εὖγε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well done! excellent!
εὔγειον
εὔγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of good soil, with good soil, fertile, fruitful
 • Forms:
εὐγένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • nobility of birth, high descent
  • gait and appearance typical of noble birth
 • Forms:
εὐγενείᾳ
εὐγένειαν
εὐγενείας
εὐγενεῖς
εὐγενέστεροι
εὐγενέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of εὐγενής
 • Meaning: more noble
 • Forms:
εὐγενῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: εὐγενής
εὐγενέστατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most noble
εὐγενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see εὐγενέστερος
 • Meaning:
  • well born, noble, high born
  • noble of birth
  • noble-minded, high-minded
  • typical of noble, lofty ideals
 • Forms:
εὐγενίαν
εὐγενίδων
εὐγενίζω
 • Meaning: to ennoble
 • Forms:
  • εὐγενίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
εὐγενίς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • well-born
εὐγενίσας
εὐγενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nobly, bravely, well-born, of noble race, of high descent
εὔγεως
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of good soil, of a good plot of land
εὐγλωττία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: glibness, fluency of speech
 • Forms:
εὐγνωμονέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have good sense
 • Forms:
  • εὐγνωμονοίη
  • Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
εὐγνωμονοίη
εὐγνωμόνων
εὐγνωμοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • kindness of heart, considerateness, indulgence
  • goodwill, good and benevolent intention
 • Forms:
εὐγνωμοσύνην
εὐγνώμων
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of good feeling, considerate, reasonable
εὔγνωστοι
εὔγνωστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • well-known, familiar
  • easy to discern
 • Forms: