νή
 • Parse: particle
 • Meaning:
  • a particle of attestation (accompanied by the object invoked or appealed to in confirmation)
  • a particle of strong affirmation

   νὴ τὴν ὑγιείαν Φαραώ
   by the health of Pharaoh (Gen 42:15,16)

  • I protest by
  • As sure as
νῆας
νηδύος
νηδύς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stomach, belly, paunch, womb
 • Forms:
  • νηδύοςNoun: Gen Sing Fem
νῆες
νήθει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: νήθω
νήθειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: νήθω
νήθουσι, νήθουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: νήθω
νήθω
 • Meaning: to spin (i.e., draw out wool etc. to convert it into threads or yarn for weaving)
 • Forms:
  • ἔνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • νενησμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • νενησμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • νενησμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
  • νήθει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • νήθειν Verb: Pres Act Infin
  • νήθουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
νηί
νηκτά
νηκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • swimming, floating
  • ability to swim
 • Forms:
  • νηκτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
νηός
νήπια
νηπιάζετε
νηπιάζω
 • Meaning: to be a child; to act as a babe, i.e., (figuratively) innocently
 • Forms:
  • νηπιάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
νήπιοι
νηπίοις
νηπιοκτόνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: slaying children, infanticidal
 • Forms:
  • νηπιοκτόνου Adj: Gen Sing Masc/Neut
νηπιοκτόνου
νήπιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νήπιος
νήπιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • immature
  • Figurative: mentally undeveloped
  • Figurative: morally innocent, morally undeveloped
  • gentile, kind
  • Note: It is possible that this word in IThess 2:7 should be spelled without the initial ν, thus ἤπιοι
 • Substantival Meaning:
  • baby, infant
  • child, minor, juvenile
  • Figurative: simple-minded person
  • Figurative: a new Christian, immature Christian
 • Forms:
νηπιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: infancy, innocence, child-likeness, childhood, childishness
 • Forms:
νηπιότητα
νηπιότητι
νηπιότητος
νηπίου
νηπίους
νηπιώδει
νηπιώδης
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • childish
 • Forms:
  • νηπιώδει Adj: Dat Sing Masc
νηπίων
νήσαντες
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • to swim, float
 • Root:νέω
νησίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: islet
 • Forms:
  • νησιδίῳ Noun: Dat Sing Neut
νησιδίῳ
νησίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: island, small island, an islet
νῆσοι
νήσοις
νῆσον
νῆσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • island, isle
  • an inhabitant of an island
 • Forms:
νήσου
νήσους
νηστεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fast, fasting
  • abstinence (from lack of food, or voluntary and religious)
  • the fast of the Day of Atonement
 • Forms:
νηστείᾳ
νηστεῖαι
νηστείαις
νηστείαν
νηστείας
νήστεις
νηστειῶν
νηστεύειν
νηστεύεις
νηστεύετε
νηστεύητε
νηστεύομεν
νηστεύοντες
νηστεύοντος
νηστευόντων
νηστεύουσι, νηστεύουσιν
νηστεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: νηστεύω
νηστεύσαντες
νηστεύσαντος
νηστεύσας
νηστευσασῶν
νηστεύσατε
νηστεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: νηστεύω
νηστεύσητε
νήστευσον
νηστεύσουσι, νηστεύσουσιν
νηστεύσωσι, νηστεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: νηστεύω
νηστεύω
 • Meaning: to fast, abstain from food (religiously)
 • Forms:
Present Verbs
 • νηστεύειν Verb: Pres Act Infin
 • νηστεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • νηστεύητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • νηστεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • νηστεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • νηστεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • νηστεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
Present Participles
 • νηστεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • νηστευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • νηστεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • νηστεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐνήστευε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐνήστευες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐνήστευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνήστευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • νηστεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • νηστεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • νήστευσον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
Aorist Verbs
 • νηστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • νηστεύσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἐνήστευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐνηστεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐνήστευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνήστευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • νηστεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • νηστεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • νηστεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • νηστεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Aorist Participles
 • νηστεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • νηστευσασῶν Part: Aor Act Gen Plur Fem
 • νηστεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • νηστεύσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
Perfect
 • νενηστεύκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
νηστεύων
νήστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who is fasting
νῆστις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fasting; not eating, i.e., abstinent from food (religiously)
 • Note: Also acts as an adjective
 • Forms:
  • νήστεις Adj: Acc Plur Masc
νηστόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νηστός
νηστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: spun

  τὸ κόκκινον τὸ νηστὸν
  spun scarlet thread (Exod 31:4)

 • Forms:
  • νηστόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
νήσῳ
νήσων
νηφάλεον
νηφαλέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sober, i.e., (figuratively) circumspect
 • Forms:
  • νηφάλεον Adj: Acc Sing Masc
  • νηφαλέους Adj: Acc Plur Masc
νηφαλέους
νηφάλιον
νηφάλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sober, temperate, self-controlled
 • Forms:
  • νηφάλιον Adj: Acc Sing Masc
  • νηφαλίους Adj: Acc Plur Masc
νηφαλίους
νῆφε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: νήφω
νήφειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to be sober
 • Root: νήφω
νήφοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: νήφω
νήφω
 • Meaning:
  • to be sober, abstain from wine, keep sober
  • to be clear-headed, wide-awake
  • to be well-balanced, self-controlled
  • to watch, be discreet
 • Forms:
  • νήψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • νῆφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • νήφοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • νήφωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • νήψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
νήφωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: νήφω
νήχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: νήχω
νήχω
 • Meaning: to swim
 • Forms:
  • νήχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
νήψας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to be sober; to drink no wine
 • Root:νήφω
νήψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: νήφω
νήψεως
νῆψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sobriety, soberness
 • Forms:
  • νήψεως Noun: Gen Sing Fem
νήψωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: νήφω
νηῶν