ἐνδεδεμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐνδέω
ἐνδεδεμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ἐνδέω
ἐνδεδεμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἐνδέω
ἐνδεδεμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἐνδέω
ἐνδέδεσαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐνδέω
ἐνδεδύκει
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδύκειν
ἐνδεδυκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυκότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυκότι
 • Parse: Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυναμωμένος
ἐνδέδυσαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνδέδυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεεῖ
ἐνδεεῖς
ἐνδεεῖται
ἐνδεέσι
ἐνδεέστερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἐνδεής
ἐνδεέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἐνδεής
 • Meaning: poorer, more needy
ἐνδεῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἐνδεής
ἐνδεηθήσεται
ἐνδεηθήσῃ
ἐνδεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἐνδεέστερος
 • Meaning:
  • poor, impoverished, needy
  • lacking, deficient in, void
 • Forms:
ἔνδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: want, need, lack, poverty, deficiency
 • Forms:
ἐνδείᾳ
ἔνδειαν
ἐνδείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἔνδεια
ἔνδειγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: evidence, plain indication
ἐνδεικνύμενοι
ἐνδεικνύμενος
ἐνδεικνυμένους
ἐνδεικνυμένων
ἐνδείκνυμι
 • Active Meaning:
  • to indicate, point out
  • to show, demonstrate (something)
  • to do (something) to (someone)
  • to cause to see
  • to subject to, treat with
 • Middle Meaning:
  • to show forth oneself
  • to show what is one's own
  • to display
  • to exhibit
 • Passive Meaning:
  • to be marked
  • to be pointed out
  • to be shown
 • Forms:
Present
 • ἐνδεικνύσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐνδεικνύμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐνδεικνύμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐνδεικνυμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐνδείκνυνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐνδείκνυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐνδεικνυμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
Imperfect
Future
 • ἐνδειξόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
Aorist
 • ἐνδειξάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἐνδείξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐνδειχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐνδείξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐνδείξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐνδείξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐνεδείχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεδείξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐνεδείξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐνδείκνυνται
ἐνδείκνυσαι
ἐνδείκνυσθαι
ἐνδεικνύσθω
ἐνδεικνύω
 • Meaning: to show in, demonstrate
 • Forms:
  • ἐνδείκνυσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνεδειξάμεθα Verb: 1Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἐνεδείξαντο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Plur
ἐνδείκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: informer, complainant
ἐνδεικτικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: probatively
ἐνδείξασθαι
ἐνδείξασθε
ἐνδειξάσθωσαν
ἐνδείξηται
ἔνδειξιν
ἔνδειξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sign, omen
  • proof
 • Forms:
ἐνδειξόμενος
ἐνδείξωμαι
ἐνδειχθῇ
ἕνδεκα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: eleven
ἑνδεκάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: eleven times
ἑνδεκάμηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: period of eleven months, eleven month old
ἑνδεκάτῃ
ἑνδεκάτην
ἑνδεκάτης
ἑνδέκατον
ἑνδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eleventh, 11th
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑνδέκατοςἑνδεκάτηἑνδέκατον
GENἑνδεκάτουἑνδεκάτηςἑνδεκάτου
DATἑνδεκάτῳἑνδεκάτῃἑνδεκάτῳ
ACCἑνδέκατονἑνδεκάτηνἑνδέκατον
VOCἑνδέκατεἑνδεκάτηἑνδέκατε
Plural
 MascFemNeut
NOMἑνδέκατοιἑνδεκάταιἑνδέκατα
GENἑνδεκάτωνἑνδεκάτωνἑνδεκάτων
DATἑνδεκάτοιςἑνδεκάταιςἑνδεκάτοις
ACCἑνδεκάτουςἑνδεκάταςἑνδέκατα
VOCἑνδέκατοιἑνδεκάταιἑνδέκατα
ἑνδεκάτου
ἑνδεκάτῳ
ἐνδελεχεῖς
ἐνδελεχέω
 • Note: Also spelled ἐνδελεχίζω
 • Meaning: to continue
 • Forms:
  • ἐνδελεχήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐνδελεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: continuous, perpetual, unbroken
 • Forms:
ἐνδελεχήσει
ἐνδελεχιεῖ
ἐνδελέχιζε
ἐνδελεχίζοντι
ἐνδελεχίζω
 • Note: Also spelled ἐνδελεχέω
 • Meaning:
  • to persevere, continue, linger, perpetuate
  • to apply frequently
  • to continue to exist, persist
  • to keep company with, dally, flirt, make a pass (for sexual favours)
 • Forms:
  • ἐνδελεχιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐνδελέχιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνδελεχίζοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • ἐνδελεχίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐνδελεχισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἐνδελεχίζων
ἐνδελεχισθήσεται
ἐνδελεχισμόν
ἐνδελεχισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Note: Also spelled ἐνδελεχιστός
 • Meaning:
  • continuity, persistence, perpetual
  • perpetuity
  • custom, habit
  • continuousness
ἐνδελεχισμοῦ
ἐνδελεχοῦς
ἐνδελεχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: continually, continuously, perpetually
ἐνδέομαι
 • Meaning: to be in want, lack
ἐνδεόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐνδέω
ἐνδεοῦς
ἔνδεσμον
ἔνδεσμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bonding
  • bundle, bag, purse
ἐνδέσμους
ἐνδέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • it can be; negatively: cannot be
  • it is accepted in,
  • it is admitted as possible
ἐνδέχηται
ἐνδέχομαι
 • Parse: Impersonal Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Impersonal: it is possible
  • to be feasible, practicable
  • to admit of, be possible that
  • to take upon oneself
 • Forms:
  • ἐνδέχηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἐνδεχόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἐνδεχόμενα
ἐνδεχομένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as far as possible, to the best of his ability, the best possible, as best as possible
ἐνδέω
 • Active Meaning:
  • to bind in, entangle, involve
  • to fasten inside
 • Middle Meaning:
  • to lack, need, be in want of
 • Forms:
  • ἐνδεδεμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐνδεδεμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐνδεδεμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐνδεδεμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐνδέδεσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνδεεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐνδεηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνδεηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνδεόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐνδήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐνδήσουσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἐνδημέω
 • Meaning: to be at home, be present, be in one's own country, i.e., home; opposite to ἐκδημέω
 • Forms:
  • ἐνδημῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνδημοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἐνδημῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐνδημέω
ἐνδημοῦντες
ἐνδήσουσι, ἐνδήσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐνδέω
ἐνδιαβάλλειν
ἐνδιαβάλλοντες
ἐνδιαβαλλόντων
ἐνδιαβάλλω
 • Meaning:
  • to slander, calumniate, speak ill of
  • to make false and defamatory statements about
  • to accuse falsely
  • to dissuade (from a course of action), prevent, thwart

   ἀνέστη ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐνδιαβάλλειν αὐτόν
   the angel of God rose up to dissuade him (Balaam) (Num 22:22)

 • Forms:
  • ἐνδιαβάλλειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνδιαβάλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐνδιαβαλλόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἐνδιέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνδιέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐνδιαλλάσσω
 • Meaning: to be a sodomite, practice homosexuality
 • Forms:
  • ἐνδιηλλαγμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
ἐνδιηλλαγμένου
ἐνδιατρίβοντες
ἐνδιατρίβω
 • Meaning:
  • to continue doing (something)
  • to linger, spend time
  • to continue engaging oneself in something with pleasure
 • Forms:
  • ἐνδιατρίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐνδιατρίψει
ἐνδιδύσκεσθαι
ἐνδιδυσκόμενοι
ἐνδιδύσκοντα
ἐνδιδύσκονται
ἐνδιδύσκουσι, ἐνδιδύσκουσιν
ἐνδιδύσκω
 • Active Meaning:
  • to clothe, dress
 • Middle Meaning:
  • to put on (a garment), wear
 • Forms:
  • ἐνδιδυσκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐνδιδύσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐνδιδύσκοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ἐνδιδύσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνδιδύσκουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνδιδύσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεδιδύσκετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐνδίδωμι
 • Meaning:
  • to give in, subside, give up, fail
  • to lose strength and flag
 • Forms:
  • ἐνέδωκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐνδῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐνεδίδου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἐνδιέβαλλον
ἔνδικον
ἔνδικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: just, in the right, equitable
 • Forms:
  • ἔνδικον Adj: Acc Sing MFN
  • ἔνδικον Adj: Nom Sing Neut
ἐνδογενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: born at home, born in the house
 • Forms:
ἐνδογενοῦς
ἔνδοθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from within, within, inside
ἐνδόμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • building
  • structure
 • Concord:

  NT: Rev. 21:18
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἔνδον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • within, inside
  • into a space inside
ἔνδοξα
ἐνδοξάζεσθαι
ἐνδοξάζομαι
ἐνδοξαζόμενος
ἐνδοξαζομένου
ἐνδοξάζω
 • Active Meaning:
  • to invest with glory
  • to glorify
  • to think about
 • Passive Meaning:
  • to be glorified
  • to attain fame and esteem
 • Forms:
  • ἐνδοξάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐνδοξάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐνδοξαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐνδοξαζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἐνδοξασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐνδοξασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐνδοξασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐνδοξασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνδοξάσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
ἐνδοξασθῇ
ἐνδοξασθῆναι
ἐνδοξασθήσομαι
ἐνδοξασθήσονται
ἐνδοξάσθητι
ἔνδοξοι
ἐνδόξοις
ἔνδοξον
ἔνδοξος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἐνδοξότερος
 • Note: For superlative, see ἐνδοξότατος
 • Meaning:
  • honoured, distinguished, eminent
  • highly esteemed, highly valued
  • honourable
  • glorious, splendid
  • generally acclaimed, highly regarded
 • Forms:
ἐνδοξότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἔνδοξος
 • Meaning: most honoured, most distinguished, most eminent
ἐνδοξότεραι
ἐνδοξότεροι
ἐνδοξότερον
ἐνδοξότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἔνδοξος
 • Meaning: more honoured, more distinguished, more eminent
ἐνδόξου
ἐνδόξους
ἐνδόξῳ
ἐνδόξων
ἐνδόξως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • gloriously, honourably
  • in a manner that brings honour
ἐνδόσθια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: entrails, guts, appurtenances
 • Forms:
  • ἐνδοσθίοις Noun: Dat Plur Neut
  • ἐνδοσθίων Noun: Gen Plur Neut
ἐνδοσθίοις
ἐνδοσθίων
ἔνδυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: clothing, garment
 • Forms:
ἐνδύμασι, ἐνδύμασιν
ἐνδύματα
ἐνδύματος
ἐνδυμάτων
ἐνδυναμοῦ
ἐνδυναμοῦντι
ἐνδυναμοῦντος
ἐνδυναμοῦσθε
ἐνδυναμούσθωσαν
ἐνδυναμόω
 • Active Meaning:
  • to strengthen
  • to make strong
  • to be strong
