διαβάθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ladder, a ship's ladder
 • Forms:
διαβάθραι
διαβάθρας
διάβαινε
διαβαίνει
διαβαίνειν
διαβαίνεις
διαβαίνετε
διαβαίνῃς
διαβαίνομεν
διαβαίνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: διαβαίνω
διαβαίνοντες
διαβαίνοντος
διαβαίνω
 • Meaning:
  • to cross over, step across, pass over, come over, pass through
  • to traverse (from one side to another)
  • to stride, walk
 • Forms:
Present
 • διάβαινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • διαβαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διαβαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • διαβαίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • διαβαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • διαβαίνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • διαβαίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • διαβαίνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • διαβαίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διαβαίνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • διαβαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • διέβαινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • διέβαινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διέβαινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διαβήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • διαβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • διαβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • διαβήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • διαβησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • διαβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • διέβαιναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διαβῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • διαβάντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • διαβάς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • διαβάσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • διαβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • διαβῆναι Verb: 2Aor Act Infin
 • διάβηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διάβητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διαβήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • διαβῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • διαβῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • διαβῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • διαβῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • διέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • διέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • διέβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • διέβητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
διαβαίνων
διαβαλεῖν
διαβάλλειν
διαβαλλομένους
διαβάλλω
 • Meaning:
  • to slander, traduce, calumniate, misinform
  • to accuse
 • Forms:
  • διεβλήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • διαβαλών Part: Fut/Aor Act Nom Sing Masc
  • διαβαλεῖν Verb: Fut Act Infin
  • διαβαλεῖν Verb: Aor Act Infin
  • διαβληθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
  • διαβάλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διαβαλόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • διέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
διαβάλλων
διαβαλόντας
διαβαλών
διαβάντας
διαβάντες
διαβάς
διαβάσει
διαβάσεις
διαβάσεων
διαβάσεως
διαβάσης
διάβασιν
διάβασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ford, place of crossing (a river, stream), passage over, crossing over
  • a passage through, a pass (in the mountains)
διαβατήρια
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: Passover; border-crossing offering
διαβατηρίων
διαβεβαιόομαι
 • Meaning: to confirm, affirm constantly, be convinced
 • Forms:
  • διαβεβαιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διαβεβαιούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • διαβεβαιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • διαβεβαιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διαβεβαιοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
διαβεβαιοῦμαι
διαβεβαιούμενος
διαβεβαιοῦνται
διαβεβαιοῦσθαι
διαβεβαιοῦται
διαβῇ
διάβηθι
διάβημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a step along a path
  • a step across
  • area to be covered by a step
  • Figurative: course of action taken
 • Forms:
διαβήματα
διαβῆναι
διαβῇς
διαβήσεσθαι
διαβήσεσθε
διαβήσεται
διαβήσῃ
διαβήσομαι
διαβησόμεθα
διαβήσονται
διάβητε
διαβῆτε
διαβήτω
διαβιάζομαι
 • Middle Meaning:
  • to act deliberately against a command or request
  • to apply force
  • to inflict violence on
  • to use force, violence
  • to enter forcibly (into something)
  • to try hard (in a good sense)
 • Passive Meaning:
  • to be treated violently, be oppressed
  • to occupy (a territory) by force
  • to have burning zeal
  • to proceed with triumphant force
 • Forms:
  • διαβιασάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
διαβιβάζειν
διαβιβάζω
 • Meaning:
  • to cause to cross (a body of water)
  • to carry over, bring over, transport
 • Forms:
  • διαβιβάζειν Verb: Pres Act Infin
  • διαβιβάσαι Verb: Aor Act Infin
  • διαβιβάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διαβιβάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διεβίβασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεβίβασε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
διαβιασάμενοι
διαβιβάσαι
διαβιβάσετε
διαβιβάσῃς
διαβιόω
 • Meaning:
  • to survive without dying immediately
  • to live through, continue to live, pass
 • Forms:
  • διαβιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διαβιώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
διαβιώσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: διαβιόω
διαβλέπω
 • Meaning: to look through, see clearly, recover full sight
 • Forms:
  • διαβλέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διέβλεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαβλέψεις
διαβληθείσης
διαβοάω
 • Active Meaning:
  • to shout out, proclaim, publish
  • to announce throughout, announce abroad
 • Passive Meaning:
  • to be the common talk
  • to be a byword
 • Forms:
  • διαβοηθείσῃ Part: Aor Pass Dat Sing Fem
  • διαβοήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διεβοήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
διαβοήσετε
διαβόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: famous, renowned, noised abroad
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιαβόητοςδιαβόητον
GENδιαβοήτου
DATδιαβοήτῳ
ACCδιαβόητον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιαβόητοιδιαβόητα
GENδιαβοήτων
DATδιαβοήτοις
ACCδιαβοήτουςδιαβόητα
διαβοήτου
διαβολαῖς
διαβολάς
διάβολε
διαβολέω
 • Meaning: to oppose, confront
 • Forms:
  • διαβολήν Verb: Pres Act Infin
διαβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • false accusation with malicious intent, slander, calumny, quarrel, enmity
  • criticism
  • prejudice
  • dissuasion
 • Forms:
 • Note: διαβολάς is an alternate form of διαβολῆς
διαβολήν
διαβολῆς
διαβολικῆς
διαβολικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • slanderous
 • Forms:
  • διαβολικοῦ
  • Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • διαβολικῆς
  • Adj: Gen Sing Fem
διαβολικοῦ
διάβολοι
διάβολον
διάβολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • slanderous, backbiting
 • Substantival Meaning:
  • adversary, someone who intends to hurt someone's well-being and interests
  • slanderer
  • someone who hurts another physically
  • false accuser
  • devil, tempter (in Garden of Eden)
 • Forms:
διαβόλου
διαβόλους
διαβόλῳ
διαβουλευόμενοι
διαβουλεύω
 • Meaning:
  • to deliberate (with evil intent)
  • to discuss thoroughly, take counsel, devise a plan
 • Forms:
  • διαβουλευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
διαβούλια
διαβουλίοις
διαβούλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: counsel, deliberation, decree, intrigue, a plot, design, plan, scheme, ploy
 • Forms:
διαβουλίου
διαβουλίων, διαβουλιῶν
διαβῶ
διαβῶμεν
διαβῶσι, διαβῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διαβαίνω