σύν
  • Parse: Preposition
  • Meaning:
    • σύν + Dat = with, together with, in concord, along with, including
    • in company with:

      διέτριβον σὺν τοῖς μαθηταῖς
      they stayed with the disciples (Mark 14:51)

    • by aid of:

      ἡ χάρις τοῦ θεοῦ [ἡ] σὺν ἐμοί
      the grace of God which aided me (I Cor 15:10)

    • in accordance with:

      σὺν δίκᾳ
      with justice

    • besides:

      γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις
      and besides all this (Luke 24:21)

σῦν
  • Parse: Noun: Acc Sing Masc
  • Root: σῦς