  • to give power to
 • Passive Meaning:
  • to become strong
 • Forms:
Present
 • ἐνδυναμούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐνδυναμοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐνδυναμώσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἐνδυναμοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐνδυναμοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἐνδυναμοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
Imperfect
 • ἐνεδυναμοῦτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἐνδυναμώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐνεδυναμώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐνεδυναμώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐνεδυναμώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐνδυναμωθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐνδυναμωθεῖσαι Part: Aor Pass Nom Plur Fem
 • ἐνδυναμώσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἐνεδυναμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεδυναμώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐνεδυνάμωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεδυνάμωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐνδεδυναμωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐνδυναμωθεῖσαι
ἐνδυναμωθῇ
ἐνδυναμώσαντι
ἐνδυναμώσας
ἐνδυναμώσω
ἐνδύνοντες
ἐνδύνω
 • Meaning:
  • to creep in, enter, go in
  • to live alone, retire within
 • Forms:
  • ἐνδύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἐνδύουσι, ἐνδύουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐνδύω
ἔνδυσαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνδύσαιντο
ἐνδυσάμενοι
ἐνδυσάμενος
ἐνδύσασθαι
ἐνδύσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐνδύω
ἐνδυσάσθωσαν
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐνδύω
ἐνδύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐνδύω
ἐνδυσάτω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνδύσεις
ἐνδύσεται
ἐνδύσεως
ἐνδύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνδύσησθε
ἐνδύσηται
ἔνδυσιν
ἔνδυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dressing, a putting on, wearing of clothing
  • clothing, dress
ἐνδύσομαι
ἔνδυσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνδύσονται
ἐνδύσουσι, ἐνδύσουσιν
ἐνδύσω
ἐνδύσωμαι
ἐνδυσώμεθα
ἐνδύσωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐνδύω
ἐνδύσωσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐνδύω
ἐνδύω
 • Active Meaning:
  • to put on
  • to enter
  • to clothe in, dress, wear
 • Middle Meaning:
  • to clothe oneself
  • to put on clothes
 • Passive Meaning:
  • to be clothed in
  • to have on
 • Forms:
Present
 • ἐνδύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐνδύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐνδύσωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐνεδυόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
Future
 • ἐνδύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐνδύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐνδύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐνδύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐνδύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐνδύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐνδύσομαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἔνδυσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐνδύσαιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
 • ἐνδυσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἐνδυσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐνδύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐνδύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐνδυσάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἐνδύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐνδυσάτω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • ἐνδύσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἐνδύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἔνδυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνδύσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐνδυσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἐνδύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐνέδυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐνεδυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐνεδῦσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεδύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐνέδυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐνεδύσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐνεδύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐνέδυσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεδύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • ἐνδεδύκειν Verb: Perf Act Infin
 • ἐνδεδύκει Verb: Perf Act Subj 3rd Sing
 • ἐνδέδυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνδέδυσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐνδεδυμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐνδεδυκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐνδεδυκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἐνδεδυκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
 • ἐνδεδυκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • ἐνδεδυκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἐνδεδυμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐνδεδυμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐνδεδυμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐνδεδυμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐνδεδυμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐνδεδυμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • ἐνδεδυμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐνδεδυμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • ἐνδεδυμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐνεδεδύκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεδεδύκειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • ἐνεδιδύσκοντο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐνδώμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: interior structure, construction, foundation, enclosing with a wall
ἐνδώσει
ἐνδῶσι, ἐνδῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐνδίδωμι