χωθάρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Hebrew:
 • Meaning: capital (of a pillar), upper part of a column
χωθαρέθ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Hebrew:
 • Meaning: column top, chapiter, upper part of a column
χωθωνώθ
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: garment
χωλά
χωλαίνω
 • Meaning:
  • to become lame, go lame
  • to limp, walk lamely, stagger
 • Forms:
  • ἐχώλαναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχωλάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • χωλανεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
χωλανεῖτε
χωλοί
χωλόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χωλός
χωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: cripple, halt, lame (in the feet)
 • Forms:
χωλοῦ
χωλούς
χωλῶν
χῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mound of earth, earth thrown up, a bank, mound, dike
 • Forms:
χωμαρίμ
 • Parse: Plural transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: idolatrous priests, priests who worship idols
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Kings 23:5
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Note: Interestingly, the LXX does not translate or transliterate the Hebrew word in the other two places (Hos 10:5; Zeph 1:4) where it is found
χώματι
χωματίζω
 • Meaning: to fortify with mounds, embank with dikes
 • Forms:
  • κεχωματισμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
χώματος
χωνεύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χωνεύω
χωνευθῆναι
χωνευθήσεσθε
χώνευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: molten-work, molten image
 • Forms:
χωνεύματα
χωνεύσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Meaning: to cast into a mould
 • Root: χωνεύω
χωνεύσας
χωνεύσει
χωνεύσεις
χώνευσιν
χώνευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • smelting, casting (of metal)
  • manufacturing an object by melting and casting of metal
χωνεύσω
χωνευτά
χωνευτῇ
χωνευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: smelting-furnace
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχωνευτήριονχωνευτήρια
GENχωνευτηρίουχωνευτηρίων
DATχωνευτηρίῳχωνευτηρίοις
ACCχωνευτήριονχωνευτήρια
χωνευτηρίου
χωνευτηρίῳ
χωνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: person who casts metal, metal-caster
 • Forms:
χωνευτοῖς
χωνευτόν
χωνευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • formed of cast metal
  • molten
 • Substantival Meaning:
  • casting, molten image
 • Forms:
χωνευτούς
χωνευτῶν
χωνεύω
 • Meaning:
  • to melt (metal), smelt, cast into a mould
  • to coat (with pitch)
  • to fit (something) with cast metal
  • to produce by processing and working metal
 • Forms:
  • ἐχωνεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐχώνευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχώνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • χωνεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • χωνευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • χωνευθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • χωνεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • χωνεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • χωνεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • χωνεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
χωνεύων
χώρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • district, region, territory, county
  • spaces, wide-open spaces
  • countryside, the (open) country (in contrast to the city)
  • dry land (in contrast to the sea)
  • place (e.g., land of shadows)
 • Forms:
χώρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χώρα
χῶραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: χώρα
χώραις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: χώρα
χώραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χώρα
χώρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χώρα
χωρεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: χωρέω
χωρεῖν
χωρείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: χωρέω
χωρέω
 • Meaning:
  • to make room, give way, withdraw
  • to be spacious
  • to go, go out, go away, reach (e.g., the report reached us)
  • to be in motion, go forward, make progress
  • to have room for, hold, contain
  • to grasp (mentally), understand, accept
  • to turn out (in a certain way at the end)
  • to move far and wide
 • Forms:
Present
 • χωρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • χωρήσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • χωρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • χωρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • χωρείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • χωροῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • χωροῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • χωροῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • χωροῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • χωροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • χωροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐχώρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • χωρήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • χωρήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • χωρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • χωρήσειν Verb: Fut Act Infin
Aorist
 • ἐχώρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • χωρήσῃ Verb: Aor Mid subj 2nd Sing
 • χωρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • χωρήσει Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • χωρήσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • χωρήσαντα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • χωρῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • χωρησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • χωρήσασαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • χωρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
χωρῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: χωρέω
χωρήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: χωρέω
χωρησάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: χωρέω
χωρήσασαν
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • Root: χωρέω
χωρήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: χωρέω
χωρήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: χωρέω
χωρήσειν
χωρήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: χωρέω
χώρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem; Acc Plur Fem
 • Meaning: a going, proceeding
χωρήσουσι, χωρήσουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: χωρέω
χωρία
χωρίζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing; Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
 • Root: χωρίζω
χωρίζεσθαι
χωριζέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: χωρίζω
χωρίζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χωρίζω
χωριζέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: χωρίζω
χωριζόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: χωρίζω
χωρίζουσι, χωρίζουσιν
χωρίζω
 • Active Meaning:
  • to remove
  • to divide, separate (something)
  • to separate, divorce, set apart
  • to exclude
  • to be lost
 • Passive Meaning:
  • to be taken away
  • to depart, leave
  • to remove from
 • Forms:
Present
 • χωρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing; Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
 • χωρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • χωριζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • χωρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • χωριζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • χωριζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • χωρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • χωρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐχώρισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐχώρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐχώρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐχωρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐχωρίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐχωρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • χωρίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • χωρίσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • χωρίσαι Verb: Aor Act Infin
 • χωρίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • χωρισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • χωρισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • χωρισθῇ Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing Masc
 • χωρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin Middle significance
 • χωρισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • χωρίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
Perfect
 • κεχωρισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κεχωρισμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
χωρίοις
χωρίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • place, district
  • field, piece of land, parcel of ground
  • farm
  • village
  • city and its environs
 • Forms:
χωρίου
χωρίς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: beside, by itself, separately, without, apart from, excepting, not including, excluding
χωρίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: χωρίζω
χωρίσαντες
χωρίσει
χωρίσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: χωρίζω
χωρισθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Note: Has a Middle significance
 • Root: χωρίζω
χωρισθέντες
χωρισθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing Masc
 • Root: χωρίζω
χωρισθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin Middle significance
 • Root: χωρίζω
χωρισθῇς
χωρίσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: χωρίζω
χωρισμόν
χωρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • seclusion (esp. of menstruating woman)
  • division, separation
  • keeping away and not mingling
χωρισμοῦ
χωρισμῷ
χωριστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: separable
 • Forms:
χωρίῳ
χωρίων
χωροβατέω
 • Meaning: to measure by paces, survey on foot, explore
 • Forms:
  • ἐχωροβάτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • χωροβατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • χωροβατήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
χωροβατῆσαι
χωροβατήσατε
χῶρον
χῶρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • large place
  • north-west wind
χωρούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: χωρέω
χωροῦν
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χωρέω
χωροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: χωρέω
χωροῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to give way, withdraw
 • Root: χωρέω
χωροῦσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: χωρέω
χωροῦσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: χωρέω
χωροῦσι, χωροῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: χωρέω
χωρῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: χώρα
χῶσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: χάω