομήσωμεν
κληρονομήσωσι, κληρονομήσωσιν
κληρονομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inheritance, heritage
  • possession, property, the thing possessed
  • the heirs
 • Forms:
κληρονομίᾳ
κληρονομίαι
κληρονομίαν
κληρονομίας
κληρονόμοι
κληρονόμοις
κληρονόμον
κληρονόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • heir, inheritor, possessor
  • one who is entitled to inherit an estate
κληρονόμου
κληρονομοῦντος
κληρονομούντων
κληρονόμους
κληρονομούσης
κλῆρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lot (i.e., pebble, small stick, dice, etc.)
  • portion, share, that which is assigned by lot, allotment
  • assignment, responsibility (as a result of the lot)
  • pension, heritage, inheritance
  • dividing of possessions by lot
  • lot, fate, destiny
κλήρου
κλήρους
κληροῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κληρόω
κληρόω
 • Active Meaning:
  • to appoint by lot, indicate by lot, choose by lot
 • Middle Meaning:
  • to obtain by lot, receive
 • Passive Meaning:
  • to be appointed by lot; to be indicated by lot
 • Forms:
  • κληρώσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • κληρωθεὶς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ἐκληρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκληρώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • κληροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κληρώσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • κεκληρωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
κλήρῳ
κληρωθεὶς
κλήρων
κληρώσῃ
κληρώσων
κληρωτί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by lot
κλήσει
κλήσεσιν
κλήσεως
κλῆσιν
κλῆσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a call, calling, an invitation
  • act of publicly addressing
  • public event, reception, party
  • station (in life), position, vocation
κληταί
κλητάς
κλητέον
 • Parse:
  • Verbal Adj: Nom Sing Neut
  • Verbal Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κλητέος
κλητέος
 • Parse: Verbal Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: to be called, to be said, named, designated
 • Forms:
  • κλητέον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • κλητέον Adj: Acc Sing Masc
κλητή
κλητήν
κλητοί
κλητοῖς
κλητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • summoned to perform a certain task
  • called, invited, appointed, designated, chosen
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκλητόςκλητήκλητόν
GENκλητοῦκλητῆςκλητοῦ
DATκλητῷκλητῇκλητῷ
ACCκλητόνκλητήνκλητόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκλητοίκληταίκλητά
GENκλητῶνκλητῶνκλητῶν
DATκλητοῖςκληταῖςκλητοῖς
ACCκλητούςκλητάςκλητά
κλητούς
κλήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who invites; a host
κλίβανοι
κλιβάνοις
κλίβανον
κλίβανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • oven, kiln, furnace
  • an earthen pot used for baking in
κλιβάνῳ
κλιθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλιθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλίμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a great mass moving in a certain direction
  • district, province, region
 • Forms:
κλίμακας
κλίμακος
κλιμακτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • step on a flight of stairs
  • step, a rung of a ladder
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκλιμακτήρκλιμακτῆρες
GENκλιμακτῆροςκλιμακτήρων
DATκλιμακτῆρικλιμακτῆρσι(ν)
ACCκλιμακτῆρακλιμακτῆρας
κλιμακτῆρες
κλιμακτῆρσι, κλιμακτῆρσιν
κλιμάκων
κλῖμαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Singular: ladder, stairway, staircase, flight of stairs
  • Plural: stairs, steps
 • Forms:
κλίμασι, κλίμασιν
κλίματα
κλιμάτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Meaning: district
 • Root: κλίμα
κλῖναι
κλῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλινάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλιναρίονκλιναρία
GENκλιναρίουκλιναρίων
DATκλιναρίῳκλιναρίοις
ACCκλιναρίονκλιναρία
κλιναρίων
κλίνας
 • Parse #1: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κλίνη
 • ——
 • Parse #2: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κλίνω
κλίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κλίνω
κλινεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλίνειν
κλίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a sofa, bed, couch (for sleep, sickness, sitting or eating)
  • bier, coffin
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκλίνηκλῖναι
GENκλίνηςκλινῶν
DATκλίνῃκλίναις
ACCκλίνηνκλίνας
VOCκλίνηκλῖναι
κλίνῃ
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: κλίνη
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλίνην
κλίνης
κλίνῃς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κλίνω
κλινίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bed, pallet, little couch, stretcher
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλινίδιονκλινίδια
GENκλινιδίουκλινιδίων
DATκλινιδίῳκλινιδίοις
ACCκλινίδιονκλινίδια
κλινιδίῳ
κλῖνον
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλίνω
κλίνοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: κλίνω
κλίνοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κλίνω
κλινοῦσι, κλινοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλίνω
κλινουσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: κλίνω
κλίνω
 • Active Meaning:
  • to cause to slope
  • to tip over
  • to pour out
  • to lay down; to rest
  • to incline, bend, bow
  • to lean from the vertical position
  • to incline (the ear, i.e., pay attention)
  • to turn toward
  • to totter, reel, fall
  • to come to an end, decline, be far spent (e.g., the day is far spent)
