οἱ
 • Parse: Article: Nom Plur Masc
 • Root:
 • Note: οἵ when followed by an enclitic
 • Note: Οἷ is a rare use of Article: Nom Plur Masc proclitic
οἵ
 • Parse #1: Relative Pronoun: Nom Plur Masc
 • Root: ὅς
 • ——
 • Parse #2: Article: Nom Plur Masc
 • Note: with acute accent and followed by an enclitic
 • Root:
οἵα
οἷα
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οἷος
οἵᾳ
οἷαι
οἵαις
οἴακας
οἰακίζει
οἰακίζω
 • Meaning: to steer, guide, manage, govern
 • Forms:
  • οἰακίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • οἰακίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
οἰακίζων
οἵαν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Gen Plur MFN
 • Root: οἷος
οἴαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the handle of the rudder, the tiller, helm
 • Forms:
οἷαπερ
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: such as
 • Root: οἷος
οἵας
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Adj: Gen Sing Fem
 • Root: οἷος
οἴγνυμι
 • Meaning: to open
οἶδ’
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἴδω
οἶδα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Note: The perfect has the force of the present while the PluPerf has the force of the imperfect
 • Meaning:
  • to have learned
  • to be able to recall
  • to have knowledge of something by experience or learning
  • to be aware, conscious
  • to take interest in something
  • to concern oneself with
  • to come to know, learn by observation or inquiry
  • to be acquainted with
  • "Who knows?" Perhaps ... (based on the Hebrew )
 • Forms:
  • ᾔδειμεν Verb: PluPerf Act Ind 1st Plur
 • Root: εἴδω
οἴδαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: εἴδω
οἴδας, οἶδας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἴδω
οἴδασι, οἴδασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἴδω
οἴδατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: εἴδω
οἵδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Plur Masc
 • Root: ὅδε
οἶδε, οἶδεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἴδω
οἰδεῖ
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Meaning: swelling, tumour
 • Root: οἰδος
οἰδέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to swell; to become swollen
 • Forms:
  • οἰδούντων
   • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
οἴδημα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • swelling, tumour
 • Forms:
  • οἰδήματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
οἰδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: swelling, tumour
οἰδούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:οἰδέω
οἴει
οἴεσθαι
οἰέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: οἴομαι
οἴεται
οἴῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: οἴομαι
οἰήσει
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: opinion, notion
 • Root: οἴησις
οἰηθεῖεν
οἰηθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to suppose, think
 • Root: οἴομαι
οἰηθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to suppose, think
 • Root: οἴομαι
οἴημα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • opinion
 • Forms:
  • οἰήματι Noun: Dat Sing Neut
οἰήματι
οἴησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: opinion, notion
οἰήσομαι
οἴκαδε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: homeward, to one's house, home
οἴκει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: οἰκέω
οἰκεῖ
οἰκεία
οἰκεῖα
οἰκείᾳ
 • Parse #1: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to inhabit, occupy
 • Root: οἰκέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Dat Sing Fem
  • Adj: Nom Plur Fem
 • Meaning: domestic
 • Root: οἰκεῖος
οἰκεῖαι
οἰκείακοι
οἰκειάκους
οἰκείαν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Gen Plur Masc/Fem
 • Meaning: relative, domestic
 • Root: οἰκεῖος
οἰκείας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Meaning: relative, domestic
 • Root: οἰκεῖος
οἰκεῖν
οἰκεῖοι
οἰκείοις
οἰκεῖον
οἰκεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • relative
  • in or of the house, domestic
  • of persons, of the same family or kin, related
  • friendly
  • of things, belonging to one's house or family, one's own
  • personal, private
  • proper to a thing, fitting, suitable, becoming
 • Substantival Meaning:
  • something that properly belongs to
 • Forms:
οἰκειότατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most relative; most fitting; most personal
οἰκειότερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more relative; more fitting; more personal
οἰκειότεροι
οἰκειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • kindred, relationship, intimacy
  • female member of the same household (e.g., full-sister, half-sister)
 • Forms:
οἰκειότητα
οἰκείου
οἰκείους
οἰκειόω
 • Active Meaning:
  • to make one's own
 • Passive Meaning:
  • to be made friendly
  • to be suitable for
  • to be convenient for
 • Forms:
  • οἰκειώσασθαιVerb: Aor Mid Infin
  • οἰκειωθησόμενα Part: Fut Pass Nom/Acc Plur Neut
οἰκεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to inhabit
 • Root: οἰκέω
οἰκείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: relatively, domestically
οἰκειώσασθαι
οἰκείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: οἰκέω
οἰκείῳ
οἰκειωθησόμενα
οἰκείων
οἰκέται
οἰκέταις
οἰκέτας
οἰκετεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • household female slave
  • servitude, bondage, slavery
 • Forms:
οἰκετείας
οἰκέτῃ
οἰκέτην
οἰκέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • male domestic servant
  • (household) servant
  • term of submission before God
 • Forms:
οἰκετίαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Meaning: servitude, bondage, slavery
 • Root: οἰκετεία
οἰκετίαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: servitude, bondage, slavery
 • Root: οἰκετεία
οἰκετικήν
οἰκετικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • suited to (household) slaves
  • related to (household) slaves
 • Forms:
  • οἰκετικήν Adj: Acc Sing Fem
οἰκέτιν
οἰκέτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female household slave, the mistress of the house
 • Forms:
οἰκέτου
οἰκετῶν
οἰκέω
 • Active Meaning:
  • to reside, dwell, live, inhabit, house
 • Passive Meaning:
  • to be inhabited
 • Forms:
Present Verbs
 • οἰκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • οἰκεῖν Verb: Pres Act Infin
 • οἰκείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • οἰκοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • οἰκῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • οἰκοῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Present Active Participles
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMοἰκίων, οἰκῶνοἰκοῦσαοἰκίον
GENοἰκοῦντοςοἰκούσηςοἰκοῦντος
DATοἰκοῦντιοἰκούσῃοἰκοῦντι
ACCοἰκοῦνταοἰκοῦσανοἰκίον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMοἰκοῦντεςοἰκοῦσαιοἰκοῦντα
GENοἰκούντωνοἰκουσῶνοἰκούντων
DATοἰκοῦσι(ν)οἰκούσαιςοἰκοῦσι(ν)
ACCοἰκοῦνταςοἰκούσαςοἰκοῦντα
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ᾤκει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ᾤκεον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ᾤκεον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ᾠκοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ᾤκουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ᾤκουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • οἰκήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • οἰκήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • οἰκήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • οἰκήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • οἰκήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • οἰκήσας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • οἰκῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • οἰκήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • οἴκησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • οἰκήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ᾠκήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ᾤκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ᾤκησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • οἰκηθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
οἴκημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • room, chamber
  • house
  • jail, jail cell, prison
  • apartment, condominium, dwelling place, a tenement
 • Forms:
οἰκήματα
οἰκήματι
οἰκῆσαι
οἰκήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root:οἰκέω
οἰκήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: οἰκέω
οἰκήσει
οἰκήσεις
οἰκήσετε
οἰκήσεως
οἴκησιν
οἴκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: house, dwelling, the act of dwelling, habitation
οἰκήσομεν
οἴκησον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: οἰκέω
οἰκήσουσι, οἰκήσουσιν
οἰκήσω
οἰκητήν
οἰκητήρια
οἰκητήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a residence, habitation, dwelling, house
  • a residential area
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMοἰκητήριονοἰκητήρια
GENοἰκητηρίουοἰκητηρίων
DATοἰκητηρίῳοἰκητηρίοις
ACCοἰκητήριονοἰκητήρια
οἰκητόν
οἰκήτορας
οἰκήτορες
οἰκητόρων
οἰκητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inhabited, habitable
 • Forms:
  • οἰκητήν Adj: Acc Sing Fem
  • οἰκητόν Adj: Acc Sing Masc
οἰκήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an inhabitant
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMοἰκήτωροἰκήτορες
GENοἰκήτοροςοἰκητόρων
DATοἰκήτοριοἰκήτορσι
ACCοἰκήτοραοἰκήτορας
οἰκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • home, house, building for dwelling
  • space indoors (as a shelter from danger)
  • household, family
 • Forms:
οἰκίᾳ
οἰκίαι
οἰκίαις
οἰκίακοι
οἰκιακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: member of a household, of or belonging to a house, one's domestics
 • Forms:
  • οἰκείακοι Adj: Nom Plur Masc
  • οἰκειάκους Adj: Acc Plur Masc
  • οἰκίακοι Adj: Nom Plur Masc
  • οἰκιάκους Adj: Acc Plur Masc
οἰκιάκους
οἰκίαν
οἰκίας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: οἰκία
οἰκίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • small house, shed, shack
  • a chamber, bedroom
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMοἰκίδιονοἰκίδια
GENοἰκιδίουοἰκιδίων
DATοἰκιδίῳοἰκιδίοις
ACCοἰκίδιονοἰκίδια
οἰκιδίων
οἰκίζω
 • Active Meaning:
  • to populate
  • to settle as a colonist
  • to build and establish
  • to cause to live
 • Passive Meaning:
  • to be made habitable
 • Forms:
  • οἰκισθεῖσα Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • οἰκισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ᾤκισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
οἰκισάντων
 • Parse:
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
 • Meaning:
  • to poplulate
 • Root: οἰκίζω
οἰκισθεῖσα
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
οἰκισθήσεται
οἰκίσκος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • small room
 • Forms:
  • οἰκίσκου Noun: Gen Sing Masc
οἰκίσκου
οἰκιῶν
οἰκίων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: οἰκέω
οἰκογενεῖς
οἰκογενέσι, οἰκογενέσιν
οἰκογενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • native-born, house-born (but not applied to one's own children)
  • belonging to the (royal) household (e.g., princes, aristocrats, etc.)
 • Note: Always used substantivally
 • Forms:
οἰκογενοῦς
οἰκοδεσποτεῖν
οἰκοδεσποτέω
 • Meaning: to keep house, manage one's household, be head of a family or house, guide the house
 • Forms:
  • οἰκοδεσποτεῖν Verb: Pres Act Infin
οἰκοδεσπότῃ
οἰκοδεσπότην
οἰκοδεσπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • master of the house
  • the head of a family or house
  • goodman (of the house)
  • householder
 • Forms:
οἰκοδεσπότου
οἰκοδομαί
οἰκοδομάς
οἰκοδομεῖ
οἰκοδομεῖν
οἰκοδομεῖς
οἰκοδομεῖσθαι
οἰκοδομεῖσθε
οἰκοδομεῖται
οἰκοδομεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: οἰκοδομέω
οἰκοδομείτω
οἰκοδομείτωσαν
οἰκοδομέω
 • Active Meaning:
  • to build, build a house, construct
  • to be engaged in construction work
  • to build (a city)
  • to rebuild or expand (an existing city)
  • to build (something) with (something)
  • to build upon, found upon
  • to process (and install)
  • to work on something and transform it into something useful
  • to use as building material
  • to bring into being and sustain
  • to incorporate into an already existing structure
  • Figurative: to build up (someone), encourage, edify
  • Figurative: to restore (someone)
 • Passive Meaning:
  • to be emboldened
 • Forms:
Present Verbs
 • οἰκοδομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • οἰκοδομεῖν Verb: Pres Act Infin
 • οἰκοδομεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • οἰκοδομεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • οἰκοδομεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • οἰκοδομείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • οἰκοδομεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • οἰκοδομεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • οἰκοδομεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • οἰκοδομοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • οἰκοδομοῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • οἰκοδομῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • οἰκοδομῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • οἰκοδομείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
Present Active Participles
 • οἰκοδομοῦσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • οἰκοδομοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • οἰκοδομοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • οἰκοδομοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • οἰκοδομοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • οἰκοδομοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • οἰκοδομούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ᾠκοδομοῦσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ᾠκοδομεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ᾠκοδόμουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ᾠκοδόμουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • οἰκοδομηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • οἰκοδομηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • οἰκοδομηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • οἰκοδομηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • οἰκοδομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • οἰκοδομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • οἰκοδομήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • οἰκοδομήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • οἰκοδομήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • οἰκοδομήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • οἰκοδομήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist Active Verbs
 • οἰκοδομῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ᾠκοδόμησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ᾠκοδόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ᾠκοδόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ᾠκοδόμεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • οἰκοδόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ᾠκοδομήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ᾠκοδομήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • οἰκοδόμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ᾠκοδομοῦσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ᾠκοδόμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • οἰκοδόμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • οἰκοδομησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • οἰκοδομήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • οἰκοδομήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • οἰκοδομήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • οἰκοδομήσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • οἰκοδομήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • οἰκοδομήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Aorist Passive Verbs
 • οἰκοδομηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • οἰκοδομήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • οἰκοδομηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • οἰκοδομηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • οἰκοδομηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ᾠκοδομήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Aorist Participle
 • οἰκοδομήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • οἰκοδομήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • οἰκοδομήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • οἰκοδομήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • οἰκοδομῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • ᾠκοδόμηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ᾠκοδομήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ᾠκοδομήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ᾠκοδομημέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ᾠκοδομημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ᾠκοδομημένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ῴκοδομημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ᾠκοδομημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ᾠκοδομημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ᾠκοδομημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ᾠκοδομημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ᾠκοδόμηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ᾠκοδόμηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ᾠκοδόμητο Verb: PluPerf Pass Ind 3rd Sing
οἰκοδομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • architecture, building, edification, construction, house
  • something that is built
  • the act of building
 • Forms:
οἰκοδομῇ
οἰκοδομηθῇ
οἰκοδομήθη
οἰκοδομηθῆναι
οἰκοδομηθῇς
οἰκοδομηθήσεσθε
οἰκοδομηθήσεται
οἰκοδομηθήσῃ
οἰκοδομηθήσονται
οἰκοδομηθήτω
οἰκοδόμημα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • building, structure
 • Forms:
  • οἰκοδομήμασιν Noun: Dat Plur Neut
οἰκοδομήμασιν
οἰκοδομήν
οἰκοδομῆς
οἰκοδομῆσαι
οἰκοδόμησαν
οἰκοδομήσαντες
οἰκοδομήσαντι
οἰκοδομήσας
οἰκοδομήσατε
οἰκοδομησάτω
οἰκοδομήσει
οἰκοδομήσεις
οἰκοδόμησε, οἰκοδόμησεν
οἰκοδομήσετε
οἰκοδομήσῃ
οἰκοδομήσῃς
οἰκοδομήσητε
οἰκοδομῆσθαι
οἰκοδομήσομεν
οἰκοδόμησον
οἰκοδομήσουσι, οἰκοδομήσουσιν
οἰκοδομήσω
οἰκοδομήσωμεν
οἰκοδομήσωσι, οἰκοδομήσωσιν
οἰκοδομητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: built, constructed
οἰκοδομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: edification, edifice, confirmation, building
 • Forms:
οἰκοδομίαις
οἰκοδομίαν
οἰκοδομίας
οἰκοδόμοι
οἰκοδόμοις
οἰκοδόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a builder, architect
οἰκοδομοῦμεν
οἰκοδομούμεναι
οἰκοδομουμένη
οἰκοδομούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: οἰκοδομέω
οἰκοδομούμενος
οἰκοδομουμένου
οἰκοδομοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οἰκοδομέω
οἰκοδομοῦντας
οἰκοδομοῦντες
οἰκοδομοῦντι
οἰκοδομούντων
οἰκοδόμους
οἰκοδομοῦσι, οἰκοδομοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: οἰκοδομέω
οἰκοδομῶ
οἰκοδομῶν
οἰκοδόμων
οἴκοθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from home
οἶκοι
οἴκοι
οἴκοις
οἶκον
οἰκονομεῖν
οἰκονομεῖται
οἰκονομέω
 • Meaning:
  • to be a house-steward
  • to manage a house, establish, order
  • to administer (one's affairs)
  • to make an inventory
 • Forms:
  • οἰκονομεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • οἰκονομηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • οἰκονομῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • οἰκοδομῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • οἰκονομεῖν Verb: Pres Act Infin
  • οἰκονομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • οἰκονομήσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • οἰκονομουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Neut
  • οἰκονομούμενα
   • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
   • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
οἰκονομηκώς
οἰκονομῆσαι
οἰκονομήσει
οἰκονομήσων
οἰκονομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stewardship, management
  • office of a steward
  • management of a household, direction, administration (of a house), dispensation
  • arrangement, order, plan, structure
  • training
 • Forms:
οἰκονομίαν
οἰκονομίας
οἰκονόμοι
οἰκονόμοις
οἰκονόμον
οἰκονόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a house manager, chamberlain, governor, steward
  • the (city) treasurer
  • administer (of divine things)
οἰκονόμου
οἰκονομούμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οἰκονομέω
οἰκονομουμένων
οἰκονόμους
οἰκόπεδα
οἰκόπεδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ruin, site where a house once stood
  • the site of a house, building location, the building itself
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMοἰκόπεδονοἰκόπεδα
GENοἰκοπέδουοἰκοπέδων
DATοἰκοπέδῳοἰκοπέδοις
ACCοἰκόπεδονοἰκόπεδα
οἰκοπέδῳ
οἰκοπέδων
οἶκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a permanent edifice
  • house, home
  • temple
  • household, family, kinfolk
  • the contents of the house and property
  • family tree (i.e., all the people descended from a common ancestor)
  • descendant, lineage, ancestry
  • community of residents in a certain locality
 • Forms:
