χεεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: χέω
χέει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: χέω
χείλεσι, χείλεσιν
χειλέων
χείλη
χείλει
χεῖλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • lip (of the mouth)
  • organ of speech
  • speech community, language, dialect
  • shore, beach, bank (of a river)
  • edge (of land), brink
  • a flat, oblong surface along something else
  • the far end of a flat surface (of a curtain or a lake)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχεῖλοςχείλα
χείλη
GENχείλουςχειλῶν
χειλέων
DATχείλειχείλεσι(ν)
ACCχείλοςχείλα
χείλη
χείλους
χειμάζεται
χειμαζομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Meaning: to expose to winter cold
 • Root: χειμάζω
χειμαζόμενοι
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to expose to winter cold
 • Root: χειμάζω
χειμαζόμενος
χειμαζόμενων
χειμάζω
 • Active Meaning:
  • to spend the winter
  • to raise a storm, raise a tempest
  • to agitate, distress (like a storm)
  • to cause distress to, batter, hammer, attack
 • Passive Meaning:
  • to suffer grievously
  • to be driven by a storm
  • to be distressed
 • Forms:
  • χειμαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • χειμάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • χειμαζόμενων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
χείμαῤῥοι
χειμάῤῥοις
χείμαῤῥον
χείμαῤῥος
χειμάῤῥου
χειμάῤῥουν, χειμάρρουν
χειμάῤῥους, χειμάρρους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Substantival Meaning:
  • brook, stream, storm stream, rushing stream
  • torrent, cascade, deluge
  • abundant flowing water (like a flash-flood, river, tears)
 • Note: also spelled χείμαρρος
 • Note: always substantival, not adjectival
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχειμάῤῥους
χειμάρρους
χείμαῤῥος
χείμαρρος
χείμαῤῥον
χείμαρρον
GENχειμάῤῥου
χειμάρρου
DATχειμάῤῥῳ
χειμάρρῳ
ACCχειμάῤῥουν
χειμάρρουν
χειμάρρον
χειμάρρον
Plural
 MascFemNeut
NOMχείμαῤῥοι
χείμαρροι
χειμάῤῥα
χειμάρρα
GENχειμάῤῥων
χειμάρρων
DATχειμάῤῥοις
χειμάρροις
ACCχειμάῤῥους
χειμάρρους
χειμάῤῥα
χειμάρρα
χειμάῤῥῳ
χειμάῤῥων
χειμασθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to spend the winter
 • Root: χειμάζω
χειμερινῇ
χειμερινή
χειμερινοί
χειμερινόν
χειμερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: stormy, pertaining to winter, winter
 • Forms:
χειμερινῷ
χειμέριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wintry, frosty
 • Forms:
χειμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • downpour, heavy rain, storm, tempest, foul weather, winter
  • foul weather
  • winter
 • Forms:
χειμῶνα
χειμῶνας
χειμῶνι
χειμῶνος
χείρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hand (includes the wrist)

   περιέθηκα ... τὰ ψέλια περὶ τὰς χεῖρας αὐτῆς
   I put the bracelets upon her hands [obviously, he attached the bracelets on the wrists ] (Gen 24:47)

  • paw, forefoot (of an animal), claw
  • the author of a deed
  • through (denoting agency)

   ἐγένετο λόγος κυρίου ἐν χειρὶ Ἁγγαίου
   the word of the Lord came through Haggai (Hag 1:1); i.e., was handed down by Haggai

  • possession

   τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους οἳ ἦσαν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν
   the foreign gods which were in their possession (Gen 35:4)

  • εὑρίσκω + χείρ = to afford

   ὅσα εὗρεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ
   such as he is able to afford (lit: such as his hand finds) (Lev 14:22)

