ἔδακε, ἔδακεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to bite
 • Root: δάκνω
ἔδακνε, ἔδακνεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δάκνω
ἔδακνον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: δάκνω
ἐδάκρυσας
ἐδάκρυσε, ἐδάκρυσεν
ἐδανεισάμεθα
ἐδαπανήθη
ἐδαπάνησε, ἐδαπάνησεν
ἐδαπάνων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: δαπανάω
ἐδαπανῶντο
ἐδάφει
ἐδαφιεῖ
ἐδαφίζω
 • Meaning:
  • to dash to the ground
  • to raze to the ground
  • to lay even with the ground
 • Forms:
  • ἐδαφιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐδαφιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐδαφισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐδαφισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἠδάφισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐδαφιοῦσι, ἐδαφιοῦσιν
ἐδαφισθήσῃ
ἐδαφισθήσονται
ἔδαφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ground, the soil
  • the floor (of a building)
  • the lowest part, bottom
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔδαφοςἐδάφη
GENἐδάφουςἐδαφῶν
DATἐδάφειἐδάφεσι(ν)
ACCἔδαφοςἐδάφη
ἐδάφους
ἐδαψιλεύσατο
ἐδεδοίκειν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • Root: δείδω
ἐδέδοτο
ἐδεδράκει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to do, accomplish
 • Root: δράω
ἐδεδώκει
ἐδέετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέομαι
ἐδεήθη
ἐδεήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: δέω
ἐδεήθην
ἐδεήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
ἐδεήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
ἐδέησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: δέω
ἐδέθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
ἐδέθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
ἔδει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δεῖ
ἐδειγμάτισε, ἐδειγμάτισεν
ἐδειλίασαν
ἐδειλίασε, ἐδειλίασεν
ἐδειλώθησαν
ἐδείναζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: δεινάζω
ἔδειξα
ἔδειξαν
ἔδειξας
ἔδειξε, ἔδειξεν
ἐδείπνησα
ἐδείπνησας
ἔδειραν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δέρω
ἐδεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέομαι
ἐδείχθη
ἐδείχθην
ἐδελέασας
ἐδεξάμεθα
ἐδεξάμην
ἐδέξαντο
ἐδέξασθε
ἐδέξατο
ἐδέοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
ἔδεσθε
ἔδεσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • food, prime meat, delicacies, select food
  • cooked food
 • Forms:
ἐδέσματος
ἐδέσμασι, ἐδέσμασιν
ἐδέσματα
ἐδεσμάτων
ἐδεσμεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δεσμέω
ἐδεσμεύετο
ἐδέσμευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: δεσμεύω
ἔδεται
ἐδευτερολόγησε, ἐδευτερολόγησεν
ἐδευτέρωσαν
ἐδευτέρωσε, ἐδευτέρωσεν
ἐδέχετο
ἐδέχθην
ἐδέχοντο
ἐδήλου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδηλοῦτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδηλώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδήλωσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: δηλόω
ἐδήλωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδήλωσε, ἐδήλωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδημηγόρει
ἔδησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
ἔδησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
ἐδήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
ἔδησε, ἔδησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
ἐδιάσατο
ἐδίδαξα
ἐδίδαξαν
ἐδίδαξας
ἐδιδάξατε
ἐδίδαξε, ἐδίδαξεν
ἐδίδασκε, ἐδίδασκεν
ἐδιδάσκετε
ἐδίδασκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διδάσκω
ἐδιδάχθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to instruct
 • Root: διδάσκω
ἐδιδάχθην
ἐδιδάχθησαν
ἐδιδάχθητε
ἐδίδετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
ἐδίδοσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
ἐδίδοτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
ἐδίδου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
ἐδίδουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
ἐδίδους
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: δίδωμι
ἐδίκαζε, ἐδίκαζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δικάζω
ἐδικαιώθη
ἐδικαιώθησαν
ἐδικαιώθητε
ἐδικαίωσα
ἐδικαιώσαμεν
ἐδικαίωσαν
ἐδικαίωσας
ἐδικαίωσε, ἐδικαίωσεν
ἐδίκασας
ἐδίλωσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: δηλόω
ἐδίστασαν
ἐδίστασας
ἐδιχοστάτησαν
ἐδίψησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: διψάω
ἐδίψησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: διψάω
ἐδίψησε, ἐδίψησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διψάω
ἐδιψύχησαν
ἐδιψύχησας
ἐδίωκε, ἐδίωκεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
ἐδίωκες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to follow
 • Root: διώκω
ἐδιώκετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to cause to run
