ξηρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ξηρός
ξηραί
ξηραίνεσθαι
ξηραίνεται
ξηραινόμεναι
ξηραινόμενος
ξηραίνονται
ξηραίνω
 • Active Meaning:
  • to dry, dry up
 • Passive Meaning:
  • to be dried, be dried up
  • to become dry
  • to pine away
  • to be withered, wither, shrivel
  • to be ripe, be over-ripe
  • to be paralyzed, incapable of motion, become rigid
 • Forms:
Present
 • ξηραινόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ξηραινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ξηραίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ξηραίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ξηραίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ξηραίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ξηρανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ξηρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ξηρανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ξηρανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ξηρανθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • ἐξήρανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξήρανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξήρανας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξηράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξηράνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐξηράνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ξηρανθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ξηρανθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
 • ξηρανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ξηρανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἐξηραμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐξήρανται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ξηραίνων
ξηράν
ξηρανεῖ
ξηρανθείη
ξηρανθείσης
ξηρανθῇ
ξηρανθῆναι
ξηρανθήσεται
ξηρανθήσονται
ξηρανθῶσιν
ξηρανῶ
ξηρᾶς
ξηράς
ξηρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • desiccation, dryness, drought
  • dry land

   παρήλθοσαν ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης ἐν ξηρασίᾳ
   they passed through the midst of the sea on dry land (Neh 9:11)

 • Forms:
ξηρασίᾳ
ξηρασίας
ξῆροι
ξηρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ξηρός
ξηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • arid, dry, dry land, parched, withered
  • lacking fluid or moisture
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMξηρόςξηράξηρόν
GENξηροῦξηρᾶςξηροῦ
DATξηρῷξηρᾷξηρῷ
ACCξηρόνξηράνξηρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMξηροί
ξῆροι
ξηραίξηρά
GENξηρῶν
DATξηροῖςξηραῖςξηροῖς
ACCξηρούςξηράςξηρά
ξηρότερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • drier
ξηροῦ
ξηρούς
ξηρῷ
ξηρῶν