  • οἰκῶν Alternate form for οἴκων (Gen Plur Masc)
οἰκόσιτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: taking one's meals at home
οἴκου
οἰκοῦμεν
οἰκούμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οἰκέω
οἰκουμένη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the inhabited world
  • land, earth, world
  • the inhabitants of the world
  • the Roman Empire
 • Forms:
οἰκουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: οἰκέω
οἰκουμένῃ
οἰκουμένην
οἰκουμένης
οἰκοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: οἰκέω
οἰκοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: οἰκέω
οἰκοῦντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: οἰκέω
οἰκοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: οἰκέω
οἰκούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: οἰκέω
οἰκουργεῖν
οἰκουργέω
 • Meaning: to keep house, fulfill one's household duties
 • Forms:
  • οἰκουργεῖν Verb: Pres Act Infin
οἰκουργους
οἰκουρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: keeper at home
οἰκουρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • domestically inclined
  • staying at home
 • Substantival Meaning:
  • housekeeper, mistress of the home
  • keeper at home
 • Forms:
  • οἰκουργους Adj: Acc Plur Fem
  • οἰκουρους Adj: Acc Plur Fem
οἰκουρους
οἴκους
οἰκοῦσα
οἰκούσαις
οἰκτείρας
οἰκοῦσι, οἰκοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: οἰκέω
οἰκοφθόροι
οἰκοφθόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • destroying houses, destroying households
  • destroying families
 • Substantival Meaning:
  • family corrupters, household corrupters
  • temple-destroyer
 • Forms:
  • οἰκοφθόροι Adj: Nom Plur Masc
οἰκτεῖραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: οἰκτίρω
οἰκτείρει
οἰκτειρέω
οἰκτείρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Note: Also spelled οἰκτίρημα
 • Meaning:
  • compassion, mercy
  • supplication for compassionate treatment
οἰκτειρήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: οἰκτίρω
οἰκτειρῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: οἰκτίρω
οἰκτείρησας
οἰκτειρήσει
οἰκτειρήσεις
οἰκτείρησε, οἰκτείρησεν
οἰκτειρήσῃ
οἰκτειρήσῃς
οἰκτείρησον
οἰκτειρήσουσι, οἰκτειρήσουσιν
οἰκτειρήσω
οἰκτείρομαι
οἴκτειρον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: οἰκτείρω
οἰκτείρουσι, οἰκτείρουσιν
οἰκτείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to exercise pity, have compassion on
 • Note: also spelled οἰκτίρω
 • Forms:
  • ᾠκτείρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • οἴκτειρον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • οἴκτειρον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • οἴκτειρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • οἴκτειρον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • οἰκτειρήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • οἰκτειρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • οἰκτείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • οἰκτείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • οἰκτείρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • οἰκτείρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • οἰκτειρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
οἰκτειρῶ
οἰκτείρων
οἰκτῖραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: οἰκτίρω
οἰκτίρει
οἰκτιρέω
οἰκτίρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Note: Also spelled οἰκτείρημα
 • Meaning:
  • compassion, mercy
  • supplication for compassionate treatment
οἰκτιρήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: οἰκτίρω
οἰκτιρῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: οἰκτίρω
οἰκτίρησας
οἰκτιρήσει
οἰκτιρήσεις
οἰκτίρησε, οἰκτίρησεν
οἰκτιρήσῃ
οἰκτιρήσῃς
οἰκτίρησον
οἰκτιρήσουσι, οἰκτιρήσουσιν
οἰκτιρήσω
οἰκτιρμοί
οἰκτιρμοῖς
οἰκτιρμόν
οἰκτίρμον
οἰκτίρμονες
οἰκτιρμόνων
οἰκτιρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: compassion, pity, mercy
 • Forms:
οἰκτιρμοῦ
οἰκτιρμούς
οἰκτιρμῷ
οἰκτίρμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: compassionate, merciful, of tender mercy
 • Forms:
  • οἰκτίρμονες Adj: Nom Plur Masc
  • οἰκτιρμόνων Adj: Gen Plur MFN
οἰκτιρμῶν
οἰκτίρομαι
οἰκτίρουσι, οἰκτίρουσιν
οἰκτίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to exercise pity, have compassion on
 • Note: also spelled οἰκτείρω
 • Forms:
  • οἰκτῖραι Verb: Aor Act Infin
  • οἰκτίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • οἰκτιρήσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • οἰκτίρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • οἰκτειρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • οἰκτιρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • οἰκτιρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • οἰκτίρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • οἰκτιρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • οἰκτιρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • οἰκτίρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • οἰκτιρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • οἰκτιρήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • οἰκτίρομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • οἰκτίρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • οἰκτίρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
