ἀφοβία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lack of reverence, lack of a sense of respect and awe (toward God)
  • fearlessness
 • Forms:
ἀφοβίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀφοβία
ἄφοβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unafraid, fearless, without fear, overconfident
 • Forms:
ἀφόβους
ἀφόβως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • fearlessly, without fear, fearing nothing
  • without reverence, shamelessly
ἀφοδεύει
ἀφόδευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: excrement
ἀφόδευσιν
ἀφόδευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the voiding of excrement, a bowel movement
  • anus
ἀφοδεύω
 • Meaning:
  • to discharge excrement
  • to have a bowel movement, go to stool, discharge excrement
 • Forms:
  • ἀφοδεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφώδευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἄφοδον
ἄφοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a going away, departure
 • Forms:
ἀφόμοια
ἀφόμοιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: copy
 • Note: Some take ἀφόμοια as the substantive of the adjective ἀφόμοιος
 • Forms:
ἀφομοιόω
 • Meaning: to make like, assimilate closely, copy, duplicate, resemble
 • Forms:
  • ἀφομοιωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • ἀφομοιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἀφωμοίωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀφωμοιωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἀφωμοιωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἀφομοιωθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to make like, compare
 • Root: ἀφομοιόω
ἀφομοιωθέντες
ἀφομοιωθῆτε
ἀφορᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to look away from
 • Root: ἀφοράω
ἀφοράω
 • Meaning:
  • to look at (someone as a model)
  • to look up to (someone)
  • to look away from
  • to consider attentively
 • Forms:
  • ἀπίδῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπίδω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπιδών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀφίδω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀφιδών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀφορῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἀφορήτοις
ἀφόρητον
ἀφόρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: intolerable, insufferable, unendurable, unbearable
 • Forms:
ἀφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sterility, barrenness, failure of agricultural crops (because of natural disaster)
 • Forms:
ἀφορίᾳ
ἀφοριεῖ
ἀφοριεῖς
ἀφοριεῖτε
ἀφορίζει
ἀφορίζειν
ἀφορίζεται
ἀφοριζόμενος
ἀφορίζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀφορίζω
ἀφοριζονται
ἀφορίζοντες
ἀφορίζω
 • Active Meaning:
  • to border, mark off by boundaries, define an area
  • to set limits, specify limits
  • to quarantine, sequester, quarantine
  • to exclude
  • to separate, take away, sever, deduct
  • to give as a special gift
  • to set apart, appoint, separate
 • Middle Meaning:
  • to split (into parts)
  • to distance oneself
 • Forms:
Present
 • ἀφορίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀφορίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀφορίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφοριζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀφοριζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀφορίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀφορίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
Imperfect
 • ἀφώριζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀφορίζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀφορίζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀφοριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀφοριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀφοριεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀφοριοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀφορίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀφόρισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀφορίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀφορίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀφορίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀφορισθεῖσαι Part: Aor Pass Nom Plur Fem
 • ἀφορίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀφορισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀφορίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀφώρισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀφώρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀφωρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφωρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἀφωρισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀφωρισμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ἀφωρισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀφωρισμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἀφωρισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀφωρισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀφωρισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀφωρισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀφωρισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀφώρισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀφοριοῦσι, ἀφοριοῦσιν
ἀφόρισαι
ἀφορίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀφορίζω
ἀφορίσας
ἀφορίσατε
ἀφορίσει
ἀφορισθεῖσαι
ἀφορίσθητε
ἀφορισθήτω
ἀφόρισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something set apart: the wave-offering
  • the act of setting apart (for religious office)
 • Forms:
ἀφορίσματα
ἀφορίσματος
ἀφορισμοῖς
ἀφορισμός
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • the separate offering, special offering
  • delimitation, assignment of boundaries
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀφορισμόςἀφορισμοί
GENἀφορισμοῦἀφορισμῶν
DATἀφορισμῷἀφορισμοῖς
ACCἀφορισμόνἀφορισμούς
VOCἀφορισμέἀφορισμοί
ἀφορισμοῦ
ἀφορισμῶν
ἀφορίσωσι, ἀφορίσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀφορίζω
ἀφορμᾷ
ἀφορμάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀφορμή
ἀφορμάω
 • Meaning: to return, start back again, start
 • Forms:
  • ἀφώρμησεν Verb: FutPerf Act Infin
  • ἀφώρμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀφορμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a starting-point, an opportunity, occasion (for an act), cue, pretext
  • source of inspiration
 • Note: ἀφορμᾷ Alt. form for Noun: Dat Sing Fem
ἀφορμήν
ἀφορμῆς
ἀφορμῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: starting point
 • Root: ἀφορμή
ἀφορολόγητον
ἀφορολόγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not subjected to tribute
  • exempt from paying tribute
 • Forms:
ἀφορῶντες
ἀφοσιούμενοι
ἀφοσιόω
 • Active Meaning:
  • to purify from guilt
 • Middle Meaning:
  • to purify oneself from sin
  • to release oneself from obligation
  • to exonerate
 • Forms:
  • ἀφοσιούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc