ἄδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • freedom from fear, safe conduct
  • license, permission
ἄδειαν
ἀδείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἄδεια
ᾄδειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ᾄδω
ἄδειπνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: supperless, without the evening meal
ᾄδεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to sing
 • Root: ἀείδω
ἀδελφαί
ἀδελφαῖς
ἀδελφάς
ἀδελφέ, ἄδελφε,
ἀδελφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sister (biological relative)
  • closely related female
  • sister (dear friend, beloved)
ἀδελφῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord:

  NT: Phe 2;
  LXX: Gen 30:8; 34:31; Lev 18:18; 21:3; Num 6:7; Cant 8:8; Eze 44:25; Hos 2:1;
  Apocrypha: Vis 2:3

ἀδελφήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord:

  NT: John 11:5, 28; Rom 16:1,15; 1Cor 9:5;
  LXX: Gen 24:59,60; 25:20; 28:9; 30:1; 34:13,14,27; 36:3; Ex 6:20,23; Lev 20:17; Num 25:18; 26:59; 2Sam 13:2,4,22,32; 17:25; 1King 11:192; 12:24e; 1Chron 7:32; Job 17:14; Prov 7:4; Eze 22:11;
  Apocrypha: 3Macc 1:1; Tob 7:9,12; 8:7
  Apostolic Fathers: 2Clem 12:5; Vis 1:1:1,7; 2:3:1

ἀδελφῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord:

  NT: John 11:1; Acts 23:16; 2John 13;
  LXX: Gen 24:302; 29:13; Lev 18:9,12,13; 20:17,192; Deut 27:22,23; 1Chron 4:3,19; 7:15; Eze 16:49; 23:11,18,31,32,33
  Apocrypha: Susanna 62; Tob 8:21

ἀδελφιδέ
ἀδελφιδέος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Nephew
ἀδελφιδόν
ἀδελφιδός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: kinsman, relative, beloved one, dear relative
 • Meaning: nephew, son of a person's brother or sister
ἀδελφιδοῦ
ἀδελφιδοῦν
ἀδελφιδοῦς
ἀδελφιδῷ
ἀδελφικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: brotherly, in a manner befitting brotherhood
 • Concord:

  Apocrypha: 4Macc 13:9

ἀδελφοί
 • Parse: Noun: Nom/Voc Plur Masc
 • Root: ἀδελφός
 • Concord: [448 entries]
ἀδελφοῖς
ἀδελφοκτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fratricide
 • Concord:

  Apostolic Fathers: 1Clem 4:7

ἀδελφοκτονίαν
ἀδελφοκτονίας
ἀδελφοκτόνοις
ἀδελφοκτόνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fratricidal, murdering a brother, murdering a sister
 • Concord:

  Apocrypha: Wis 10:3

ἀδελφόν
ἀδελφοπρεπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as befits a brother, the brotherhood
 • Concord:

  Apocrypha: 4Macc 10:12

ἀδελφός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • brother (biological)
  • son-in-law
  • closely related male
  • blood relation, kinsman
  • brother (a person of common interest)
  • ally
  • members of the same religious community
  • neighbour
  • colleague at work

   οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελφοῖς αὐτῶν
   the Levites prepared for themselves and the priests their "brothers" (1Esdras 1:14)

  • a formal address to strangers

   ἀδελφοί, πόθεν ἐστὲ ὑμεῖς;
   Gentlemen, where are you from? (Gen 29:4)

ἀδελφότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brotherhood, brothers, brotherliness
 • Concord:

  NT: 1Pet 2:17; 5:9;
  Apocrypha: 1Macc 12:10,18; 4Macc 9:23; 10:3,15; 13:19,27
  Apostolic Fathers: 1Clem 2:4; Man 8:10

ἀδελφότητα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἀδελφότης
 • Concord:

  NT: 1Pet 2:17
  Apocrypha: 1Macc 12:10; 4Macc 9:23; 10:15
  Apostolic Fathers: Man 8:10

ἀδελφότητι
ἀδελφότητος
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀδελφότης
 • Concord:

  Apocrypha: 1Macc 12:18; 4Macc 10:3; 13:19,27;
  Apostolic Fathers: 1Clem 2:4

ἀδελφοῦ
ἀδελφούς
ἀδελφῷ
ἀδελφῶν
ἀδεσπότοις
ἀδέσποτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without a master
ἄδεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ᾄδω
 • Concord:

  Apostolic Fathers: I-Eph 4:1

ᾄδεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ᾄδω
 • Concord:

  Apostolic Fathers: Diogn 11:6

ᾄδετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Meaning: to sing
 • Root: ἀείδω
ἀδεῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without fear, without disturbance
 • Concord:

  Apocrypha: 3Macc 2:32;
  Apostolic Fathers: Mart-Pol 7:2