  • power, authority

   ὑπὸ χεῖρας
   under authority

  • manual labour, handwork
  • signpost (with a pointing hand)
  • axle tree, axle shaft
  • the inner part of a spoked wheel. As an illustration, spread out your hand to see that your palm represents the hub and your fingers the spokes. The hub and spokes are the χείρ. However, the νῶτοι are the things (i.e., rims) on the other end of the hub. (1Kings 7:33)
  • handle
 • Forms:
χεῖρα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χείρ
χειραγωγέω
 • Meaning: to lead by the hand
 • Forms:
  • χειραγωγούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • χειραγωγούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • χειραγωγοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • χειραγωγοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
χειραγωγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: help, assistance
 • Forms:
χειραγωγίᾳ
χειραγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who leads by the hand
χειραγωγούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χειραγωγέω
χειραγωγούμενος
χειραγωγοῦντα
χειραγωγοῦντες
χειραγωγούς
χεῖρας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χείρ
χεῖρες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: χείρ
χείρεσσι
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: χείρ
χειρέω
 • Meaning: to be worse
 • Forms:
  • χείρω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
χειρί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χείρ
χειρίζειν
χειριζόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to handle, administer
 • Root: χειρίζω
χειρίζω
 • Meaning: to handle, administer (public affairs)
 • Forms:
  • χειρίζειν Verb: Pres Act Infin
χείριστα
χείριστος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worst
 • Note: superlative of χείρων
χειρίστους
χειρίστῳ
χειρίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sorely, in a worse way
χειρόγραφον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • handwriting
  • handwritten document
  • certificate of indebtedness
  • bond
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχειρόγραφονχειρόγραφα
GENχειρογράφουχειρογράφων
DATχειρογράφῳχειρογράφοις
ACCχειρόγραφονχειρόγραφα
χείρον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: χείρων
χείρονα
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Fem
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: χείρων
χείρονες
χείρονι
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc
 • Meaning: worse
 • Root: χείρων
χειρονομία
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Meaning:
  • hand-to-hand military encounter
  • shadow boxing
  • gesticulation
  • scuffle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχειρονομίαχειρονομίαι
GENχειρονομίαςχειρονομιῶν
DATχειρονομίᾳχειρονομίαις
ACCχειρονομίανχειρονομίας
χειρονομίαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 3Macc 1:5
  Apostolic Fathers: _

 • Root: χειρονομία
χείρονος
χειρόομαι
χειροπέδαι
χειροπέδαις
χειροπέδη
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: handcuff
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχειροπέδηχειροπέδαι
GENχειροπέδηςχειροπέδων
DATχειροπέδῃχειροπέδαις
ACCχειροπέδηνχειροπέδας
VOCχειροπέδηχειροπέδαι
χειροπέδων
χειροποίητα
χειροποιήτοις
χειροποίητον
χειροποίητος
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Adjectival Meaning:
  • manufactured, made by hand, fabricated
  • artificial (i.e., inanimate, fake, unnatural)
 • Substantival Meaning:
  • handcrafted object (usually an idol)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχειροποίητονχειροποίητα
GENχειροποιήτουχειροποιήτων
DATχειροποιήτῳχειροποιήτοις
ACCχειροποίητονχειροποίητα
χειροποιήτου
χειρός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: χείρ
χειρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of κακός
 • Meaning: sorer, worse, more severe, inferior
χειροτονεῖσθαι
χειροτονέω
 • Meaning:
  • to vote, choose, select, appoint, ordain
  • to stretch out the hand (to indicate a vote)
 • Forms:
  • χειροτονηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • χειροτονηθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • χειροτονήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • χειροτονήσατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • χειροτονῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • χειροτονῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
χειροτονηθείς
χειροτονηθέντα
χειροτονῆσαι
χειροτονήσαντες
χειροτονήσατε
χειροτονία
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • stretching forth the hand (to grab something or to hurt someone)
  • extension of the hand
  • voting by a show of hands
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχειροτονίαχειροτονίαι
GENχειροτονίαςχειροτονιῶν
DATχειροτονίᾳχειροτονίαις
ACCχειροτονίανχειροτονίας
χειροτονίαν
χειρούμεναι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Meaning: worst
 • Root: χειρόω
χείρους
χειρόω
 • Active Meaning:
  • to master, subdue, worst
 • Middle Meaning:
  • to conquer, overpower, subdue
  • to attack (as the actions of an animal)
  • to kill
 • Passive Meaning:
  • to be mastered, conquered, subdued
  • to be led captive
 • Forms:
  • ἐχειρώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • χειρόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • χειρωσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • χειρώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • χειρώσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
χείρω
 • Parse #1:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Acc Plur Neut
 • Root: κακός
 • ——
 • Parse #2:
 • Root: χειρέω
χείρων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: Comparative of κακός
 • Note: For comparative, see χερείων
 • Note: For superlative, see χείριστος
 • Meaning:
  • sorer, worse, more severe, inferior
Singular
 MascFemNeut
NOMχείρωνχείρον
GENχείρονος
DATχείρονι
ACCχείροναχείρον
Plural
 MascFemNeut
NOMχείρονεςχείρονα
GENχειρόνων
DATχείροσι
ACCχείρουςχείρονα
χειρῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: χείρ
χειρωσάμενοι
χειρώσασθαι
χειρώσηται
χεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χέω
χελιδόνα
χελιδόνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Jeremy 21
  Apostolic Fathers: _

