διό
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • therefore, for this reason
  • for which cause
  • wherefore
  • through which thing i.e., consequently
Διογένης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sprung from Zeus
διοδεύειν
διοδεύεσθαι
διοδεύοντες
διοδεύοντος
διοδεύουσι, διοδεύουσιν
διοδεύσαντες
διόδευσον
διοδεύω
 • Meaning: to go throughout, travel through, pass through, march through
 • Forms:
  • διοδεύειν Verb: Pres Act Infin
  • διοδεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διοδεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διοδεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • διοδεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διοδεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • διόδευσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διοδεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διώδευε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διωδεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διωδεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • διώδευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διώδευσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
διοδεύων
διόδοις
δίοδον
δίοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a way through, thoroughfare, pathway, passage, street
 • Forms:
διόδους
διόδων
διοιδέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to swell with anger
 • Forms:
  • διοιδοῦντες
  • Part: Pres Act Nom Plur Masc
διοιδοῦντες
διοικεῖ
διοικεῖν
διοικεῖς
διοικεῖσθαι
διοικεῖται
διοικέω
 • Active Meaning:
  • to manage (a house), govern, control, administer
  • to keep house
 • Middle Meaning:
  • to manage and control one's life
 • Forms:
  • διοικοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • διοικεῖν Verb: Pres Act Infin
  • διοικήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • διοικήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • διοικοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • διοικεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διοικεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διοικουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • διοικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διοικεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • διοικήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διοικῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διοικήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διοικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διοικήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
διοικήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: διοικέω
διοικήσασθαι
διοικήσει
διοικήσεις
διοικήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: διοικέω
διοίκησιν
διοίκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • government
  • management, financial administration
  • direction
διοικήσω
διοικηταῖς
διοικητάς
διοικητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • finance minister
  • manager, administrator, governor, steward
 • Forms:
διοικοδομέω
 • Meaning:
  • to build across, wall off
  • to build something as a partition
 • Forms:
  • διοικοδομήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
διοικοδομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: construction
διοικοδομήν
διοικοδομήσωμεν
διοικούμενοι
διοικουμένων
διοικοῦντας
διοικοῦντος
διοικῶν
διοίσει
διολέσαι
διόλλυμι
 • Active Meaning:
  • to destroy utterly
  • to kill
  • to blot out of one's mind, forget
 • Passive Meaning:
  • to die
  • to perish utterly
 • Forms:
  • διολέσαι Verb: Aor Act Infin
  • διώλλυντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
διόλου
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • regularly, all the time
  • continually, altogether
διόμνυμι
 • Meaning: to swear solemnly
 • Forms:
  • διόμνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
διόμνυται
Διονύσιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Dionysus
διοπάω
 • Meaning: to distinguish
 • Forms:
  • διοπῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
διόπερ
 • Parse: Conjunction
 • Note: Crasis for δι᾽ ὅπερ
 • Meaning:
  • therefore
  • for this very reason, on which very account
διοπετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fallen from, which fell down from Jupiter; sky-fallen (i.e., an aerolite)
 • Forms:
διοπετοῦς
διόπτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: optical instrument
 • Forms:
διόπτρας
διοπῶντες
διοράω
 • Meaning: to see through, see clearly
 • Forms:
  • διορῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
διορθούμενοι
διορθοῦντες
διοργίζεσθαι
διοργίζω
 • Active Meaning:
  • to make very angry
 • Passive Meaning:
  • to become very angry
 • Forms:
  • διοργισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • διοργίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
διοργισθείς
διόρισις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • distinction
διορθόω
 • Meaning: to set straight, lead to what is good, set on right path, restore order, set right, make straight
 • Forms:
  • διορθώσεται
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • διορθούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • διορθωσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • διορθοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διορθωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διορθωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διορθώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • διορθώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διορθώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • διωρθώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
διορθωθῇ
διορθωθήσεται
διόρθωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: reform, a making straight, amendment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδιόρθωμαδιορθώματα
GENδιορθώματοςδιορθωμάτων
DATδιορθώματιδιορθώμασι(ν)
ACCδιόρθωμαδιορθώματα
διορθωμάτων
διορθώσατε
διορθώσεται
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: διορθόω
διορθώσεως
διορθώσητε
διόρθωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reformation, improvement, straighten
διορθωσώμεθα
διορθωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a corrector, reformer
  • one who makes straight; something that makes straight
διορθώσῃ
διοριεῖ
διορίζει
διοριζόμενοι
διορίζον
διορίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: διορίζω
διορίζοντος
διορίζω
 • Meaning:
  • to set limits, draw a boundary through, divide by limits, separate
  • to to serve as a dividing partition
  • to distinguish, determine, define
  • to mark out as distinct
  • to determine, declare, make a determination
  • to draw distinctions, lay down definitions, separate
 • Forms:
  • διορισάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperativ 3rd Plur
  • διοριζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • διοριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διορίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διορίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • διορίζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • διορίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • διορίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διώρισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • διώρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διώρισται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
διορίζων
διορισάσθωσαν
διορισμός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • distinction, division
διορισμοῦ
διορυγῆναι
διόρυγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a hole that's dug in the ground
  • burrow (of animals)
  • breach, hole, canal, ditch
  • act of digging through
  • act of house-breaking, act of break-and-entry, burglary
  • a through-cut
 • Forms:
διορύγμασι, διορύγμασιν
διορύγματι
διορύξει
διόρυξον
διορύσσοντας
διορύσσουσι, διορύσσουσιν
διορύσσω
 • Meaning:
  • to break through, break up
  • to dig through
  • to penetrate by burglars
 • Forms:
  • διορυχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διορυγῆναι Verb: 2Aor Pass Infin
  • διορύσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διορύσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διορύξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διόρυξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διώρυξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • διώρυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διορυχθῆναι
διορῶντες
διός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ζεύς
διότι
 • Parse: Conjunction
 • Note: Conjunction for διὰ τοῦτο ὅτι
 • Meaning:
  • because that
  • therefore at the beginning of a clause
  • for i.e., for this reason that
  • that
  • on the very account that
  • inasmuch as, although
  • wherefore, for what reason