 • Root: διώκω
ἐδίωκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
ἐδιώξα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: διώκω
ἐδίωξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
ἐδιώξε, ἐδιώξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
ἐδιώχθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
ἐδιώχθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: διώκω
ἐδιώχθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: διώκω
ἐδιώχθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
ἐδογμάτισαν
ἐδογματίσθη
ἐδόθη
ἐδόθην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: δίδωμι
ἐδόθησαν
ἐδόκει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
ἐδοκίμασα
ἐδοκιμάσαμεν
ἐδοκίμασαν
ἐδοκίμασας
ἐδοκίμασε, ἐδοκίμασεν
ἐδοκιμάσθη
ἐδοκιμάσθην
ἐδοκοῦμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: δοκέω
ἐδόκουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοκέω
ἐδοκοῦσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοκέω
ἐδολιοῦσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: δολιόω
ἐδόλωσε, ἐδόλωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δολόω
ἔδομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat
 • Root: ἐσθίω
ἔδονται
ἔδοξα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: δοκέω
ἐδόξαζε, ἐδόξαζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοξάζω
ἐδόξαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοξάζω
ἔδοξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοκέω
ἐδόξασα
ἐδοξάσαμεν
ἐδόξασαν
ἐδόξασας
ἐδόξασε, ἐδόξασεν
ἐδοξάσθη
ἐδοξάσθην
ἐδοξάσθης
ἐδοξάσθησαν
ἔδοξε, ἔδοξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
ἔδοξος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with glory, glorious
ἐδούλευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: δουλεύω
ἐδούλευσα
ἐδουλεύσαμεν
ἐδούλευσαν
ἐδούλευσας
ἐδουλεύσατε
ἐδούλευσε, ἐδούλευσεν
ἐδουλοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δουλόω
ἐδουλώθητε
ἐδούλωσα
ἐδούλωσαν
ἑδοῦμαι
ἕδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dwelling place, residence, locality
  • hind parts, buttocks, seat
 • Forms:
ἑδράζω
 • Active Meaning:
  • to establish, settle
  • to lay (a foundation), found
  • to make to sit
  • to position firmly
  • to place
  • to ground
 • Passive Meaning:
  • to be settled
  • to be created
 • Forms:
Present
 • ἑδρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
Imperfect
Future
 • ἑδράσαι Part: Fut act Nom plur Fem
 • ἑδράσαι Part: Fut act Dat Sing Fem
 • ἑδράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἑδρασθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • ἑδράσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἑδράσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἑδράσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἑδρασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἥδρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἡδρασμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἡδρασμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἡδρασμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἡδρασμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἕδραι
ἑδραῖοι
ἑδραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: firm, settled, steadfast, sedentary, immovable
 • Forms:
ἕδραις
ἑδραίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: foundation, main support
ἔδραμε, ἔδραμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
ἐδράμομεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: τρέχω
ἔδραμον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέχω
ἕδραν
ἐδράξατο
ἕδρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἕδρα
ἑδράσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom Plur Fem
  • Part: Fut Act Dat Sing Fem
 • Root: ἑδράζω
ἑδράσει
ἑδρᾶσθαι
ἑδρασθείσης
ἑδρασθῆναι
ἔδυ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δύω
ἐδυνάμην
ἐδυναμώθη
ἐδυναμώθησαν
ἐδύναντο
ἐδύνασθε
ἐδυνάσθη
ἐδυνάσθης
ἐδυνάσθησαν
ἐδυνάστευσε
ἐδύνατο
ἔδυνε, ἔδυνεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δύω
ἐδυνήθη
ἐδυνήθησαν
ἔδυνον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to sink, cause to sink
 • Root: δύω
ἔδυσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δύω
ἔδυσε, ἔδυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δύνω
ἐδυστόκησε, ἐδυστόκησεν
ἐδυσφήμησαν
ἐδυσφόρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: δυσφορέω
ἐδυσώπει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to put to shame; to be shy, timid
 • Root: δυσωπέω
ἔδωκα
ἐδώκαμεν
ἔδωκαν
ἔδωκας
ἐδώκατε
ἔδωκε, ἔδωκεν
ἐδών
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to give
 • Root: δίδωμι
ἐδωρήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: δωρέω