ἀγαπᾷ
ἀγάπα
ἀγάπαις
ἀγαπᾷν
ἀγαπᾶν
ἀγαπᾷς
ἀγαπᾶτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπάτω
ἀγαπάω
 • Meaning:
  • to love (in a social or moral sense), cherish, welcome affectionately, treat with affection
  • to accept the authority of (someone), display respect for (someone)
  • to take delight in (something)
  • to desire strongly
 • Forms:
Present Verbs
 • ἀγαπᾶν Verb: Pres Act Infin
 • ἀγαπῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • ἀγαπάω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀγαπᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀγαπᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγαπῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀγαπᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀγαπῶσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀγαπᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀγαπάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀγαπῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἀγαπᾶτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἀγαπῶμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
Present Active Participles
 • ἀγαπῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀγαπῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀγαπῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀγαπῶντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἀγαπῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀγαπώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀγαπώσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἀγαπῶσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἀγαπῶσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἠγάπα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαπᾶτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἠγάπων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠγάπων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀγαπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀγαπηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀγαπήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀγαπήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀγαπήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀγαπήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀγαπήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist Verbs
 • ἠγαπήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀγαπηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀγαπηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἀγαπῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀγαπήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀγαπήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀγαπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀγαπήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀγάπησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀγαπήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἠγαπήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠγαπήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἠγάπησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠγαπήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠγάπησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠγάπησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠγάπησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαπήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
Aorist Participles
 • ἀγαπήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἀγαπήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀγαπήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀγαπήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀγαπήσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
Perfect
 • ἠγάπηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἠγαπήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἠγάπηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἠγαπήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαπήκειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • ἠγάπηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαπηκόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • ἠγαπηκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • ἠγαπημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἠγαπημένε Part: Perf Mid/Pass Voc Sing Fem
 • ἠγαπημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἠγαπημένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἠγαπημένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἠγαπημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἠγαπημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἠγαπημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἠγαπημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἠγαπημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἠγαπημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἠγαπημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • ἠγαπημένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • ἠγαπημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἠγαπημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἀγάπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • love, affection, benevolence
  • Plural: a love-feast
 • Forms:
ἀγάπῃ
ἀγαπηθῆναι
ἀγαπηθήσεται
ἀγαπηθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπηθῶμεν
ἀγάπην
ἀγάπης
ἀγαπῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπήσαντι
ἀγαπήσαντος
ἀγαπήσας
ἀγαπήσασα
ἀγαπήσασιν
ἀγαπήσατε
ἀγαπήσει
ἀγαπήσεις
ἀγαπήσετε
ἀγαπήσεως
ἀγαπήσῃς
ἀγαπήσητε
ἀγάπησιν
ἀγάπησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: love, affection
ἀγαπήσομεν
ἀγάπησον
ἀγαπήσω
ἀγαπήσωμεν
ἀγαπητά
ἀγαπητέ
ἀγαπητή
ἀγαπητῇ
ἀγαπητήν
ἀγαπητοί
ἀγαπητοῖς
ἀγαπητόν
ἀγαπητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • desirable, amiable
 • Substantival Meaning:
  • beloved, dear, dearly loved
 • Note: ἀγαπητῶν is also Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur of ἀγαπάω
 • Forms:
ἀγαπητοῦ
ἀγαπητούς
ἀγαπητῷ
ἀγαπητῶν
 • Parse:
  • Adj: Gen Plur MFN
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur of ἀγαπάω
 • Root: ἀγαπητός
ἀγαπητῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gladly
ἀγαπῶ
ἀγαπῶμαι
ἀγαπῶμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπώμεναι
ἀγαπωμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἀγαπώμενος
ἀγαπῶν
ἀγαπῶντας
ἀγαπῶντες
ἀγαπῶντι
ἀγαπῶντος
ἀγαπώντων
ἀγαπῶσαν
ἀγαπώσας
ἀγαπῶσι, ἀγαπῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω