δᾶ
 • Parse:
  • exclamation
 • Meaning: gasp!
δαβίρ, δαβείρ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • inner chamber
  • backroom of temple
  • oracle
δᾳδουχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lit torch, ignited torch (used as a welcoming gesture for guests)
  • torch-bearing, torch light
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 2Macc 4:22
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
δᾳδουχίας
δαίμονα
δαίμονας
δαιμονάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be demon controlled
 • Forms:
  • δαιμονῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
δαίμονες
δαίμονι
δαιμόνια
δαιμονίζεται
δαιμονίζομαι
 • Meaning:
  • to be demonized
  • to be demon oppressed
  • to be demon possessed, have a demon, be possessed with one or more demons
 • Forms:
  • δαιμονίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δαιμονιζόμενοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
  • δαιμονιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • δαιμονιζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • δαιμονιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • δαιμονιζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • δαιμονιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • δαιμονιζομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • δαιμονιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • δαιμονισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
δαιμονιζόμενοι
δαιμονιζόμενοις
δαιμονιζόμενον
δαιμονιζόμενος
δαιμονιζομένου
δαιμονιζομένους
δαιμονιζομένῳ
δαιμονιζομένων
δαιμονικοῖς
δαιμονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: demonic, ghost-like
 • Forms:
δαιμονίαν
δαιμονίοις
δαιμόνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a demonic being, demon, devil, god
  • pagan god, pseudo-divine being
  • deity, god
 • Forms:
δαιμόνιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • demonical
 • Forms:
  • δαιμονίαν
   • Adj: Gen Plur Masc/Fem
   • Adj: Acc Sing Fem
δαιμονίου
δαιμονισθείς
δαιμονίῳ
δαιμονιώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: demonic, demon-like, devilish
δαιμονίων
δαιμονιώτερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more demonical
δαίμονος
δαιμόνων
δαιμονῶντας
δαιμονῶντι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
 • Meaning:
  • to be demon-controlled
 • Root:δαιμονάω
δαιμονῶσι, δαιμονῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to be demon-controlled
 • Root:δαιμονάω
δαίμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • demon, evil spirit, divinity
  • god, goddess
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδαίμωνδαίμονες
GENδαίμονοςδαιμόνων
DATδαίμονιδαίμοσι(ν)
ACCδαίμοναδαίμονας
δαιρόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δαίρω
δαίρω
 • Meaning: to beat (severely)
 • Forms:
  • δαιρόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
δάκῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: δάκνω
δάκνειν
δάκνεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: δάκνω
δάκνεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: δάκνω
δάκνετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: δάκνω
δάκνοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: δάκνω
δάκνοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: δάκνω
δάκνω
 • Meaning:
  • to bite, sting, thwart
  • to feel a sudden, sharp pain
 • Forms:
  • δηχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • δακών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • δακούσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
  • δακόντι Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
  • δακόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • δάκνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δάκνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • δάκνειν Verb: Pres Act Infin
  • δάκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δάκνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • δάκνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • δάκνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • δάκνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • δεδηγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • δήξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • δήξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • δηχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • δηχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἔδακνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἔδακνον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἔδακνον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
δάκνων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: δάκνω
δακόντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: δάκνω
δακόντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δάκνω
δακούσης
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • Root: δάκνω
δάκρυ
δάκρυα
δακρύει
δακρύειν
δακρυέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: δακρύω
δάκρυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tear, teardrop
 • Forms:
δακρύουσα
δακρῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor act infin
 • Root: δακρύω
δακρύσας
δακρύσει
δακρύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Meaning:
  • to weep, shed tears
 • Root:δακρύω
δάκρυσι, δάκρυσιν
δακρύω
 • Meaning: to shed tears, weep, cry
 • Forms:
  • δακρύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • δακρύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δακρύειν Verb: Pres Act Infin
  • δακρυέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • δακρύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • δακρύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐδάκρυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐδάκρυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δακρύων
δακτυλήθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • thumbscrew, torturing instrument
  • a finger sheath
 • Forms:
δακτυλήθρας
δακτυλίδιον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ring, toe-ring
 • Forms:
  • δακτυλιδίῳ Noun: Dat Sing Neut
δακτυλιδίῳ
δακτύλιοι
δακτυλίοις
δακτύλιον
δακτύλιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ring, a finger ring, signet ring
δακτυλίου
δακτυλίους
δακτυλίῳ
δακτυλίων
δάκτυλοι
δακτύλοις
δάκτυλον
δάκτυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • finger, digit (including the thumb)
  • toe [2Sam 21:30]
  • finger's breadth (the smallest Greek measure of distance, about 2 cm)
δακτύλου
δακτύλους
δακτύλῳ
δακτύλων
δακών
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: δάκνω
δαλόν
δαλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a fire-brand, burning stick of wood
  • burned-out torch
δαλῶν
δαμάζει
δαμάζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δαμάζω
δαμάζω
 • Meaning:
  • to tame, subdue, overpower
  • to bring under control
 • Forms:
  • δαμάσαι Verb: Aor Act Infin
  • δαμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δαμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δαμάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δαμάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • δεδάμασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
δαμάζων
δαμάλει
