ἀμοιβάς
ἀμοιβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a return, recompense, requital
 • Forms:
ἀμοιβήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: recompense
 • Root: ἀμοιβή
ἀμοιβῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: recompense
 • Root: ἀμοιβή
ἀμοιρέω
 • Meaning: to have no share in
 • Concord:

  Apocrypha: Sir 3:25

ἄμοιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • without a share in (something)
  • having a share of (something) withheld
 • Forms:
ἀμόλυντον
ἀμόλυντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undefiled
 • Forms:
ἀμόρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sweet cake, fruit cake, raisin cake
 • Forms:
ἀμόραις
ἀμορίτην
ἀμορίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cake, sweet cake
 • Concord:

  LXX: 1Chron 16:3

ἄμορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unlucky, wretched
 • Forms:
ἄμορφοι
ἄμορφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: misshapen, shapeless, ugly, unsightly, without form, amorphous
 • Forms:
ἀμόρφου