δή
 • Parse: Postpositive Particle
 • Note: adds urgency to commands, exhortations, requests, etc
 • Meaning:
  • urgently; now
  • please
  • also; and; doubtless; therefore
  • after a single word adjective:

   οἶος δή = all alone
   μόνος δή = all alone
   μέγας δή = very great
   μικρὸς δή = very small
   μέγιστος δή = quite the greatest
   κράτιστος δή = really the best; confessedly the best
   ὀκτώ δή = precisely eight (or with any other number)

  • after a single word adverb:

   πολλάκις δή = very often
   νῦν δή = just now
   τότε δή = the very time
   ναὶ δή = yes indeed; certainly yes
   οὐ δή = surely not; no indeed

  • after a single word verb:
   • truly; actually; really + VERB
  • with a pronoun:

   σὺ δή = you of all people
   οὗτος δή = this and no other
   ὅς δή = who plainly
   ἄλλοι δή = others no matter what
   δή τι = in any way

  • with a clause:
   • so then; so (to continue a narrative)
   • just as expected; okay; all right then
   • with an imperative: Do that, but consider!
   • and what's more
δῆγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a bite; sting (of a snake, locust, fly, bee)
 • Forms:
δήγμασι, δήγμασιν
δήγματα
δῆθεν
 • Parse: particle
 • Meaning: above all; especially so; of course; apparently
δηλαδή
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly; plainly
δηλαϊστή
δηλαϊστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: miserable; wretched
 • Forms:
δηλαυγῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shining clearly; quite clearly
δήλη
δηλητήριον
δηλητήριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: poisonous; venomous
 • Forms:
δηλοῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δῆλοι
δήλοις
δηλοῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj/Opt 2nd Sing
 • Root: δηλόω
δῆλον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: δῆλος
δηλονότι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: obviously; clearly; plainly
δῆλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • obvious
  • clear; plain; visible; certain; evident; manifest; intended meaning
 • Substantival Meaning:
  • Urim (esp. with ἀλήθεια)
  • a device for discovering God's will
  • clarity
 • Forms:
δηλοῦμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Pres/Imperf Act Ind 1st Plur
 • Meaning:
  • to make visible
 • Root: δηλόω
δηλούμενα
 • Parse #1:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to hurt
 • Root: δηλέομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to make visible
 • Root: δηλόω
δηλουμένης
 • Parse #1:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning: to hurt
 • Root: δηλέομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning: to make visible
 • Root: δηλόω
δηλούμενοι
 • Parse #1:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to hurt
 • Root: δηλέομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to make visible
 • Root: δηλόω
δηλουμένοις
 • Parse #1:
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to hurt
 • Root: δηλέομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to make visible
 • Root: δηλόω
δηλούμενον
 • Parse #1:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to hurt
 • Root: δηλέομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to make visible
 • Root: δηλόω
δηλούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: δηλόω
δηλουμένου
 • Parse #1:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to hurt
 • Root: δηλέομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to make visible
 • Root: δηλόω
δηλουμένους
 • Parse #1:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning: to hurt
 • Root: δηλέομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning: to make visible
 • Root: δηλόω
δηλουμένων
 • Parse #1:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to hurt
 • Root: δηλέομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to make visible
 • Root: δηλόω
δηλοῦν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to make visible
 • Root: δηλόω
δηλοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • to make visible
 • Root: δηλόω
δηλοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: δηλόω
δηλοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • Root: δηλόω
δήλους
δηλοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: δηλόω
δηλοῦσαι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Meaning:
  • to make visible
 • Root: δηλόω
δηλοῦσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: δηλόω
δηλούσῃ
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: δηλόω
δηλοῦσι, δηλοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δηλόω
δηλοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δηλόω
 • Active Meaning:
  • to make known, disclose, make visible, declare, show, signify, make clear, reveal
  • to explain, make plain (by words), expound in writing
 • Middle Meaning:
  • to reveal oneself
 • Passive Meaning:
  • to be revealed, to appear
 • Forms:
Present
 • δηλοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • δηλοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δηλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δηλούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δηλοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • δηλοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • δηλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • δηλοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • δηλώσῃς Part: Pres Act Gen Sing Fem
Imperfect
 • ἐδήλου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐδηλοῦτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • δηλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • δηλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δηλώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δηλώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • δηλώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • δήλωσον Part: Fut act Nom/Acc Neut
 • δηλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • δηλώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • δηλώσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
Aorist
 • δηλωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • δηλωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δηλῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • δηλώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • δηλώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • δηλώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • δηλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δηλώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐδηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδήλωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδήλωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐδήλωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδήλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδίλωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
Perfect
 • δεδηλωμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • δεδηλωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • δεδηλώσθω Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • δεδήλωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
δηλωθεὶς
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to make visible
 • Root: δηλόω
δηλωθείσαις
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Dat Plur Fem
 • Meaning:
  • to make visible
 • Root: δηλόω
δηλωθεῖσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • Meaning:
  • to make visible
 • Root: δηλόω
δηλωθείσας
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Gen Sing Fem
  • Part: Aor Pass Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • to make visible
 • Root: δηλόω
δηλωθείσῃ
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Dat Sing Fem
 • Meaning:
  • to make visible
 • Root: δηλόω
δηλωθείσης
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Meaning:
  • to make visible
 • Root: δηλόω
δηλωθεῖσι, δηλωθεῖσιν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to make visible
 • Root: δηλόω
δηλωθεισῶν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • Meaning:
  • to make visible
 • Root: δηλόω
δηλωθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • to make visible
 • Root: δηλόω
δηλωθέντι
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • to make visible
 • Root: δηλόω
δηλωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δηλωθῆναι
δηλωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δήλων
δηλῶν
δηλῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δηλώσαντος
 • Parse:
  • Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δηλόω
δηλώσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: δηλόω
δηλώσατε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δηλόω
δηλώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δηλώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: δηλόω
δηλώσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: δηλόω
δηλώσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δηλώσῃς
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: δηλόω
δηλώσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: δηλόω
δήλωσι, δήλωσιν
δήλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • explanation, revelation, interpretation, a pointing out, manifestation, explaining, showing, act of making clear, disclosure, discovery
  • a means of discovering God's will
  • Urim (esp. with ἀλήθεια)

   δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν
   Discovery and the Truth (Ex 28:30)

δηλώσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: δηλόω
δήλωσον
 • Parse: Part: Fut act Nom/Acc Neut
 • Root: δηλόω
δηλώσουσι, δηλώσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: δηλόω
δηλώσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: δηλόω
δηλώσων
 • Parse: Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: δηλόω
δημαγωγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of persuading and leading people in a certain direction
  • leadership of the people, control of the people
 • Forms:
δημαγωγίας
δημαγωγοί
δημαγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: popular leader
δημαγωγούς
δημαγωγῶν
δημαρχικῆς
δημευθήσεται
δημεύσεις
 • Parse #1:
  • Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Meaning: confiscation of one's property
 • Root: δήμευσις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to confiscate
 • Root: δημεύω
δήμευσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • confiscation of one's property
δημεύω
 • Meaning:
  • to seize as public property
  • to declare (land) to be public property, make public
  • to confiscate
 • Forms:
  • δημευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
δημηγορεῖν
δημηγορέω
 • Meaning: to speak publicly, speak in public, speak in the assembly, make a public speech
 • Forms:
  • δημηγορεῖν Verb: Pres Act Infin
  • δημηγορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐδημηγόρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
δημηγορήσαντα
δημηγορία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Public speech, a speech in the public assembly
δημηγορίᾳ
 • Parse:
  • Noun: Dat Sing Fem
  • Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning:
  • public speech
 • Root:δημηγορία
δημηγορίαν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • public speech
 • Root:δημηγορία
δημηγορίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • public speech
 • Root:δημηγορία
δημηγορῶν
Δημήτηρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: Demeter, (Latin: Ceres) goddess of agriculture
 • Forms:
  • Δήμητρα Noun: Nom Sing Fem
  • Δήμητρος Noun: Gen Sing Fem
Δήμητρα
Δήμητρος
δήμιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: δήμιος
δήμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • public, belonging to the people
 • Substantival Meaning:
  • public executioner
 • Forms:
δημιουργέω
 • Active Meaning:
  • to construct (an object)
  • to work at
  • to fabricate, create
  • to practice a trade
  • to administer
 • Passive Meaning:
  • to be made
  • to be fabricated
 • Forms:
  • δεδημιουργημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • δημιουργηθεῖσαι Part: Aor Pass Nom Plur Fem
  • δημιουργοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • δημιουργήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • δημιουργήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
δημιουργηθεῖσαι
δημιουργήσας
δημιουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: creative act
 • Forms:
δημιουργίαν
δημιουργίας
δημιουργόν
δημιουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • perpetrator
  • craftsman, maker, creator, mechanic, producer
δημιουργοῦντας
δημιουργῶν
δῆμοι
δήμοις
δῆμον
δῆμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • county (i.e., one of several groups of people, homes, and farms within a φυλή [tribe])
  • division, grouping
  • assembled crowd
  • organized body of humans, people
  • people, the public, populace
  • district
δημοσίᾳ
δημοσίας
δημοσιεύοντες
δημοσιεύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to confiscate; to be a public man
δημόσιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adverb
 • Meaning:
  • in public view
  • belonging to the people
  • public, common, openly, publicly
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδημόσιοςδημοσίαδημόσιον
GENδημοσίουδημοσίαςδημοσίου
DATδημοσίῳδημοσίᾳδημοσίῳ
ACCδημόσιονδημοσίανδημόσιον
VOCδημόσιεδημοσίαδημόσιε
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδημόσιοιδημόσιαιδημόσια
GENδημοσίωνδημοσίωνδημοσίων
DATδημοσίοιςδημοσίαιςδημοσίοις
ACCδημοσίουςδημοσίαςδημόσια
VOCδημόσιοιδημόσιαιδημόσια
δημόσιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: public
 • Root: δημόσιος
δημοσιοῦται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to confiscate
 • Root:δημοσιόω
δημοσιῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Meaning:
  • to confiscate
 • Root:δημοσιόω
δημοτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • done at the public cost, made at public cost
  • public, national
 • Forms:
δημότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one of the people, a commoner, plebeian
δήμου
δήμους
δήμῳ
δημώδει
δημῶδες
δημώδη
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root:δημώδης
δημώδης
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • of the people, popular
δήμων
δηνάρια
δηνάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a denarius (16 assarii); plural: denarii
 • Note: For contemporary equivalent, see money.
 • Forms:
δηναρίου
δηναρίων
δήξεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: δάκνω
δήξονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: δάκνω
δἤπειτα
 • Parse:Adverb
 • Meaning: thereupon, thereafter, then, afterward, therefore
δήποτ’
 • Parse: particle
 • Meaning: whatever, indeed, at any time
δήποτε
 • Parse: particle
 • Meaning: whatever, indeed, at any time
δήπου
 • Parse: Adverb
 • Meaning: of course, surely, indeed, doubtless, verily
δήπουθεν
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • from nowhere, from no source
δῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δέω
δήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: δέω
δήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: δέω
δήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δέω
δήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root:δέω
δήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
δήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: δέω
δήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: δέω
δήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: δέω
δήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: δέω
δῆσον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root:δέω
δήσουσι, δήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
δήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: δέω
δήσωσι, δήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: δέω
δῆτα
 • Parse: particle
 • Meaning: indeed, certainly, to be sure
δηχθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: δάκνω
δηχθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: δάκνω
δηχθῆναι