δαμάλεις
δαμάλεσι, δαμάλεσιν
δαμάλεων
δαμάλεως
δάμαλιν
δάμαλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heifer, young cow
 • Forms:
δαπανηθείη
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • Meaning:
  • to spend
 • Root:δαπανάω
δαμάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δαμάζω
δαμάσει
δἄν
 • Parse:
  • conjunction
 • Meaning:
  • if perhaps
 • Root:ἐάν
δανειεῖ
δανειεῖς
δανείζει
δανείζεται
δανείζετε
δανείζητε
δανειζόμενος
δανειζομένους
δανείζοντες
δανείζουσι, δανείζουσιν
δανείζω
 • Note: Alt spelling: δανίζω is the Hellenistic form of δανείζω
 • Active Meaning:
  • to lend, put out money at interest
 • Middle Meaning:
  • to borrow, receive money at interest
 • Passive Meaning:
  • to be lent out, esp. of money at interest
 • Forms:
Present
 • δανείζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • δανείζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δανείζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δανείζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δανείζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • δανείζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • δανίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δανίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δανίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • δανείζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • δανειζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δανιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δανειζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
Imperfect
Future
 • δανιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δανιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δανιῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • δανιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • δανείσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • δανείσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • δάνεισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • δανίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • δανίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐδανεισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
Perfect
 • δεδανεισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
δανείζων
δάνειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • debt, a loan
  • money that has been lent
 • Forms:
δανείσασθαι
δανείσῃς
δανεισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • money-lending, borrowing money, loan
  • act of borrowing money
δανεισμοῦ
δάνεισον
δανειστάς
δανειστῇ
δανειστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lender, creditor, moneylender
 • Note: Also spelled: δανιστής
 • Forms:
δανειστῶν
δανειστοῦ
δανειῇ
δανειοῦσι, δανειοῦσιν
δανείσητε
δανιεῖ
δανιεῖς
δανίζει
δανίζεται
δανίζετε
δανίζητε
δανιζόμενος
δανίζουσι, δανίζουσιν
δανίζω
δανίζων
δανιῇ
δανιοῦσι, δανιοῦσιν
δανίσασθαι
δανίσῃς
δανίσητε
δάνισον
δανιστῇ
δανιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lender, creditor, moneylender
 • Note: Also spelled: δανειστής
δανιστοῦ
δάνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • loan, money lent, a money loan
δαπανᾷ
δαπάνας
δαπανᾶσθαι
δαπανᾶται
δαπανᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj/Imperative 2nd Plur
 • Root: δαπανάω
δαπανάω
 • Active Meaning:
  • to spend, expend, incur cost
  • to provide for
  • to consume, wear out, exhaust, use up, destroy
 • Passive Meaning:
  • to lose strength, lose efficacy
 • Forms:
Present
 • δαπανῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • δαπανᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • δαπανᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • δαπανᾶτε Verb: Pres Act Ind/Subj/Imperative 2nd Plur
 • δαπανᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δαπάνης Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • δαπανωμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
Imperfect
 • ἐδαπάνων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐδαπάνων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐδαπανῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • δαπάνησεν Verb: Fut Act Infin
 • δαπανήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δαπανήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • δαπανηθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • δαπανηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δαπανῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • δαπανήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • δαπανήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • δαπανήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δαπάνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐδαπανήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδαπάνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • δεδαπανημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • δεδαπανημένας Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • δεδαπανημένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
δαπάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cost, expense, expenditure
  • something (like food) that is supplied and consumed
 • Forms:
δαπάνῃ
δαπανηθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
δαπανηθῆναι
δαπάνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: money spent, cost, expense
 • Forms:
δαπανήμασι, δαπανήμασιν
δαπανήματα
δαπάνην
δαπάνης
δαπάνης
δαπανῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δαπανάω
δαπανήσαντος
δαπανήσασα
δαπανήσει
δαπάνησεν
δαπανήσητε
δαπάνησον
δαπανήσω
δαπανωμένης
δαπανῶντος
δαρήσεσθε
 • Parse: Verb: 2Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: δέρω
δαρήσεται
 • Parse: Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέρω
δασέα
δασεῖαι
δασεῖς
δασέος
δάσεσι
δασέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thickly, shaggy
δάσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thicket, thick branches, dense foliage, copse
  • thick growth of vegetation
 • Forms:
  • δάσεσι Noun: Dat Plur Neut
δασύποδα
δασύπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hare, Lepus timidus (a forbidden food)
  • rabbit
  • rough foot
 • Forms:
  • δασύποδα Noun: Acc Sing Masc
δασύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leafy, bushy, dense foliage, shady
  • hairy, shaggy
  • hoarse
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδασύςδασεῖαδασύ
GENδασέοςδασείαςδασέος
DATδασεῖδασείᾳδασεῖ
ACCδασύνδασεῖανδασύ
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδασεῖςδασεῖαιδασέα
GENδασέωνδασειωνδασέων
DATδασέσιδασείαιςδασέσι
ACCδασεῖςδασείαςδασέα
δαψίλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abundance, plenty
 • Forms:
δαψιλείας
δαψιλές
δαψιλέσι
δαψιλεύω
 • Meaning:
  • to be anxious, be concerned, be worried
  • to expend very much
 • Forms:
  • ἐδαψιλεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
δαψιλῆ
δαψιλῇ
δαψιλής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • abundant, plentiful, great in quantity
  • munificent, generous
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδαψιλήςδαψιλές
GENδαψιλοῦς
DATδαψιλεῖ
δαψιλῇ
ACCδαψιλῆδαψιλές
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδαψιλεῖςδαψιλῆ
GENδαψιλῶν
DATδαψιλέσι(ν)
ACCδαψιλεῖςδαψιλῆ
δαψιλῶς