οἰκτίρων
οἴκτιστος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of οἰκτρός
 • Meaning: most pitiable, most lamentable
οἰκτίστῳ
οἰκτίστως
 • Parse: Superlative Adverb
 • Meaning: most pitiably
οἶκτον
οἶκτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pity, compassion
  • lamentation
οἴκτου
οἰκτρά
οἰκτρόν
οἰκτρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see οἴκτιστος
 • Note: For superlative, see οἰκτρότατος
 • Meaning: pitiable, pitiful, piteous, piteously, miserable, lamentable
 • Forms:
  • οἰκτρόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • οἰκτρόν Adj: Acc Sing Masc
  • οἰκτρά Adj: Nom Sing Fem
οἰκτροτάτην
οἰκτρότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of οἰκτρός
 • Meaning: most pitiable, most lamentable
οἰκτρῶς
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • pitiably
οἰκῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: οἰκέω
οἴκῳ
οἴκων
οἰκῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: οἰκέω
οἶμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing Contracted form
 • Root: οἴομαι
οἴμμοι
 • Parse: exclamation, interjection
 • Meaning: alas, woe is me!, ah me!
 • Forms:
  • οἴμοι exclamation
οἴμοι
οἰμωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wailing, cry of grief, lamentation
 • Forms:
οἰμωγήν
οἰμωγῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: wailing, crying
 • Root: οἰμωγή
οἰμώζω
 • Meaning: to cry out in grief, wail aloud, lament
 • Forms:
  • οἰμώξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
οἰμώξας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to wail aloud, lament
 • Root: οἰμώζω
οἰμώξεις
οἶν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ὄις
οἴνοις
οἰνόμελι
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • honeyed wine
  • wine mixed with honey
  • mead
 • Forms:
  • οἰνομέλιτος Noun: Gen Sing Neut
οἰνομέλιτος
οἶνον
οἰνοπότει
οἰνοποτέω
 • Meaning: to drink wine
 • Forms:
  • οἰνοπότει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
οἰνοπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a wine-drinker, heavy drinker, drunkard, winebibber, "wino"
 • Concord:

  NT: Matt 11:19; Luke 7:34
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

οἶνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wine, fermented wine
 • Note: unfermented grape juice is τρύξ; weak wine is ὄξος
οἴνου
οἴνους
οἰνοφλυγεῖ
οἰνοφλυγέω
 • Meaning: to be drunken, be drunk, be inebriated with wine, be intoxicated
 • Forms:
  • οἰνοφλυγεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
οἰνοφλυγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: drunkenness, excess of wine, inebriation by wine, intoxication
 • Forms:
οἰνοφλυγίαις
οἰνοχόας
οἰνοχοέω
 • Meaning:
  • to be cup-bearer
  • to pour wine
 • Forms:
  • οἰνοχοῆσαι Verb: Aor Act Infin
οἰνοχόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • female cup-bearer
  • a dipper, a can for ladling wine
 • Forms:
οἰνοχοῆσαι
οἰνοχόον
οἰνοχόος, οἰνόχοος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wine-server, wine-pourer, cup-bearer, wine-bearer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMοἰνοχόος, οἰνόχοοςοἰνοχόοι, οἰνόχοοι
GENοἰνοχόου, οἰνοχόουοἰνοχοῶν, οἰνοχόων
DATοἰνοχόῳ, οἰνοχόῳοἰνοχόοις, οἰνοχόοις
ACCοἰνοχόον, οἰνόχοονοἰνοχόους, οἰνοχόους
VOCοἰνοχόε, οἰνόχοοεοἰνοχόοι, οἰνόχοοι
οἰνοχόου
οἰνοχόους
οἰνοχοῶν
οἴνῳ
οἴνων
οἷοι
οἴομαι
 • Meaning:
  • to suppose, think, mean, intend, deem, imagine, expect
  • to assume as probable
  • to predict, forebode, presage
 • Forms:
Present
 • οἴει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • οἴεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • οἰέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • οἴεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • οἴῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • οἶμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing Contracted form
 • οἰόμεθα Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • οἰόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • οἰομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • οἰόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • οἴονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ᾤετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ᾤμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ᾤου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
Aorist
 • ᾠήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ᾠήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ᾠήθην Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
οἰόμεθα
οἰόμεναι
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Meaning: to forebode, presage
 • Root: οἴομαι
οἰομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to forebode, presage
 • Root: οἴομαι
οἰόμενοι
οἰομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: οἴομαι
οἰόμενος
οἷον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: οἷος
οἱονεί
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: as if
οἴονται
οἷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • so, so as
  • such as
  • what (manner of)
  • which
  • of what sort
  • Negative: Οὐχ οἷον not as though
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMοἷοςοἵαοἷον
GENοἵουοἵαςοἵου
DATοἵῳοἵᾳοἵῳ
ACCοἷονοἵανοἷον
VOCοἷεοἵαοἷε
Plural
 MascFemNeut
NOMοἷοιοἷαιοἷα
GENοἵωνοἵωνοἵων
DATοἵοιςοἵαιςοἵοις
ACCοἵουςοἵαςοἷα
VOCοἷοιοἷαιοἷα
οἰός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc/Fem
 • Root: ὄις
οἶος δή
 • Parse: Adjective
 • Meaning: all alone
οἵου
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: οἷος
οἵους
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οἷος
οἵπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: whither
οἶς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sheep, ram, ewe
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMοἶςοἶες
GENοἰόςοἰῶν
DATοἰίοἰσί
ACCοἶνοἶς
VOCοἶ, ᾦοἶες
οἷς
 • Parse: Relative Pronoun: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὅς
οἶσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to be, exist
 • Root: εἰμί
οἴσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
οἴσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: φέρω
οἴσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: φέρω
οἶσθα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἴδω
οἴσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: φέρω
οἴσουσι, οἴσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
οἰστόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root:οἰστός
οἰστός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • endurable, what can be endured
 • Forms:
  • οἰστόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
οἰστράω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sting
 • Forms:
  • οἰστρηθέντα
   • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
   • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
οἰστρηθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root:οἰστράω
οἰστρηλασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mad passion, impulse
 • Forms:
οἰστρηλασίαν
οἶστρον
οἶστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • anything that drives someone crazy
  • vehement desire, insane passion, frenzy
  • the gadfly, breese (insect which infests cattle; not a misspelling of breeze)
οἴστρων
οἴσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: φέρω
οἵτινες
οἰφί
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an ephah (a volume measure of 22.9 litres)
οἴχεσθαι
οἰχήσεται
οἴχομαι
 • Meaning:
  • to set out, go, depart, be destroyed, be gone
  • to disappear
 • Forms:
  • οἴχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • οἰχήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ᾤχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ᾠχόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ᾠχόμεσθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ᾠχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ᾤχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ᾤχου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
οἵῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: οἷος
οἰωνιεῖσθε
οἰωνιεῖται
οἰωνίζεται
οἰωνίζετο
οἰωνίζομαι
 • Meaning:
  • to foretell, predict
  • to practise divination
  • to practise ornithomancy (fortelling the future by the flight and cries of birds)
  • to guess
 • Forms:
  • οἰωνιεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • οἰωνιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • οἰωνισάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
  • οἰωνίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • οἰωνίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • οἰωνίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • οἰωνιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • οἰωνίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
οἰωνιζόμενος
οἰωνίζοντο
οἰωνισάμην
οἰωνίσαντο
οἰώνισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: divination by the flight or cries of birds
 • Forms:
οἰωνίσματα
οἰωνισμάτων
οἰωνισμοί
οἰωνισμόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: divination from the flight of birds
 • Root: οἰώνισμα
οἰωνισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • omen
  • practice of divination
 • Forms:
οἰωνισμῷ
οἰωνόβρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bird food, fit to be eaten by birds, edible for birds
 • Forms:
  • οἰωνοβρώτους Adj: Acc Plur Masc
οἰωνοβρώτους
οἰωνοῖς
οἰωνόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: large bird, bird of prey
 • Root: οἰωνός
οἰωνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an omen (taken from a bird or its entrails)
  • portent, presage
  • bird, large bird, bird of prey
 • Forms:
οἰωνοσκόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: soothsayer, augur, bird watcher, reader of omens
οἰωνῶν