ἱκανά
ἱκαναί
ἱκαναίς
ἱκανάς
ἱκανή
ἱκανήν
ἱκανοί
ἱκανοίς
ἱκανόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἱκανός
ἱκανός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see ἱκανώτατος
 • Meaning:
  • sufficient, adequate, large enough, great (in quantity), large number
  • having adequate strength
  • great (in time) (i.e., long time)
  • considerable (in quantity)
  • fit, appropriate, competent, qualified, able, worthy
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἱκανόςἱκανήἱκανόν
GENἱκανοῦἱκανῆςἱκανοῦ
DATἱκανῷἱκανῇἱκανῷ
ACCἱκανόνἱκανήνἱκανόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἱκανοίἱκαναίἱκανά
GENἱκανῶνἱκανῶνἱκανῶν
DATἱκανοίςἱκαναίςἱκανοῖς
ACCἱκανούςἱκανάςἱκανά
ἱκανότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: adequacy, fitness, capability, qualification, sufficiency, ability
 • Forms:
ἱκανοῦ
ἱκανούμενος
ἱκανούς
ἱκανούσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἱκανόω
ἱκανοῦται
ἱκανόω
 • Active Meaning:
  • to make adequate
  • to satisfy, fit, make able, enable, i.e., to qualify
  • to meet (a requirement), be sufficient, be great enough, be long enough
 • Passive Meaning:
  • to be satisfactory
  • to be sufficiently provided
 • Forms:
  • ἱκανούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἱκανούσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἱκανοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἱκανωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἱκανώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἱκανώσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
  • ἱκάνωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἱκάνωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἱκανῷ
ἱκανωθῆναι
ἱκανώθησαν
ἱκανῶν
ἱκανῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • sufficiently, ably, adequately, fully, often
  • to a considerable measure
ἱκανώσαντι
ἱκάνωσε, ἱκάνωσεν
ἱκάνωσον
ἱκανώτατα
ἱκανώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἱκανός
 • Meaning: most sufficient, greatest, longest
ἱκεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: supplication, entreaty, prayer
 • Forms:
ἱκεσίᾳ
ἱκεσίαν
ἱκέται
ἱκετεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: entreaty, supplication
 • Forms:
ἱκετείαν
ἱκέτευε, ἱκέτευεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to approach as a suppliant
 • Root: ἱκετεύω
ἱκετεύει
ἱκετεύειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to approach as a suppliant
 • Root: ἱκετεύω
ἱκετευόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to approach as a suppliant
 • Root: ἱκετεύω
ἱκέτευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἱκετεύω
ἱκετεύοντες
ἱκετεύουσα
ἱκετευούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to approach as a suppliant
 • Root: ἱκετεύω
ἱκετεύουσι, ἱκετεύουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to approach as a suppliant
 • Root: ἱκετεύω
ἱκετεύσαντες
ἱκετευσάντων
ἱκέτευσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to approach as a suppliant
 • Root: ἱκετεύω
ἱκέτευσον
ἱκετεύω
 • Meaning: to supplicate, beseech, approach as a suppliant, entreat, implore
 • Forms:
  • ἱκετεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἱκετεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἱκέτευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἱκέτευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἱκετεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἱκετεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἱκετευσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
  • ἱκέτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἱκέτην
ἱκετηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: supplication; entreaty
 • Forms:
ἱκετηρίᾳ
ἱκετηρίας
ἱκετηρίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or fit for suppliants
 • Forms:
  • ἱκετηρίᾳ Adj: Dat Sing Fem
ἱκέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: suppliant
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἱκέτηςἱκέται
GENἱκέτουἱκετῶν
DATἱκέτῃἱκέταις
ACCἱκέτηνἱκέτας
ἱκετῶν
ἰκμάδα
ἰκμάδος
ἰκμάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • moisture, dampness
  • something moist
  • juices
 • Forms:
ἱκνέομαι
 • Meaning: to come to, (of suffering) to come upon, to approach as a suppliant
ἴκτερον
ἴκτερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • blight, rust
  • jaundice
  • yellow bird
  • paleness
 • Forms:
  • ἴκτερα Alternate form for ἴκτερον (Acc Sing Masc)
ἴκτερα
ἰκτέρῳ
ἰκτίν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hawk, kite (a type of bird)
 • Forms:
  • ἰκτῖνα Noun: Acc Sing Masc
  • ἰκτίνον Noun: Acc Sing Masc
  • ἴκτινον Noun: Acc Sing Masc
  • ἰκτίνος, ἰκτῖνος Noun: Gen Sing Masc
ἰκτῖνα
ἰκτίνον, ἴκτινον
ἰκτίνος, ἰκτῖνος
ἰκτίνου
ἰκτίνῳ