εἲρ
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρέω
εἰργάζετο
εἰργάζοντο
εἰργασάμεθα
εἰργασάμην
εἰργάσαντο
εἰργάσατο
εἰργάσθαι
εἰργάσθην
εἴργασμαι
εἰργασμένα
εἰργασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐργάζομαι
εἰργασμένος
εἰργασμένου
εἰργασμένων
εἴργασται
εἰργάσω
εἴργειν
εἴργεσθαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root:ἔργω
εἴργεται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root:ἔργω
εἱργμός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cage, prison
 • Forms:
  • εἱργμῶν Noun: Gen Plur Masc
εἱργμῶν
εἶργον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἴργω
εἴργω
 • Meaning: to prevent, hinder, exclude
 • Forms:
  • εἶργον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • εἶργον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • εἶρξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἴρχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
εἴρηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐρέω
εἰρήκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐρέω
εἴρηκαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐρέω
εἴρηκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐρέω
εἰρήκασι, εἰρήκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐρέω
εἰρήκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐρέω
εἴρηκε, εἴρηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρέω
εἰρήκει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρέω
εἰρηκέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Meaning: to flow, run
 • Root: ῥέω
εἰρηκόσι, εἰρηκόσιν
 • Parse: Part: Perf Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: εἶπον
εἰρηκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐρέω
εἰρηκότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἐρέω
εἴρημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: λέγω
εἰρημένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: εἶπον
εἰρημένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: ἐρῶ
εἰρημένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐρέω
εἰρημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐρέω
εἰρημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: λέγω
εἰρημένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἐρῶ
εἰρημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: εἶπον
εἰρηναῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: peaceful, peaceable
 • Forms:
εἰρηναίου
εἰρηναίῳ
εἰρήναρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief of police
εἰρηνεύει
εἰρηνεύειν
εἰρηνεύετε
εἰρηνευέτω
εἰρηνεύομεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Plur
 • Root: εἰρηνεύω
εἰρηνευομένης
εἰρήνευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἰρηνεύω
εἰρηνεύοντα
εἰρηνεύοντας
εἰρηνεύοντες
εἰρηνεύοντι
εἰρηνευόντων
εἰρηνευούσῃ
εἰρηνεύουσι, εἰρηνεύουσιν
εἰρήνευσα
εἰρηνεῦσαι
εἰρήνευσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἰρηνεύω
εἰρηνευσάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: εἰρηνεύω
εἰρηνεύσει
εἰρηνεύσεις
εἰρήνευσε, εἰρήνευσεν
εἰρηνεύσουσι, εἰρηνεύσουσιν
εἰρηνεύω
 • Meaning:
  • to reconcile
  • to live in peace, be at peace
  • to live in prosperity
  • to keep the peace
  • to have peace of mind
  • to live in peace, live peaceably
  • to be at peace
  • to act peacefully in a friendly manner
  • to maintain a peaceful condition
 • Forms:
Present
 • εἰρηνευούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • εἰρήνευον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • εἰρηνεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • εἰρηνεύειν Verb: Pres Act Infin
 • εἰρηνεύουσι(ν) Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • εἰρηνευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • εἰρηνεύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • εἰρηνεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • εἰρηνεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • εἰρηνεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • εἰρηνεύοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • εἰρηνευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • εἰρηνεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • εἰρήνευον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • εἰρηνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εἰρηνεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εἰρηνεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • εἰρήνευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • εἰρηνεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • εἰρήνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
εἰρηνεύων
εἰρήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • peace
  • peaceful and harmonious state
  • lack of physical strife
  • peace of mind, lack of mental and inner turmoil
  • harmony
  • welfare, health
  • general well-being (both materially or physically)
  • friendly words of greeting (in a letter)
  • friendly and peaceful attitude
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεἰρήνηεἰρῆναι
GENεἰρήνηςεἰρηνῶν
DATεἰρήνῃεἰρήναις
ACCεἰρήνηνεἰρήνας
VOCεἰρήνηεἰρῆναι
εἰρήνῃ
εἰρήνην
εἰρήνης
εἰρηνικά
εἰρηνικάς
εἰρηνική
εἰρηνικῇ
εἰρηνικῆς
εἰρηνικοί
εἰρηνικοῖς
εἰρηνικόν
εἰρηνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • peaceable, peaceful, friendly
  • peace offering
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεἰρηνικόςεἰρηνικήεἰρηνικόν
GENεἰρηνικοῦεἰρηνικῆςεἰρηνικοῦ
DATεἰρηνικῷεἰρηνικῇεἰρηνικῷ
ACCεἰρηνικόνεἰρηνικήνεἰρηνικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMεἰρηνικοίεἰρηνικαίεἰρηνικά
GENεἰρηνικῶνεἰρηνικῶνεἰρηνικῶν
DATεἰρηνικοῖςεἰρηνικαῖςεἰρηνικοῖς
ACCεἰρηνικούςεἰρηνικάςεἰρηνικά
εἰρηνικούς
εἰρηνικῷ
εἰρηνικῶν
εἰρηνικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: peacefully, peaceably, friendly
εἰρηνικώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most peaceful
εἰρηνοποιεῖ
εἰρηνοποιέω
 • Meaning:
  • to make peace
  • to promote well-being
  • to be a peace-maker
 • Forms:
  • εἰρηνοποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εἰρηνοποιήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
εἰρηνοποιήσας
εἰρηνοποιοί
εἰρηνοποιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: peacemaker, peaceful
εἴρηνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: εἶπον
εἰρήσεται
εἰρῆσθαι
εἰρήσθω
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: εἶπον
εἴρηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρέω
εἴρητο
εἱρκτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an enclosure, prison
 • Forms:
εἰρκτῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Note: smooth or rough breathing is correct
 • Root: εἱρκτή
εἱρκτήν
εἱρμός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • series, train, sequence
 • Forms:
  • εἱρμῷ Noun: Dat Sing Masc
εἱρμῷ
εἶρξαν
εἷρπον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to move slowly, walk, crawl, creep
 • Root:ἕρπω
εἴρχθησαν
εἴρων
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dissembler, one who says less than he thinks
 • Forms:
  • εἴρωνα Noun: Acc Sing Masc
εἴρωνα
εἰρωνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pretense, hypocrisy, dissimulation
 • Forms:
εἰρωνείαν
εἰρωνείας
εἰρωνικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: dissembling, feigning ignorance