ἀναμάρτητον
ἀναμάρτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sinless, without sin, without missing, never committing sin, unfailing, unerring, innocent
 • Forms:
ἀναμαρτήτους
ἀναμαρτήτων
ἀναμαρυκάομαι
 • Meaning: to ruminate, chew the cud
 • Forms:
  • ἀναμαρυκωμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
ἀναμαρυκωμένων
ἀναμείγνυται
ἀναμείνατε
ἀναμείνῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Meaning: to wait for, await
 • Root: ἀναμένω
ἀνάμεινον
ἀναμεῖξαι
ἀναμείξεως
ἀνάμειξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • mingling
  • intermarriage, mixed marriage
  • sexual intercourse
 • Forms:
ἀναμεμειγμένοι
ἀναμεμειγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀναμίγνυμι
ἀναμεμειγμένος
ἀναμεμεῖχθαι
ἀνάμενε
ἀναμένει
ἀναμένειν
ἀναμενεῖτε
ἀναμεμίχθαι
ἀναμένοντες
ἀναμένω
 • Meaning:
  • to wait, wait for, expect, await
  • to eagerly await the arrival of something or someone
  • to remain
 • Forms:
Present
 • ἀνάμενε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναμένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναμένειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναμένοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀναμένων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀνέμενον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀνέμενον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀναμενεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἀναμείνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνάμεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνεμείναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
ἀναμένων
ἀναμέσον
ἀνάμεσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • in the interior, in the midland, within the country
  • between
 • Forms:
ἀναμηρύκησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: rumination, chewing
ἀναμίγνυμι
 • Meaning: to mix up, mix together
 • Forms:
  • ἀναμείγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀναμεῖξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀναμεμεῖχθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • ἀναμεμειγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀναμεμειγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀναμεμειγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἀναμεμειγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἀναμιμνήσκεσθε, ἀναμιμνῄσκεσθε
ἁναμιμνῃσκομένου
ἀναμιμνήσκουσα
ἀναμιμνῄσκουσαν, ἀναμιμνήσκουσαν
ἀναμιμνήσκω
 • Note: also spelled ἀναμιμνῄσκω
 • Active Meaning:
  • to recall, call to mind, remind, recollect, remember
 • Passive Meaning:
  • to record, make mention of
 • Forms:
Present
 • ἀναμιμνήσκεσθε, ἀναμιμνῄσκεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἁναμιμνῃσκομένου, ἁναμιμνῃσκομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἀναμιμνήσκουσα, ἀναμιμνῄσκουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἀναμιμνῄσκουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἀναμιμνῄσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future
 • ἀναμνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναμνησθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀναμνησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀνεμνήσθην Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνεμνήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀναμνησθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ἀναμνῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναμνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναμνησθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀναμνήσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἀναμνησθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀνεμνήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνεμνήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀναμιμνῄσκων, ἀναμιμνήσκων
ἀνάμιξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mingling
  • sexual intercourse
ἀναμίσγω
 • Meaning: to mix among, intermingle
 • Forms:
  • ἀναμεμίχθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
ἀναμνῆσαι
ἀναμνήσατε
ἀναμνήσει
ἀναμνησθείη
ἀναμνησθείς
ἀναμνησθήσεσθε
ἀναμνησθήσεται
ἀναμνήσθητε
ἀναμνησθῶσι, ἀναμνησθῶσιν
ἀνάμνησιν
ἀνάμνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: recollection, remembrance (again)
ἀναμοχλεύοντες
ἀναμοχλεύω
 • Meaning: to raise by a lever, sever with a lever, force open, wrench open
 • Forms:
  • ἀναμοχλεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἀναμφισβητήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: indisputably, unquestionably, unequivocally, without dispute