ἐκάησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καίω
ἐκάθαιρε, ἐκάθαιρεν
ἐκαθάριζε, ἐκαθάριζεν
ἐκαθάρισα
ἐκαθάρισαν
ἐκαθάρισε, ἐκαθάρισεν
ἐκαθαρίσθη
ἐκαθαρίσθημεν
ἐκαθαρίσθην
ἐκαθαρίσθης
ἐκαθαρίσθησαν
ἐκαθαριώθησαν
ἐκαθέζετο
ἐκαθεζόμην
ἐκάθευδε, ἐκάθευδεν
ἐκάθευδον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καθεύδω
ἐκαθήμην
ἐκάθηντο
ἐκάθητο
ἐκάθισα
ἐκαθίσαμεν
ἐκάθισαν
ἐκάθισας
ἐκαθίσατε
ἐκάθισε, ἐκάθισεν
ἐκάθου
ἐκαίετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καίω
ἐκαίνιζε, ἐκαίνιζεν
ἐκαιρέω
 • Meaning: to rescue
 • Forms:
  • ἐξελοῦ Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
ἐκαίρω
 • Meaning: to lift away, move out, remove
 • Forms:
  • ἐξῆρε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκακηγόρει
ἐκακολόγει
ἐκακολόγουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κακολογέω
ἐκακοπάθει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to be in distress
 • Root: κακοπαθέω
ἐκακοπάθησας
ἐκακοποίησα
ἐκακοποιήσατε
ἐκακοποίησε, ἐκακοποίησεν
ἐκακουχήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κακόω
ἐκακουχήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κακόω
ἐκακώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κακόω
ἐκακώθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κακόω
ἐκακώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κακόω
ἐκάκωσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κακόω
ἐκάκωσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κακόω
ἐκάκωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κακόω
ἐκάκωσε, ἐκάκωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κακόω
ἐκαλαμήσαντο
ἐκάλει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
ἐκάλεσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
ἐκάλεσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
ἐκάλεσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
ἐκαλέσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
ἐκάλεσε, ἐκάλεσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
ἐκαλλιώθησαν
ἐκαλλωπίσατο
ἐκαλούμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
ἐκάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
ἐκαλοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
ἐκάλυπτε, ἐκάλυπτεν
ἐκαλύπτετε
ἐκαλύφθην
ἐκάλυψα
ἐκάλυψαν
ἐκάλυψας
ἐκάλυψε, ἐκάλυψεν
ἐκάμμυσαν
ἐκάμφθησαν
ἔκαμψαν
ἔκαμψε, ἔκαμψεν
ἐκαπνίζετο
ἐκάπνισε, ἐκάπνισεν
ἐκαρδίωσας
ἐκαρπίσαντο
ἐκάρπωσα
ἐκαρτέρησα
ἐκαρτέρησε, ἐκαρτέρησεν
ἕκαστα
ἑκάστη
ἑκάστῃ
ἑκάστην
ἑκάστης
ἕκαστοι
ἑκάστοις
ἕκαστον
ἕκαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • each, each one, every
  • any, both
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἕκαστοςἑκάστηἕκαστον
GENἑκάστουἑκάστηςἑκάστου
DATἑκάστῳἑκάστῃἑκάστῳ
ACCἕκαστονἑκάστηνἕκαστον
VOCἕκαστεἑκάστηἕκαστε
Plural
 MascFemNeut
NOMἕκαστοιἕκασταιἕκαστα
GENἑκάστωνἑκάστωνἑκάστων
DATἑκάστοιςἑκάσταιςἑκάστοις
ACCἑκάστουςἑκάσταςἕκαστα
VOCἕκαστοιἕκασταιἕκαστα
ἑκάστοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: always, at any time
ἑκάστου
ἑκάστῳ
ἑκάστων
ἑκατέρα
ἑκατέραις
ἑκατέρας
ἑκάτεροι
ἑκάτερον
ἑκάτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • each (of two)
  • both
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑκάτεροςἑκατέραἑκάτερον
GENἑκατέρουἑκατέραςἑκατέρου
DATἑκατέρῳἑκατέρᾳἑκατέρῳ
ACCἑκάτερονἑκατέρανἑκάτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἑκάτεροιἑκάτεραιἑκάτερα
GENἑκατέρων
DATἑκατέροιςἑκατέραιςἑκατέροις
ACCἑκατέρουςἑκατέραςἑκάτερα
ἑκατέρου
ἑκατέρῳ
ἑκατέρωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: on each side, on either hand
ἑκατέρων
ἐκατηράσατο
ἑκατόμβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • great public sacrifice
  • an offering of 100 oxen
ἑκατόμβην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • great public sacrifice
  • an offering of 100 oxen
 • Root: ἑκατόμβη
ἑκατόν
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: a hundred, by hundreds
ἑκατοντάδας
ἑκατοντάδων
ἑκατονταετεῖ
ἑκατονταετής, ἑκατονταέτης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: 100-year old
 • Forms:
  • ἑκατονταετεῖ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἑκατονταπλασίονα
ἑκατονταπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hundredfold, a hundred times
 • Forms:
  • ἑκατονταπλασίονα Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἑκατονταπλασίονα Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἑκατονταπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: a hundred-fold, a hundred times as much, a hundred times as many
ἑκατοντάρουροι
ἑκατοντάρουρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: holder of 100
ἑκατόνταρχαι
ἑκατοντάρχαις
ἑκατοντάρχας
ἑκατοντάρχῃ
ἑκατοντάρχης
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Masc
 • Meaning: centurion, the captain of one hundred men
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἑκατοντάρχηςἑκατόνταρχαι
GENἑκατοντάρχουἑκατονταρχῶν
DATἑκατοντάρχῃἑκατοντάρχαις
ACCἑκατοντάρχηνἑκατοντάρχας
ἑκατόνταρχοι
ἑκατοντάρχοις
ἑκατόνταρχον
ἑκατόνταρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: officer of 100, leader of a hundred, centurion
ἑκατοντάρχου
ἑκατοντάρχους
ἑκατοντάρχῳ
ἑκατοντάρχων
ἑκατονταρχῶν
ἑκατοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: one hundred times
ἑκατοντάς
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning:
  • hundreds
  • a group of 100 members of a troop
 • Forms:
  • ἑκατοντάδας Noun: Acc Plur Fem
  • ἑκατοντάδων Noun: Gen Plur Fem
ἑκατοστεύουσαν
ἑκατοστεύω
 • Meaning: to increase 100-fold, bring forth a hundredfold, yield 100-fold (of a crop)
 • Forms:
  • ἑκατοστεύουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
ἑκατοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one hundredth
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἑκατοστόςἑκατοστήἑκατοστόν
GENἑκατοστοῦἑκατοστῆςἑκατοστοῦ
DATἑκατοστῷἑκατοστῇἑκατοστῷ
ACCἑκατοστόνἑκατοστήνἑκατοστόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἑκατοστοίἑκατοσταίἑκατοστά
GENἑκατοστῶνἑκατοστῶνἑκατοστῶν
DATἑκατοστοῖςἑκατοσταῖςἑκατοστοῖς
ACCἑκατοστούςἑκατοστάςἑκατοστά
ἑκατοστοῦ
ἑκατοστῷ
ἐκαύθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: καίω
ἐκαυματίσθη
ἐκαυματίσθησαν
ἔκαυσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: καίω
ἔκαυσε, ἔκαυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: καίω
ἐκαυχᾶτο
ἐκαυχῶντο