 • Root: χελιδών
χελιδόνι
χελιδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: swallow bird
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Isa 38:14; Jer 8:7
  Apocrypha: Jeremy 21
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
χελύνια
χελύνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • physique, constitution
  • physical features
  • jaw, lip
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχελύνιονχελύνια
GENχελυνίουχελυνίων
DATχελυνίῳχελυνίοις
ACCχελύνιονχελύνια
χελῶναι
χελώνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tortoise, turtle
  • hillock, mound
  • heap (a bump like a turtle)
 • Forms:
χελώνην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: tortoise
 • Root: χελώνη
χελώνης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: tortoise
 • Root: χελώνη
χελώνια
χελώνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • physique, constitution
  • jaw, lip
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχελώνιονχελώνια
GENχελωνίουχελωνίων
DATχελωνίῳχελωνίοις
ACCχελώνιονχελώνια
χελωνίδος
χελωνίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • threshold
  • lyre
  • footstool
 • Forms:
χέρας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χείρ
χερέθ
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem (Transliterated Hebrew)
 • Meaning: prison cell, dungeon, excommunication
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Jer. 37:16 (MT); 44:16 (LXX)
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

χερειότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of κακός
 • Meaning: sorer, worse, more severe, inferior
χερείων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: more inferior
 • Note: Comparative of χείρων
χερί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χείρ
χεροῖν
 • Parse: Noun: Dat/Gen Sing Fem Dual
 • Root: χείρ
χεροκένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with empty hands, unarmed
χερός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: χείρ
χερούβ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cherub
 • Hebrew:
χερουβείν
χερουβίμ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: cherubim, cherubs
 • Forms:
  • χερουβίν Plural Hebrew noun
  • χερουβείν Plural Hebrew noun
χερουβίν
χερσαία
χερσαῖα
χερσαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: suited to dry land, from or of dry land, living or found thereon, inhabiting dry land
 • Forms:
χερσαίων
χερσεύω
 • Meaning: to be dry land, lie waste
χερσί, χερσίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: χείρ
χέρσον
χερσόομαι
χέρσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • land, shore
  • dry land
  • barren land (i.e., barren of verdant grass, trees, and bushes although there may be weeds, thistles, etc.)
 • Forms:
χέρσου
χερσοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: χερσόω
χερσόω
 • Active Meaning:
  • to make into dry land
  • to make dry
  • to make barren and desolate
 • Passive Meaning:
  • to be left dry and barren
 • Forms:
  • κεχερσωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κεχερσωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • χερσόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • χερσωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • χερσωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • χερσοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • χερσωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
χέρσῳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: dry land
 • Root: χέρσος
χερσωθέντες
χερσωθήσεται
χερσωθήσονται
χεττιιν, χεττιΐμ
 • Parse: Transliterated Hebrew
 • Hebrew: ,
 • Meaning:
  • linen garment
  • houses
  • Hittites, Kittim
 • Concord:

  NT: _
  LXX: II Kings 23:7; I Kings 10:29; Ezek 27:6; Judg 1:26
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

χεῦμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stream, the act of pouring
χέω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Active Meaning:
  • to pour
  • to shed
  • to gush forth
 • Passive Meaning:
  • to be poured forth with
  • to be spread out
 • Forms:
  • ἐχέοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κεχυμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
  • κέχυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • χέει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • χεεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • χεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • χυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing