νύκτα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: νύξ
νύκτας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: νύξ
νυκτερεύω
 • Meaning: to spend the night, to bivouac a troop
νυκτερίδα
νυκτερίδες
νυκτερινάς
νυκτερινή
νυκτερινῇ
νυκτερινόν
νυκτερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: by night, nightly, nocturnal
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMνυκτερινόςνυκτερινήνυκτερινόν
GENνυκτερινοῦνυκτερινῆςνυκτερινοῦ
DATνυκτερινῷνυκτερινῇνυκτερινῷ
ACCνυκτερινόννυκτερινήννυκτερινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMνυκτερινοίνυκτεριναίνυκτερινά
GENνυκτερινῶννυκτερινῶννυκτερινῶν
DATνυκτερινοῖςνυκτεριναῖςνυκτερινοῖς
ACCνυκτερινούςνυκτερινάςνυκτερινά
νυκτερινοῦ
νυκτερίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a bat, Chiroptera
 • Forms:
νυκτερίσιν
νύκτες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: νύξ
νυκτί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: νύξ
νυκτικόρακα
νυκτικόραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the night-raven, night-owl, long-eared owl
 • Forms:
νυκτός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: νύξ
νυκτῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: νύξ
νύκτωρ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by night
νυμφαγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • one who leads the bride to the groom's house
  • groom's best man, groomsman
  • best friend, closest friend
νυμφαγωγῷ
νύμφαι
νύμφαις
νύμφας
νυμφεύσεως
νύμφευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wedding, bridal, marriage
νύμφη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bride, a young married woman, newly married wife
  • daughter-in-law, a son's wife
 • Forms:
νύμφῃ
νύμφην
νύμφης
νυμφίδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bridal
 • Forms:
νυμφικά
νυμφικὴν
νυμφικὸν
νυμφικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bridal, marriage
 • Forms:
  • νυμφικὴν Adj: Acc Sing Fem
  • νυμφικὸν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • νυμφικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
νυμφικοῦ
νυμφικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of the Nymphs
 • Forms:
  • νυμφικά
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
νυμφίον
νυμφίος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bridegroom, newly married husband
  • son-in-law
νυμφίου
νυμφίῳ
νυμφοστόλος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • escorting the bride
νυμφών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bride chamber, the bridal room
 • Forms:
νυμφῶνα
νυμφῶνι
νυμφῶνος
νυμφῶσι, νυμφῶσιν
νῦν
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: mouse
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Isa. 66:17
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

νῦν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • now, at the present time
  • henceforth, hereafter, of late, soon, present, this (time)
  • καὶ νῦν = and now (indicates a new phase or turn in the discourse)
  • νῦν οὖν = now then (introduces a proposal as a result of what has just happened)
  • under the present circumstances, this being the case

   ὅτι τὸν κύριον ἐγκατέλιπον ... νῦν καταφάγεται αὐτοὺς ἡ ἐρυσίβη
   Because they have forsaken the Lord ... now shall the cankerworm devour them (Hos 5:7)

  • ἀπὸ τοῦ νῦν = from now on

   Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν ...
   Therefore from now on we recognize no one ... (2Cor 5:16)

  • νῦν καιρῷ = present time

   ἐν τῷ γὰρ νῦν καιρῷ
   for at the present time (Ex 9:14)

  • τὸ νῦν = this time

   ἡμάρτηκα τὸ νῦν
   I have sinned this time (Ex 9:27)

   νῦν δή
   just now

νυνί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: now, just now
νύξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • night, midnight
  • moral darkness, ignorance
 • Forms:
νυξί, νυξίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: νύξ
νύσσω
 • Meaning: to prick, stab, pierce, nudge
 • Forms:
  • ἔνυξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔνυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • νύσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
νύσσων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: νύσσω
νύσταγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: nap, short sleep, slumber
 • Forms:
νυσταγμάτων
νυσταγμόν
νυσταγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • short time of sleep, light sleep
  • drowsiness, dozing, slumber
 • Forms:
νυστάζει
νυστάζεις
νυστάζοντας
νυστάζοντι
νυστάζω
 • Meaning: to slumber, become drowsy, be sleepy, be idle, be almost asleep, doze
 • Forms:
  • ἐνύσταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνύσταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • νυστάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • νυστάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • νυστάζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • νυστάζοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • νυστάξαι Verb: Aor Act Infin
  • νυστάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • νυστάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • νυστάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
νυστάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: νυστάζω
νυστάξει
νυστάξῃ
νυστάξουσι, νυστάξουσιν
νύττειν
νυχθήμερον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: night and day; a day-and-night, i.e., full day of twenty-four hours