  • to draw near to the end point
  • to turn (in a certain direction)
  • to cause to turn aside from (the right path)
  • to make subservient, subjugate
 • Passive Meaning:
  • to lean, fall (over)
  • to bow down
  • to turn to flight
 • Forms:
Present
 • κλίνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κλίνειν Verb: Pres Act Infin
 • κλίνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κλίνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κλίνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • κλινουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
Imperfect
 • ἔκλινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • κλινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κλινοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κλινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κλιθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἔκλινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἔκλινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔκλιναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλίνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκλίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκλίθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κλῖναι Verb: Aor Act Infin
 • κλίνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κλίνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κλῖνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κλιθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κλίνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
Perfect
 • κέκλικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεκλικυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • κεκλικώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • κεκλιμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
κλινῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: κλίνω
κλινῶν
κλισία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • company, a group of people eating together
  • a party at a meal, banquet place
  • reclination
 • Forms:
κλισίαις
κλισίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κλισία
κλισίαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: company
 • Root: κλισία
κλίσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem; Acc Plur Fem
 • Meaning: bending, inclination, reclining
κλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: couch
κλισμῶν
κλίτει
κλίτεσι
κλίτη
κλίτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a side (e.g., side of a house)
  • a cliff (i.e., side of a mountain)
  • a climb
  • corner off the centre
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλίτοςκλίτη
GENκλίτουςκλιτῶν
DATκλίτεικλίτεσι(ν)
ACCκλίτοςκλίτη
κλίτους
κλιτῶν
κλοιοί
κλοιόν
κλοιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: collar
κλοιοῦ
κλοιούς
κλοιῷ
κλοιῶν
κλοπαί
κλοπαῖς
κλοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: theft, stealing
 • Forms:
κλοπῇ
κλοπήν
κλοπῆς
κλοποφορέω
 • Meaning: to ransack, steal, rob, plunder
 • Forms:
  • ἐκλοποφόρησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
κλύδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rough water, surf, raging wave, a surge of the sea, wave of the sea
  • dire straits
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκλύδωνκλύδωνες
GENκλύδωνοςκλυδώνων
DATκλύδωνικλύδωσι(ν)
ACCκλύδωνακλύδωνας
κλύδωνα
κλύδωνας
κλύδωνι
κλυδωνίζομαι
 • Meaning: to be disturbed, be thrown in confusion, toss to and fro, surge, fluctuate
 • Forms:
  • κλυδωνιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κλυδωνισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
κλυδωνιζόμενοι
κλυδωνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to be buffeted, swept by heavy seas, be disturbed, thrown into confusion, tossed about
κλυδώνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: little wave, ripple
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλυδώνιονκλυδώνια
GENκλυδωνίουκλυδωνίων
DATκλυδωνίῳκλυδωνίοις
ACCκλυδώνιονκλυδώνια
κλυδωνίῳ
κλυδωνισθήσονται
κλύδωνος
κλύζω
 • Meaning:
  • to splash over (e.g., as a wave washes over something)
  • to overcome, engulf, flood (as by a huge ocean wave)
  • to wash out, rinse out
κλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to hear, give ear to, attend to
κλώθω
 • Meaning: to twist by spinning, spin
 • Forms:
  • κεκλωσμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • κεκλωσμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • κεκλωσμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • κεκλωσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • κεκλωσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • κεκλωσμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
  • κεκλωσμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
κλῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: κλάω
κλώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: κλάω
κλώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κλάω
κλών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a twig, spray
 • Forms:
κλῶνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: κλών
κλῶνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: κλών
κλῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: κλάω
κλῶσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a thread, cord, rope
κλωστόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κλωστός
κλωστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: spun
 • Forms:
  • κλωστόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
κλώψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: thief